Tuesday, October 30, 2007

Publish your posts here

Deadline for your post will be 17:00 Saturday, 3 Nov 2007

47 comments:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Week three

La Phuong Di-7044749
group2
Email: memory2005di@gmail.com
Task 1
I choose part number 127 in “frequently asked questions about Vietnamese culture”- Vietnam’s natural beauty
In this part, I think the translators used some good words to translate. For example, the translator use the word “continue” mean “van co” to imply that “thung lung van co suc loi cuon..”. Tac gia da lam noi len duoc ham y cua nguyen ban.
However, I wonder there is an unbalance in using grammar when he/ she translate the sentence “this area five kilometers north of Da Lat consists of hills, lakes, pine forests, and fragrant wild flowers and was known as the valley of Peace”. “Was known” is used as verb, however, “and” in this sentence is used to link nouns with nouns. So if we use “was known”, it must be a noun phrase. From this, there is unbalance in using grammar.
In short, in part number 127, translators translated well. He used good replaced words to talk about “the valley of love”.

Task 2
The first paragraph in “109 bai luyen dich Viet-Anh”, page 113
Vịnh Hạ Long là một nhóm đảo có gần 3000 đảo đá tự nhiên uốn mình như những con rồng nằm. Mỗi một đảo có hình thù khác nhau như đảo Gà Chọi giống như hai con gà trống đang chọi nhau, núi Bài Thơ nơi vua Lê Thánh Tông cho khắc những bài thơ trên vách đá năm 1468, các hang động đầy những thạch nhủ xoáy ốc với hình dáng khá sinh động. Mỗi hang động mang một truyền thuyết đặc biệt như hang Đầu Gỗ, hang trinh Nữ, hang Sửng Sốt v.v..Tất cả những thắng cảnh muôn hình vạn trạng này khá hấp dẫn đối với du khách. Ban đêm Vịnh Hạ long trở nên huyền ảo dưới mạng lưới tinh tú và ánh đèn nhiều màu sắc của những chiếc tàu thuỷ bỏ neo ngoài xa.
Is translated:
The Landing Dragon bay is a group of islands consisting of nearly 3000 natural stone islands winding as lying dragons. Each of them is in different shape such as: the Fighting Cock island that looks like two cocks fighting, the Poem Mountain where the King Le Thanh Tong had his poems engraved on the stone walls in 1468, the cave full of winding stalactites with quite lively shapes. Each cave bears a specific legend such as Dau Go cave, the Virgin (Trinh Nu) cave, the Flabbergasting (Sung Sot) cave, ect. All diversiform beauty-spots are quite attractive to every visitor. At night, the Ha Long bay becomes subtle under the net of stars and the multicolored lights from many ships anchoring distantly
This translation draft is rather good. The translators use good words to translate.
It is easy to understand the original text when we read the translation text.
Translators use good words “landing dragon” to translate “Ha Long” mean the dragon lands the ground. Other good replaced words are “diversiform beauty-spots”.
However, in the first sentence of the material text “la mot nhom dao co gan 3000 dao” is translated: “consisting of nearly 3000 natural stone islands”. I think the word “nearly” show meaning that imply the distance or level of something. But in the phrase “gan 3000 dao” means to show an approximate calculation. People don’t know exactly how many islands there are in Dragon bay. So I think that the word “nearly” is not suitable in this situation.

September 24, 2007 10:59 AM

Anonymous said...

Week two
La phuong di-7044749
class 2
Email: memory2005di@gmail.com
Doan van em chon
part 5, page 13
In this part I think translation of the translator is rather good. we can understand it easily because they use simple structures. It rather looks like Vietnamese writing .However; I wonder in some sentences:
"Tra Co co cho an cho o cho hang chuc ngan du khach den de nghi ngoi va hoi phuc suc khoe" is translated: Tra Co accommodates tens of thousands of visitors, who flock there for relaxation and recuperation.
Why does translator use the word "accommodate" to translate? Does it mean that Tra Co provides the places for visitor?
I think the name “Tra Co” itself cannot give the accommodation.
Another word is "noi day co nhieu thang canh dep" is translated "the area also boasts tourist sight"
the word "boast" means to talk about excessive pride. Does it have unreasonable in using this word?
One more is that I don't know the use of the phrase word "including" with "such as". Does it have the different or similar meaning? Why does the translator use word phrase "including" to list beautiful sight
Doan van em tim
Beside, I found on the website: saigontimes.com.vn
It is an introduction about this web by both Vietnamese and English.
bang tieng viet
Saigon Times Group là một cơ quan hoạt động trong lĩnh vực báo chí (có hai tờ tiếng Việt và hai tờ tiếng Anh) với mục tiêu thông tin chủ trương, chính sách của nhà nước nhằm góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới và hội nhập của đất nước, thông tin kinh tế đối ngoại, quảng bá văn hóa, du lịch, góp phần phục vụ và xây dựng lực lượng doanh nhân Việt Nam.
Bang tieng anh
The Saigon Times Group is a Vietnamese media organization with two Vietnamese- and two English-language publications. It primarily covers issues involving State policies and practical situations in the hope of contributing to the country’s renovation and integration endeavors, external economic relations, and cultural and tourism promotion, as well as to forming a pool of Vietnamese business people.

In this translation part, translators used good words to translate. Although, there are not equivalent meaning between Vietnamese and English, they use replaceable words that don’t change the meaning as well as the content and purpose of the original text. For example: the sentence “It primarily covers……………….business people” proves ideas above. In addition, they pick out words that have strong expressional meaning such as renovation and integration endeavors, external economic relations, cultural and tourism promotion…
September 17, 2007 11:36 AM

thu said...

NGUYEN THI THU-7044762
CLASS 2
Email address: thu7044762@gmail.com.vn
Week 4
PHAÀN BAÉT BUOÄC (p93, trang 75)
NHAÄN XEÙT
Ñoaïn vaên khaù hay, ñaûm baûo noäi dung chính cuûa vaên baûn goác. Cuøng voùi loái haønh vaên maïch laïc, deã hieåu, söï kheùo leùo trong vieäc löïa choïn töø ngöõ taïo ñaëc saéc cho ñoaïn vaên. Baøi dòch noài baät leân vieäc choïn löïa töø, noù ñoùng vai troø quan troïng ñeå coù baøi vaên hoaøn chænh. Qua ñoù ngöôøi ñoïc coù theå hieåu ñöôïc noäi dung, neùt ñaëc saéc cuûa chuû ñieàm vaø theå hieän yù töôûng saùng taïo cuûa dòch giaû.
Caâu ñaàu ñoaïn vaên: tuy ñôn giaûn nhöng theå hieän söï kheùo leùo cuûa dòch giaû trong vieäc saép xeáp töø, vieäc söû duïng thì hieän taïi hoaøn thaønh. Noù khoâng nhöõng neâu leân vaán ñeà maø coøn neâu leân khaû naêng lieân quan tôùi hieän taïi: ôû Ñaø Laït vaãn coøn nhieàu daân toäc thieåu soá, daân toäc Kinh ñeán sinh soáng
* Vieäc söû duïng töø ngöõ khaù chính xaùc:
- ñoäng töø “wrap up” ôû caâu thöù hai döôøng nhö khoâng ñöôïc söû duïng nhieàu khi noù khi noù chæ mang yù nghóa laø “maëc”. ÔÛ ñaây, dòch giaû duøng “wrap up” ñeå dieõn taû vieä maëc quaàn aùo cuûa daân xöù Ñaø Laït: vì caùi laïnh ôû Ñaø Laït, ngöôøi ta thöôøng giöõ aám cô theå, hoï maëc aùo daøy, quaán quanh mình.
-tính töø “renowed” laø töø môùi ñoái vôùi toâi. Thay vì dùng ‘famous or is known”, dịch giả lại sử dụng “renowned”. Sau khi tìm hieåu, tra cöùu “renowned” haøm yù: noåi danh laø nhöõng coâ gaùi ñeïp vôùi ñoâi maù öûng hoàng.
-ñoäng töø “boat”: thaät suùc tích. Noù vöøa theå hieän “veû ñeïp” cuûa trung taân thaønh phoá Ñaø Laït vöøa laø nieàm kieâu haõnh veà thaønh phoá moänh mô naøy
* Vieäc söû duïng caáu truùc caâu: “ Trung taâm thaønh phoá có nhiều điểm hấp dẫn du khách. Họ có thể tham quan các khu trường đại học, nhà thờ và nhà ga xe lửa theo kiểu Pháp”. Trong vaên baûn goác laø hai caâu rieâng bieät nhöng ôû phieân baûn dòch chæ coù moät caâu. Hình thöùc naøy vaãn coù theå chaáp nhaän vì noù ngaén goïn nhöng cuõng caàn söï kheùo leùo cuûa ngöôøi dòch ñeå taïo ra moät caâu hoaøn chænh, deã hieåu, baûo ñaûm veà maët yù nghóa vaø ngöõ phaùp cuûa caâu.
Toùm laïi, phieân baûn dòch taïo söï môùi laï trong vieäc söû duïng töø ngöõ, ñaûm baûo noäi dung chính cuûa vaên baûn goác, taïo neân caùi veû ñeïp rieâng, neùt rieâng cuûa xöù Ñaø Laït.

PHAÀN TÖÏ CHOÏN
BOOK: 100 BAØI LUYEÄN DÒCH Vieät-Anh (100 Vietnamese-English translation)
Voõ Lieâm An-Voõ Lieâm Anh (bieân dòch)
NHAØ XUAÁT BAÛN THANH NIEÂN
BAØI SOÁ 69, TR 142-143
NHÖÕNG LAÙ THU VAØNG
Haï taøn, thu sang, trôøi ñaõ deã chòu. Treân khoâng coù nhöõng ñaùm maây u aùm. Gioù maùt hiu hiu thoåi. Nhöõng laù vaøng uùa raûi raùc ruïng treân ñöôøng ñi.
Trong vöôøn, nhöõng boâng cuùc vaøng ñang chôùm nôû. Nhöõng traùi hoàng, traùi can ñeán ñoä chin ño. Ngoaùi ñoàng baùt ngaùt moat maøu vaøng.
Ñeâm ñeán, taêng sao vaèng vaëc. Laøng treân xoùm döôùi,m noåi lean nhöõng tieáng hoø, gioïng haut, nhöõng khuùc ca thanh bình cuûa ngöôøi laøng queâ.

THE AUTUMN YELLOW LEAVES
After summer comes autumn, the air is mild. In the sky there are black clouds. The cool wind blows gently. Some autumn yellow leaves fall scatteringly about the road.
In the garden, the blossoms of yellow buttercups begin to open. At it is time that persimmons and oranges become rip. In the fields, there is only yellow. At night, the moon and the stars are quirt radiant. In every village and hamlet arose heave-hoes and songs, the peaceful song of the villagers.

Nhaän xeùt:
Ñaây laø ñoaïn vaên taû caûnh, dòch giaû ñaõ theå hieän phong caùch haønh vaên phuø hôïp vôøi theå loaïi
Baøi dòch khaù hay, cuõng ñaûm baûo ñöôïc noäi dung chính cuûa vaên baûn goác, giaøu hình aûnh, gaây aán töôïng cho ñoäc giaû thoâng qua vieäc söû duïng töø ngöõ ñaày hình aûnh, suùc tích.
Caâu: ”trôøi ñaõ deã chòu”. Ña soá neáu khoâng suy nghó kyõ, chuùng ta seõ duøng “It” thay vì “the air”. Do ñoù “the air” hoaøn toaøn phuø hôïp vì ñieàu taùc giaû nguï yù laø khoâng khí cuûa tuyeát trôøi sang thu aám aùp, deã chòu.
Caùch löïa choïn töø:
- “Scatteringly”: khoâng phaûi laø traïng töø. Hình thöùc sai. Chuùng ta coù theà duøng” in the scattering way” ñeå thay theá
- Traïng töø “Gently”: phuø hôïp vôùi vaên taû caûnh. Noù dieãn taû söï xao ñoäng cuûa nhöõng côn gioù.
- Cuïm töø: “the blossoms of yellow buttercups” gaây cho toâi söï thaéc maéc veà caùch duøng töø cuûa dòch giaû. Ñeå lyù giaûi cho vaán ñeà naøy, toâi ñaõ tra cöùu vaø nhaän thaáy raèng: ”the blossoms of..” theå hieän söï vöûa môùi ñôm boâng cuûa hoa cuùc, noùi leân söùc soáng cuûa thieân nhieân, con ngöôùi luùc giao muøa
- Cuïm töø: “laøng treân xoùm döôùi” ôû vaên baûn goác -> “In every village and hamlet” thoaït nhìn , noù döôøng nhö sai leäch so vôùi baûn goác. Töø “Every” ñaâu theå bao haøm yù nghóa cho cuïm töø. Taïi sao dòch giaû khoâng duøng “neighbors all about” thì seõ deå hieåu hôn. Nhöng “In every village and hamlet” cho ta bieát taát caû ngöôøi daân, töù ñaàu laøng ñeán cuoái laøng, ai ai cuõng soâi ñoäng, haêng haùi reo hoø, ñoàng thanh ñoàng loøng
Toùm laïi, baûn dòch khaù hay, taïo ñöôïc söï chuù yù cuûa ngöôøi ñoïc ôû loái haønh vaên kheùo leùo. Khai thaùc ñaày ñuû veà maët ngöõ nghóa so vôùi vaên baûn goác. Nhöng phaûi chuù yù ñeán hình thöùc cuûa töø trong caâu nhö töø “scatteringly”.

thu said...

NGUYỄN THỊ THU
Student code: 7044762
Class 2
Course 30
Email address: thu7044762@gmail.com.vn
week 2
I. PHẦN BẮT BUỘC: ĐOẠN 15, TR 19
Đoạn văn tuy ngắn, lối dịch nhìn có vẻ đơn giản nhưng lạI có sự thú vị ở phong cách sử dụng ngôn từ, cấu trúc ngữ pháp, lối hành văn khá đặc sắc cùa tác giả. Bản dịch đảm bảo nội dung văn bản gốc:
- Cách Dùng Từ:
+ “close to”. tạI sao tác giả khôg dùng từ “next to” thay vì "close to". Đó cũng là sự khéo léo cùa nhà biên dịch bởI vì “close to” means the distancebetween Bai Chay Beach and Ha Long Bay. Nó sát nghĩa hơn
+ “Wind”: tốt hơn từ “move in curves” or” to go here and there”…(Từ “wind” is more accumulative than others
+ “theaters and theatres”: mặc dù cùng nghĩa nhưng ngườI đọc không dễ thấy được hiện tượng lập từ trong câu. Điều đáng lưu ý ở đây là tạI sao tác giả khôn g dùng chỉ 1từ ”theaters” cho câu văn được gọn hơn. Đó cũng chính là cái hay của câu văn và đảm bảo ý nghĩa thực cùa câu: nhà hát ca nhạc kịch truyên thống và nhà hát rốI nước là hai nơi riêng biệt. Thật sự đây là điều đáng lưu ý cho chúng ta trong việc dùng từ sao cho vừa không gây nhàm chán mà còn hiểu được ý nghĩa thực của câu.
+ “Wharf”: hay hơn area or zone…bởI vì nó thể hiện ý nghĩa vốn có của Bãi Cháy là khu du lịch biển, chứ không đơn giản chỉ là nơi di lịch nếu dùng area, zone, or place…
- Cách Sử Dụng Cấu Trúc Câu: câu thứ hai của đoạn rất hay. Ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa. Nếu Em không nhìn vào văn bàn tiếng anh, em sẽ dịch theo lốI dịch cơ bản là: “this tourist area is more popular depending on Hoang Gia Tourrism Company’s investments. Cụm: “……has made the site popular” thật cô đọng, súc tích thông qua việc sử dụng thì hiện tạI hoàn thành, cách dùng từ
• “Nearby”: là adj/adv sao làm chủ từ. Em không biết tạI sao tác giả có thể xem nó là chủ từ theo sau bởI động từ TOBE. PhảI chăng tác giả hiểu nhằm hay còn cách sử dụng khác của NEARBY mà Em chưa tìm thấy.

Tóm lạI, bài dịch này khá hoàn chỉnh, hay, cô động, súc tích, đảm bảo nộI dung văn bản gốc tiếng việt.

II. PH ẦN T Ự CH ỌN
B áo: M Ỹ NGH Ệ KIM HO ÀN-ARTCRAFT AND JEWELRY REVIEW
VIETNAM MAGAZINE JEWELLERY & GEM TRADE BUSINESS, S Ố 28 th áng 9/97, đ o ạn 2 trang 34
Theo xin đ ưa ra v ài ý ki ến sau: B ài d ịch c ũng kh á ho àn h ảo trong i ệc s ử d ùng t ừ, th ì, c ấu tr úc, l ốI h ành v ăn kh éo l éo, c ó s ự đ ầu t ư .
- t ác giả cũng rất khéo léo trong vi ệc d ùng t ừ ng ữ: “tr ở th ành th ói quen” đ ư ợc d ịch”become a customs”,” phong t ục c ư ớI xin” được dịch “mariage habit” .” Custom or Habit c ó th ể ho án đ ổI hay kh ông? n ếu đ ư ợc th ì gi á trị ng ôn t ừ còn đ ư ợc gi ữ nguy ên kh ông. C ò l ẽ l à kh ông b ởI l ẽ m ỗI t ừ đ ều c ó ý ngh ĩa hay ri êng của n ó mà chúng ta c ần ph ảI nh ận ra. Th êm n ữa là t ừ “, h ình t ư ơng qu á, v í von” đ ư ợc d ịch l à :picturized”, ch ỉ v ớI 1 t ừ c ó th ể diễn t ả ý ngh ĩa c ủa b ản d ịch v ừa th ể hi ện s ự c ọ đ ọng, n ắn g ọn m à đ ầy đ ủ ý ngh ĩa. Cum t ừ “ Precious as gold”: “quý như vàng” cũng khá hay
-c ấu trúc c âu, dùng ng ữ ph áp: “ kh ông th ể thi ếu nh ẫn, hoa tai, d ây chuy ền…..” đ ư ợc d ịch: “it is not accepted to be deficient the ring, ear-rings,,,” c ũng kh á ho àn ch ỉnh, kh á kh éo léo, kh ông qua kh ó đ ể hi ểu
T óm l ạI, b ài d ịch hay, ch úng ta c ó th ể h ọc h ỏI đ ư ợc nhi ều đi ều th ú v ị trong v ăn b ản d ịch c ủa t ác gi ả

thu said...

NGUYEN THI THU-7044762
CLASS 2
Email address: thu7044762@gmail.com.vn
Week 2
I. PHẦN BẮT BUỘC: ĐOẠN 15, TR 19
Đoạn văn tuy ngắn, lối dịch nhìn có vẻ đơn giản nhưng lạI có sự thú vị ở phong cách sử dụng ngôn từ, cấu trúc ngữ pháp, lối hành văn khá đặc sắc cùa tác giả. Bản dịch đảm bảo nội dung văn bản gốc:
- Cách Dùng Từ:
+ “close to”. tạI sao tác giả khôg dùng từ “next to” thay vì "close to". Đó cũng là sự khéo léo cùa nhà biên dịch bởI vì “close to” means the distancebetween Bai Chay Beach and Ha Long Bay. Nó sát nghĩa hơn
+ “Wind”: tốt hơn từ “move in curves” or” to go here and there”…(Từ “wind” is more accumulative than others
+ “theaters and theatres”: mặc dù cùng nghĩa nhưng ngườI đọc không dễ thấy được hiện tượng lập từ trong câu. Điều đáng lưu ý ở đây là tạI sao tác giả khôn g dùng chỉ 1từ ”theaters” cho câu văn được gọn hơn. Đó cũng chính là cái hay của câu văn và đảm bảo ý nghĩa thực cùa câu: nhà hát ca nhạc kịch truyên thống và nhà hát rốI nước là hai nơi riêng biệt. Thật sự đây là điều đáng lưu ý cho chúng ta trong việc dùng từ sao cho vừa không gây nhàm chán mà còn hiểu được ý nghĩa thực của câu.
+ “Wharf”: hay hơn area or zone…bởI vì nó thể hiện ý nghĩa vốn có của Bãi Cháy là khu du lịch biển, chứ không đơn giản chỉ là nơi di lịch nếu dùng area, zone, or place…
- Cách Sử Dụng Cấu Trúc Câu: câu thứ hai của đoạn rất hay. Ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa. Nếu Em không nhìn vào văn bàn tiếng anh, em sẽ dịch theo lốI dịch cơ bản là: “this tourist area is more popular depending on Hoang Gia Tourrism Company’s investments. Cụm: “……has made the site popular” thật cô đọng, súc tích thông qua việc sử dụng thì hiện tạI hoàn thành, cách dùng từ
• “Nearby”: là adj/adv sao làm chủ từ. Em không biết tạI sao tác giả có thể xem nó là chủ từ theo sau bởI động từ TOBE. PhảI chăng tác giả hiểu nhằm hay còn cách sử dụng khác của NEARBY mà Em chưa tìm thấy.

Tóm lạI, bài dịch này khá hoàn chỉnh, hay, cô động, súc tích, đảm bảo nộI dung văn bản gốc tiếng việt.

II. PH ẦN T Ự CH ỌN
B áo: M Ỹ NGH Ệ KIM HO ÀN-ARTCRAFT AND JEWELRY REVIEW
VIETNAM MAGAZINE JEWELLERY & GEM TRADE BUSINESS, S Ố 28 th áng 9/97, đ o ạn 2 trang 34
Theo xin đ ưa ra v ài ý ki ến sau: B ài d ịch c ũng kh á ho àn h ảo trong i ệc s ử d ùng t ừ, th ì, c ấu tr úc, l ốI h ành v ăn kh éo l éo, c ó s ự đ ầu t ư .
- t ác giả cũng rất khéo léo trong vi ệc d ùng t ừ ng ữ: “tr ở th ành th ói quen” đ ư ợc d ịch”become a customs”,” phong t ục c ư ớI xin” được dịch “mariage habit” .” Custom or Habit c ó th ể ho án đ ổI hay kh ông? n ếu đ ư ợc th ì gi á trị ng ôn t ừ còn đ ư ợc gi ữ nguy ên kh ông. C ò l ẽ l à kh ông b ởI l ẽ m ỗI t ừ đ ều c ó ý ngh ĩa hay ri êng của n ó mà chúng ta c ần ph ảI nh ận ra. Th êm n ữa là t ừ “, h ình t ư ơng qu á, v í von” đ ư ợc d ịch l à :picturized”, ch ỉ v ớI 1 t ừ c ó th ể l ột t ả ý ngh ĩa c ủa b ản d ịch v ừa th ể hi ện s ự c ọ đ ọng, n ắn g ọn m à đ ầy đ ủ ý ngh ĩa. Cum t ừ “ Precious as gold”: “quý như vàng” cũng khá hay
-c ấu trúc c âu, dùng ng ữ ph áp: “ kh ông th ể thi ếu nh ẫn, hoa tai, d ây chuy ền…..” đ ư ợc d ịch: “it is not accepted to be deficient the ring, ear-rings,,,” c ũng kh á ho àn ch ỉnh, kh á kh éo léo, kh ông qua kh ó đ ể hi ểu
T óm l ạI, b ài d ịch hay, ch úng ta c ó th ể h ọc h ỏI đ ư ợc nhi ều đi ều th ú v ị trong v ăn b ản d ịch c ủa t ác gi ả

thu said...

NGUYEN THI THU-7044762
CLASS 2
Email address: thu7044762@gmail.com.vn
Week
week 3
Phone but buck: paragraph 39, p39

Comments:
In general, the translated passage is good that is expressed in some aspects:
Firstly, I would like to mention the content of the passage. The writer keeps the main ideas of the target text.
Secondly, the ways to use words and sentences structures are really clever and careful.
In the title of Vietnamese text, the word “nu rang” is translated “mountain and forest” in English. If we only use “mountain”, we cannot express the meaning of the word completely.
In the first Vietnamese sentence:”Việt Nam cũng nổi tiếng vớI những cảnh đẹp núi non đa dạng.” How can we translate “nix ting” in to English? Most of students will use “popular or famous” to do. But the writer uses the word “boast” because of its valuable meaning. That is it means both “famous and proud of”. So, we should combine two words. Moreover, I wonder why the translator use “mountainous” instead of “mountain” like the title. The reason is it is a noun that has to put after an adjective. And “mountainous” is an adjective that will modify the word “landscape”. Therefore, the word “boast” is suitable.
In the second sentence, I mention the word “abundant”. It not only refers to a large quantity but also the variety of Vietnam’s mountain and forest.
Thirdly, I notice the sentence structure and the tenses in translated text. The sentence structure is suitable and close. It is easy to follow both the meaning and the order of words. How about the tense? How can we translate the word “a” in:”Nhiều vùng núi đã trở thành..”? Do we use simple past? The answer maybe “YES”. Here, the translator used the present perfect tense. It is a good choice because it refers to the development and attracting of Vietnam’s mountain region that continues to the present.
Through the translated, I study many interesting thing.

PHAÀN TÖÏ CHOÏN: page 195
Book:
Tureen chain caucus baøi dòch Vieät Anh theo chuû ñieåm
SELECTION OF VIETNAMESE-ENGLISH TRANSLATION IN FOCUS
”Nhöõng vaán ñeà & söï kieän trong cuoäc soáng maø con ngöôøi phaûi ñoái ñaàu
MATTER AND EVENTSINLIFE THAT THE HUMAN HAD TO FACE
Taùc giaû: NGUYEÃN THAØNH TAÂM
Nhaø Xuaát Baûn Thoáng Keâ

SÖÏ SUY NHÖÔÏC THAÀN KINH
Söï suy nhöôïc thaàn kinh laøcaên beänh veà trí naõo, thöôøng do caùc nguyeân nhaân nhö stress (söï caêng thaúng taâm trí), aùp löïc naëng neà cuûa coâng vieäc, hoaëc caùi cheát cuûa ngöôøi thaân yeâu. Ngöôøi bò suy nhöôïc thaàn kinh thöôøng caûm thaáy meät moiû, chaùn naûn hoaëc hoang mang ñeán ñoä khoâng theå soáng bình thöôøng nhö tröôùc ñaây. Ñoâi khi ngöôøi beänh phaùt sinh moät thaùi ñoä kì quaëc, nhöng hoï khoâng theå nhaän ra ñöôïc ñieàu ñoù. Hoï caàn ñöôïc giuùp ñôõ raát nhieàu ñeå hoài phuïc. Hoï phaûi nghæ ngôi vaø ñöôïc ñieàu trò ñaëc bieät trong thôøi gian daøi. Nhieàu tröôøng hôïp phaûi ñöôïc ñieàu trò trong beänh vieän.

NERVOUS BREAKDOWN
A nervous breakdown is a mental illness that is usually a result of stress, such as too much pressure at work or the death of somebody close. People suffering from it may feel so tired or depressed and irritable that they cannot carry on with their normal lives. Sometimes people develop strange and unreasonable behavior. They do not realize they are behaving oddly. People need help to get better. They can be cured with rest and medication, but it may take several months before they feel normal again. Sometimes a stay in hospital is necessary.

Comments:
After I read the material, I think that the English translation text is good because of the following reasons.
Firstly, the text keeps the main ideas of Vietnamese text. Next, it has a composing style clearly and logically. In addition, it has a rather perfect sentence structure and choice of words.
Now, I’d like to talk about the way to translate the text from Vietnamese into English. This is expressed clearly through the choice of words.
In the first sentence, the word “người thân yêu” in Vietnamese paragraph is translated for “somebody close” in English one instead of “close relative”. Is it simpler than “close relative”? Here, although two phrases have the same meaning, the phrase “somebody close” refer to the new point in using word. It seems that the phrase “close relative” doesn’t make attention of readers.
In the second sentence, the verb “carry on with” is also a good choice. Why didn’t the translator use the verb “live” instead of “carry on with”? That is because “carry on with” also means “continue”. The phrase “cannot live” means that people ends their lives. Here the patient still lives but now he is weaker than the past.
The third sentence, the word “develop” is remarkable in use: “I just use “develop” to mention the increasing or growing, etc. In contrast, the translator uses it to refer t the beginning to have a problem or disease. It’s really true.
How about the sentence structure or order of words? If we look at two texts carefully, we will recognize that the translator has a change in the structure but not change the meanings

chinguyen said...

Week 2:
7044748
Nguyễn Thị Quế Chi
chi_nguyen7044748@yahoo.com.vn

Task1: Paragraph 8, Page 15:
When I read the paragraph, I see it is very simple and clear enough to understand. Beside this, I have some things that I would like to comment. First of all, why does the translator use “Mother Goddess” at the first time and “Queen Mother” in the second time just only for one word “Thánh Mẫu”? To answer this question, we have to check again 2 these words “Goddess” and “Queen” to find out whether they are similar or not. I think, to both God and Queen, we also have to be sacred to them. So, in this case, the translator uses 2 different words to avoid repetition of word without out of the meaning. This is the clever use in general. Second, why does the translator translate the 1st Vietnamese into 2 first English sentences? To me, this Vietnamese sentence is very complex because of the phrase “để thờ Thánh Mẫu”. It seems to be irrelevant because Thanh Mau temple certainly refers to “để thờ Thánh Mẫu”. It is the reason why he forms this phrase to make another sentence without lack of the meaning of the original version. Therefore, it changes the structure of the Vietnamese sentence. Next, why does he change the 2nd compound Vietnamese sentence into the complex English sentence? He uses relative pronoun “who” to support for “Vietnamese” instead of making a new subject such as they, people....I think, this makes the sentence more clear, simpler and less wordy. Also, he again divides the last sentence into 2 smaller sentences. But in this, why does he use “hut” for “nhà” and “stand next” for “dưới”? As we know, English and Vietnamese are quite different in using word. One word in English can be understood in many ways in Vietnamese and vice versa. So I think hut and house are both ok in this use and also explain for “stands next”. The last one I want to share is that we should delete the comma between “huge” and “700-year-old”. In sort, the translation of this paragraph is relatively perfect.
In short, this translation is a very good one in using structure and word choice cleverly.

Task 2: The optional paragraph in this website:
http://halongtravelguide.com/vinh-ha-long.htm
Vịnh Hạ Long cũng là nơi gắn liền với những trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc Việt Nam với những địa danh nổi tiếng như Vân Đồn - nơi có thương cảng cổ sầm uất vào thế kỷ thứ 12; có núi Bài Thơ lịch sử; cách đó không xa dòng sông Bạch Đằng - là chứng tích của hai trận thuỷ chiến lẫy lừng của các thế hệ ông cha chống giặc ngoại xâm. Không chỉ có vậy, Hạ Long còn là một trong những cái nôi của con người với nền Văn hoá Hạ Long huy hoàng thời Hậu kỳ đồ đá mới tại những địa danh khảo cổ học nổi tiếng như Đồng Mang, Xích Thổ, Soi Nhụ, Thoi Giếng... Hạ Long cũng là nơi tập trung đa dạng sinh học cao với những hệ sinh thái điển hình như hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái tùng áng, hệ sinh thái rừng cây nhiệt đới... Với hàng ngàn loài động thực vật vô cùng phong phú, đa dạng như tôm, cá, mực... Có những loài đặc biệt quý hiếm chỉ có ở nơi đây.
Hạ Long Bay is also attached to glorious pages of Vietnamese history, with famous sites such as Vân Ðồn, a bustling trade port in the 12th century, charming Bài Thơ Mountain, and not very far away from here is the Bạch Đằng River which witnessed two famous naval battles of the Viêt’s ancestors against invaders. Also, Hạ Long is one of the cradles of human kind with the glorious Hạ Long culture in the late Neolithic age, discovered at such archeological sites as Ðộng Mang, Xích Thổ, Soi Nhụ and Thoi Giếng. Hạ Long is also home to great biodiversity with typical eco-systems like mangrove forest, coral and tropical forest. It is also home to thousands of plants and animals of numerous species, for example shrimp, fish and squid. Some species are particularly rare and can be found no where else.

** My comment:
The paragraph as a whole is simple and easy to understand. It is quite equivalent to the original one.
Starting with the first sentence, we can see the translator used directly the verb “attach”. This is accepted perfectly because it seems clumsy if we use “Ha Long Bay is a place attaching…” Once more, he expressed his cleverness by using appropriate and understandable structure. For example, the phrase “glorious pages of Vietnamese history”is rather short but completely equivalent to “với những trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc Việt Nam”. I think it may be the problem for nonprofessional translator. We can see the verb “có” in the next idea is deleted in the translation, because it is called Formal word. Considering “núi Bài Thơ lịch sử” and “charming Bài Thơ Mountain”, although “lịch sử” does not mean “charming”, I agree with this change for the following reason. To Vietnamese people, they called “Bài Thơ” to imply that it is “charming”. So we have to add some more to describe this beauty and romance. Therefore, this use is very good and I like the word “charming” very much. He also used many words which is close to Vietnamese words such as “ cradle”…Besides, the structure “to be home to” seems which used two times seems to be strange. I wonder whether it means “là nơi tập trung” or not. In the last sentence, he changed the meaning of the phrase “chỉ có ở nơi đây” by using “can be found no where else”. Although both of them have strong meanings, I think “can be found no where else” is better in literature.
In general, I like this translation not only because the using understandable structures, but also for the clever word choice.

LE THI said...

WEEK 2
LÊ THỊ PHÚ XUYÊN-7044767
Email:xuxabacocha@yahoo.com
ĐOẠN VĂN 93 TRANG 75,76 SÁCH “VIỆT NAM’S NATURAL BEAUTY”

Comments:

Đoạn văn được dịch giả dịch sang tiếng Anh khá hay và vừa toát lên được vẻ đẹp của vùng đất cũng như con nhười Đà Lạt.Ở câu1, nổi bật là tác giả đã tách câu ra làm 2 mệnh đề với việc sử dụng đại từ quan hệ WHO.Đây là 1 cách lam ý nghĩa câu rõ ràng hơn,độc giả dễ nắm được nội dung hơn. Ngược lại, ở cụm từ “ Đà Lạt là nơi…” được dịch giả dịch thu gọn lại “Đà Lạt”, thay vì phải dịch từng câu,từng chữ “Đà Lạt is a place which…”Dịch giả đã có sự linh hoạt trong cách dịch, biết tách câu ra khi cần thiết, đồng thời biết bỏ đi một số từ không cần thiết để làm câu vừa có cấu trúc hoàn chỉnh vừa đầy đủ về mặt nội dung. Cũng ở câu1, dịch giả còn thể hiện sự chọn lọc từ tinh tế, khéo léo.Từ “mixture” đã được sử dụng chính xác. “Mixture” với nghĩa la “hỗn hợp” đã thể hiện được sự đa dạng của các dân tộc, nhiều dân tộc cùng chung sống trên 1 vùng đất. Và vì thế mà “mixture” thể hiện rõ ràng hơn, phù hợp hơn so với “a lot of” hay “many”. Bên cạnh đó , câu 1 dịch giả cũng đã dịch rất hay “moved there” với nghĩa là “đến sinh sống”.Hoàn toàn ở đây trong cụm từ dịch giả dùng, không có từ “live” nhưng rõ ràng chúng ta khi đọc vẫn hiểu là họ đến đó để “live”. Cách dịch này rất đơn giản, ngắn gọn nhưng súc tích. Ở câu2, Dịch giả đã thể hiện sự am hiểu sâu sắc cách sử dụng từ ở cả 2 ngôn ngữ. Vì vậy, dịch giả đã có sự lựa chọn tinh tế từ “ wrap up”, chứ không phải là “wear” hay “put on”, bởi “wrap up” là mặc nhưng mặc quần áo ấm, còn 2 từ còn lại là mặc quần áo chỉ chung. Câu 3 đã được dịch hoàn chỉnh và giữ nguyên cấu trúc cũng như bám sát vào từ ngữ ờ bản gốc. Câu 4, cũng từ “nhiều” nhưng không được dịch là “a lot of”, “many”, hay “mixture” như câu 1, mà là “ an array of”.Sở dĩ như vậy là vì “ array” với nghĩa là “well-odered series”, nhiều nhưng có sự sắp xếp ngay ngắn, đẹp mắt. Đó cũng là bản chất của các điểm du lịch ở Đà Lạt. Và vì thế mà, sử dụng “ an array of” la hợp lí nhất.Đây là đoạn văn mô tả về một vùng đất du lịch, ít nhiều với mục đích thu hút du khách, do đó, từ ngữ được dịch trau chuốt va bóng bẩy. Dịch giả đã rất cẩn thận trong cách sử dụng từ ngữ phù hợp với từng ngữ cảnh. Tuy không cần diễn đạt nhiều nhưng cách diễn đạt khá hình tượng giúp độc giả dễ dàng hình dung vẻ đẹp của vùng đất Đà Lạt, cũng như dễ dàng bị thu hút.

ĐOẠN VĂN TỰ CHỌN TRÍCH TỪ TRANG 83,84 SÁCH “THIÊN NHIÊN HÙNG VĨ-IMPRESSIVE NATURE” NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ, TÁC GIẢ NGUYỄN THÀNH TÂM.

SAO BĂNG
Vào một đêm đẹp trời ta có thể thấy một vệt dài ánh sáng xuất hiện trên bầu trời, đó là sao băng, nhưng đó là một từ để gọi chứ không hẳn là một vì sao. Trong không trung, giữa các hành tinh thường có những mảnh bụi và các tảng đá. Khi chúng chạm phải các địa cầu, chúng rực đỏ khi chúng xuyên qua bầu khí quyển. Một số bị đốt cháy hoàn toàn và chúng ta thấy ánh sáng chớp lên. Đó là các sao băng.
Khi quay xung quanh mặt trời, địa cầu thỉnh thoảng di chuyển xuyên qua các đám sao băng. Chúng có nhiều hơn ta tưởng và thường ở trong một khoảng nhỏ trong bầu trời.
METEORS
On a dark, clear night you might see a meteor as a sudden streak of light flashing across the sky. The common name for meteors is “ shooting stars”, but they are not really stars. In space, between the planets, there are particles of dust and pieces of rock. When they collide with the Earth, they get red-hot as they push their way through our atmosphere. Most burn up completely and we just see the flash.
As the Earth travels round the Sun, it sometimes goes through swrarms of meteors. There are more than usual and they allseem to to come from a small area of the sky.

Comments:

Đây là một đoạn văn về đề tài khoa học, vì vậy, cấu trúc câu ngắn gọn, nội dung rõ ràng, rành mạch. Nắm được phong cách đó, dịch giả đã sử dụng từ ngữ và cấu trúc câu phù hợp. Ở câu 1, “vào một đêm đẹp trời” khi dịch sang tiếng Anh đã được dịch giả tách ra làm 2 cụm từ “on a dark, clear night”. Với cách dịch này, nội dung đã trở nên rõ ràng hơn, tuy nhiên hơi khô khan, và vì vậy ma nó hoàn toàn phù hợp với phong cách của văn bản khoa học.Và nếu dịch là “ On a beautiful or romantic night”, từ ngữ sẽ trở nên bóng bẩy hơn, tuy nhiên, phù hợp vời văn bản văn chương hơn là văn bản khoa học. Kế đến, ta thấy “ta” không được dịch là “we” mà là “you”. Điều này cũng không phải ngẫu nhiên mà hoàn toàn có dụng ý của dịch giả, rõ ràng chúng ta thấy rằng “ you” sẽ mang tính khách quan hơn là “we”. Vì vậy mà “you” thể hiện được tính khách quan của văn bản hơn là “we”. Cũng câu 1, “một vệt dài ánh sáng xuất hiện trên bầu trời” được dịch khá dài “a meteor as a sudden streak of light flashing across the sky”. Dường như dịch giả muốn nhấn mạnh, làm cho độc giả hiểu rõ hơn sự xuất hiện của sao băng nên đã sử dụng cụm từ “ a meteor as a sudden streak of light”, từ sudden được dịch giả chủ động thêm vào nhằm làm nổi bật sự xuất hiện bất ngờ, thình lình của sao băng”. Ở đây “ xuất hiện trên bầu trời” không dịch là “ appearing on the sky” mà là “ flashing across the sky”. Từ “flashing across” thể hiện sự xuất hiện rất nhanh, và băng qua, vụt qua trên bầu trời, chứ không xuất hiện từ từ như “appearing”. Dịch giả đã lựa chọn từ hoàn toàn phù hợp với ngữ cảnh và phong cách của văn bản. Đến đây, dịch giả đã chủ động tách câu. Cụm “
đó là sao băng, nhưng đó là một từ để gọi chứ không hẳn là một vì sao” được dịch súc tích “The common name for meteors is “ shooting stars”, but they are not really stars.”. Ở đây cấu trúc của cụm đã thay đổi chút ít. Nếu dịch bám sát vào từng từ của văn bản, có thể dịch là “ It’s shooting star, but it is a word to name, not really a star”.Sự chuyển đổi cấu trúc cụm ở đây thể hiện sự sáng tạo của tác giả giúp người đọc hứng thú hơn khi tiếp cận văn bản, một văn bản khoa học. Cũng ở cụm này, ta thấy có sự khác biệt giữa 2đoạn, tiếng Anh va tiếng Việt, “một vì sao” được dịch là “stars”. Tác giả sử dụng “một vì sao” ở văn bản tiếng Việt nhằm chỉ về một chủng loại,chỉ chung cho các vì sao,vì vậy, dịch giả sử dụng danh từ số nhiều để dịch là hoàn toàn hợp lí.Câu2 đã được dịch khá hoàn chỉnh. Câu 3, thoạt nhìn có thể làm cho người đọc bối rối vì “các địa cầu” được dịch là “The Earth”. Theo từ điển tiêng Việt, địa cầu nghĩa là trái đất, như vậy “các trái đất” là hoàn toàn không hợp lí. Ở đây, lỗi là do văn bản tiêng Việt, và dịch giả đã nhận ra được điều này và linh hoạt xử lí, dịch là “ The Earth”. Ở vế sau, tác giả đã thể hiện sự tinh tế trong cách lựa chọn từ “red-hot” thể hiện mức độ của sự va chạm, sự va chạm đã làm cho chúng nóng lên, va đỏ rực lên, không chỉ đỏ mà còn rất nóng. Nếu dịch là “red” thôi thì hoàn toàn không thể hiện được một cách hình tượng như thế. Phần còn lại của đoạn văn được dịch giả dịch ngắn gọn, súc tích phù hợp với phong cách khoa học. Tóm lại, đây là đoạn văn về vấn đề khoa học, nên trong cách dịch không có nhiều sự trau chuốt và sử dụng từ ngữ bóng bẩy, tuy nhiên dịch giả vẫn rất tinh tế trong cách chọn lựa từ ngữ.
So sánh hai văn bản được dịch ở trên, ta thấy phong cách dịch hoàn toàn khác nhau, và điều này do phong cách của văn bản quy định.Từ đó ta thấy rằng mỗi văn bản có phong cách khác nhau, và khi dịch tùy vào từng phong cách, tưng loại văn bản mà ta có cách dịch phù hợp, hiệu quả hơn trong việc truyền tải nội dung đến người đọc

WEEK3
LÊ THỊ PHÚ XUYÊN-7044767
CLASS2-C30
Email:xuxabacocha@yahoo.com

Comments about Paragraph 16 in page 20,21

Có thể nói đoạn văn này đã được dịch sang tiếng Anh khá hoàn chỉnh. Dịch giả có cách dịch sáng tạo không dịch rặp khuôn từng câu, từng chữ của bản gốc tiếng Việt.Đoạn văn 3 câu đều được dịch khá chuẩn xác.Câu 1, ta đã nhận ra ngay sự khác biệt giữa 2 bản dịch, và rõ ràng từ ”cái tên” đã không được dịch, ta thấy ở 1 số bản dịch người ta có thể dịch là”the name”. Tuy nhiên ở bảndịch tiếng Anh từ “ Bãi Cháy” được viết hoa có dấu như vậy đủ để biết đây là 1 cái tên, một danh tư riêng. Cho nên dịch giả dịch như vậy la hoàn toàn hợp lí,và không hề thiếu sót.Một điểm nữa ta thấy ở câu1 này là dịch giả đã thêm vào cụm từ “Burning Plain” và dặt trong ( ) để giúp độc giả hiểu được nghĩa tiếng Anh của điạ danh “Bãi Cháy”, điều này sẽ thuận tiện hơn cho họ để hiểu được phần giải thích phía sau. Và cũng ở câu 1, ta cũng thấy sự tinh tế của dịch giả trong việc chọn cấu trúc “be associated with” để dịch cụm “gắn liền với”. Cũng có thể dịch với “ be connected with”, tuy nhiên, theo từ điển Oxford,” connect” refers to two or more things joining together, “associate” refers two things are connected because they happened together or one thing causes the other. Vì vậy chúng ta thấy dịch giả đã có sự chọn lọc kỹ càng. Câu 2, có nhiều sự khác biệt nếu ta so sánh 2 bản Việt và Anh. Câu 2 đã được tách ra 2 câu trong bản tiếng Anh. Đây cũng là một biện pháp làm cho cấu trúc câu bớt phức tạp và giúp đọc giả dễ hiểu nội dung của câu hơn . Không chỉ sáng tạo trong cách ngắt câu, dịch giả còn thể hiện sự am hiểu về 2 ngôn ngữ trong cách chọn từ. Rõ nhất la ở cách dịch từ”Tương truyền”, tương truyền theo từ điển tiếng Việt, có nghĩa là truyền, đồn lẫn nhau. Như vậy ta có thể dùng động từ “to rumour”. Tuy nhiên, “to rumour” means to give information, and given information may be untrue. Nhưng ở đây, thông tin này là về một sự kiện lịch sử của dân tộc nên nó không thể không thật, và nội dung phía sau thì gần như là miêu tả lại trận đánh, cho nên, việc dịch giả sử dụng động từ describe (say what sth or sb is like). Dịch giả đã dịch tương đối ngắn gọn cụm từ “Tương truyền rằng xưa kia” bằng “ One describes”, tuy nhiên vẫn giữ được nội dung va truyên tải khá trọn vẹn đến đọc giả. Ở câu 3, “thổi” được dịch là “carried”, điều này cũng thể hiện sự chọn lọc của dịch giả.Thay vì dùng “blew” cũng có nghĩa là “thổi”, tuy nhiên “blew” refers moving of wind or current of air. Còn “carried”( took sth from place to place), la phù hợp với ngữ cảnh và ngữ nghĩa của câu. Câu cuối, dịch giả đã dịch rất súc tích, 1 câu được dịch vỏn vẹn trong “ Hence, the name” Bãi Cháy”.” Thay vì phải dịch thành một câu dài “Hence, people named it as “Bãi Cháy” .”Tuy nhiên, cụm từ ngắ gọn ma vẫn diễn đạt nội dung sẽ hay hơn là dịch thành câu dài, luộm thuộm.Tóm lại, đoạn 16 đã thể hiện cách dịch súc tích, cô đọng trong việc dịch ngắn gọn các câu,cụm từ và sự tinh tế trong việc lựa chọn từ ngữ. Đây là đoạn dịch hay va hoàn chỉnh.
Sau đây là đoạn văn khác được dịch theo một phong cách rất khác so với đoạn trên.

The paragraph is taken from “ VIETNAM ARILINE NIFLIGHT MAGAZINE “ (PUBLISHED IN MARCH-APRIL) with the content:

Chúng tôi đang ở giữa chợ ở Lai Châu, trong một rừng sắc màu của trang phục Thái trắng, H’mông trắng và đỏ. Quá nhiều màu sắc, quá nhiều ngôn ngữ, may mà phần lớn đều nói tiếng Việt. Sự chú ý ngày càng tăng quanh chiếc máy ảnh của Matthew. Đám đông đứng đấy và theo dõi chúng tôi. Mỗi khi có một người mới đến, họ lại được hoan nghênh bằng một tóm tắt vấn về việc chúng tôi làm và lý do tại sao chúng tôi đang ngồi đây trước mặt họ.

In Lai Chau’s central market the colours of the clothes worn by White Thai mingle
with those of Red and White H’mong, blurring to gether and confusing the eyes. To many colours, to many languages. Fortunatery, most people speak Vietnamese as well as their own language .Matthew’s cameras draw a crownd. Whenever a newcomer arrives he or she is welcomed with a resume of our reason for sitting in their midst.Comments:

Đây là đoạn văn được trích từ một bài báo mà tác giả viết để kể lại chuyến du lịch của mình.Chính vì vậy mà bản dịch mang tính tự do hơn so với đoạn văn trên.Ở câu 1,so sánh về từ ngữ giữa 2 bản dịch thì hình như không được địch sát lắm.Chủ ngữ ở cả 2 bản dịch ho àn to àn kh ác nhau. Ở b ản d ịch ti ếng Anh, d ịch gi ả đ ã ch ủ đ ộng thay đ ổi ch ủ ng ữ, thay v ì ch ủ ng ữ l à “we”, t ác gi ả đ ổi ch ủ ng ữ l à “ colo urs of clothes”. Đi ều n ày đ ã th ể hi ện s ự nh ấn m ạnh n ét đ ặc s ắc, đa d ạng c ủa trang ph ục n ơi đ ây. Ở đây cũng c ó s ự thay đ ổi kh á nhi ều “m ột r ừng m àu s ắc c ủa trang ph ục” đ ư ợc d ịch l ư ớt qua. Ở cu ối c âu c ủa b ản d ịch ti ếng Anh đ ã th ể hi ện s ự s áng t ạo c ủa d ịch gi ả b ằng c ách th êm v ào c ụm t ừ” blurring together and c onfusing the eyes”.Tuy c ó nhi ều thay đ ổi nh ưng d ịch gi ả v ẫn truy ền đ ạt đ ư ợc n ội dung c ủa c âu, t ính đa d ạng c ủa trang ph ục, h ơn n ữa c òn l àm t ăng s ức h ình t ư ợng c ủa c âu. Ở c âu 2, c âu ti ếng Vi ệt đ ã đ ư ợc t ách ra l àm 2 c âu khi d ịch sang ti ếng Anh.”T oo…,t oo…” di ễn đ ạt s ự ng ạc nhi ên c ủa t ác gi ả c ũng nh ư th ể hi ẹn m àu s ắ s ặc s ỡ c ủa trang ph ục.C âu 4 c ũng th ể hi ện s ự s áng t ạo c ủa d ịch gi ả, l ại thay đ ổi ch ủ ng ữ so voi b ản ti ếng Vi ệt.V ới s ự s áng t ạo n ày, d ịch gi ả đ ã đ ơn gi ản ho á c ấu tr úc c âu,gi úp ng ư ời đ ọc d ễ hi ểu h ơn. Ở c âu cu ối, đ áng ch ú ý nh ất là cu ối c âu, “l í do t ại sao ch úng t ôi ở đ ây…” đ ư ợc d ịch kh á đ ơn gi ản “reason for…” thay v ì ph ải d ịch ph ức t ạp “ reason why we are h ere…”. Nh ìn chung đ ây l à b ản d ịch theo ki ểu d ịch t ự do, t ác gi ả kh ông d ịch theo t ừng c âu,t ừng t ừ c ủa b ản g ốc, m à d ịch kh á ph óng kho áng nh ằm m ục đ ích ch ính l à truy ền t ải n ội dung v à c ảm x úc t ới ng ư ời đ ọc.
Nếu so sánh hai bản dịch cua hai đoạn, ta thấy hai phong cách dịch hoàn toàn trái ngược nhau mặc dù đều có cung nội dung về địa danh du lịch.Tuy nhiên, ở bản dịch 1,môt bản dịch viết trong quyển sách, nên được dịch nghiêm túc va chuẩn xác hơn so với bản dịch sau,một bản dịch khá tự do vì nó đưôc viết như một bài kí sự để thuật lại chuyến đi của một nhà báo.Từ đó, ta thấy phong cách dịch sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều ở từng thể loại văn chương.

WEEK5
LÊ THỊ PHÚ XUYÊN-7044767
CLASS2-C30
Email address: xuxabacocha@yahoo.com

Đoạn văn 8 trang 41 trích từ sách CẢNH ĐẸP THIÊN NHIÊN VIỆT NAM-VIỆT NAM’S NATURAL BEAUTY.

COMMENTS:

Đây là đoạn văn về đề tài du lịch, giới thiệu về một địa điểm du lịch, bãi biển Trà Cổ, cụ thể là xuất xứ của đền Trà Cổ. Dịch giả đã dịch khá thành công nhờ sự lựa chọn từ ngữ tinh tế kết hợp cấu trúc phù hợp đã vừa đơn giản hoá cấu trúc vừa đảm bảo đầy đủ nội dung cho bản dịch. Đoạn văn gốc tiếng Việt gồm có 3 câu, đã được dịch giả chuyển thành đoạn văn 5 câu tiếng Anh.
Câu1, cụm từ “ hay còn gọi là” được dịch là “ also known as” rất phù hợp, “known” past participle được sử dụng như hình thức rút gọn của câu bị động. Dịch giả không dịch là “ also called” hay “also named as”,... Vì như vậy không thể hiện được sự nổi tiếng của ngôi đền. “Know” là biết, có thể nó được nhiều người nghe và biết về nó, dù họ chưa đến đó. Còn “called” và “named” dường như chỉ những người đã từng đến đó, biết rõ về nó thì mới có thể gọi và đặt tên cho đền được. Phần còn lại của câu “ để thờ Thánh Mẫu...” đã được tách ra làm một câu mới “ The temple...” với chủ ngữ là “The temple”, tác giả đã sử dụng cấu trúc câu bị động “ is dedicated” qua đó ta thấy được ngôi đền đã được người dân xây lên để thờ Thánh Mẫu. Do đó việc sử dụng cấu trúc bị động và thay đổi chủ ngữ như thế là hoàn toàn phù hợp. Ở đây dịch giả đã có sự lựa chọn từ ngữ rất tinh tế, “thờ” được dịch là “is dedicated” chứ không dùng “worship”. Dịch giả đã nhấn mạnh sự tín ngưỡng của người dân đối với Thánh Mẫu, ngôi đền được xây như để hiến dâng lên cho bà. Vậy “dedicate” được dùng ở đây là hoàn toàn hợp lí. Vế còn lại “mà theo truyền thuyết...”đã được dịch với ít nhiều thay đổi. Dịch giả đã không tách ra mà sử dụng đại từ quan hệ “ whose” dã làm cho câu có sự gắn bó chặt chẽ hơn. Trong cách dịch cụm “ đã bị sóng đánh trôi dạt từ biển vào”, hoàn toàn không xuất hiện từ “wave” trong bản dịch. Dịch giả đã rất sáng tạo trong cách chọn cụm “washed ashore from the open sea”, tuy không thấy sự xuất hện của “sóng”- “wave” nhưng với cấu trúc này người đọc hoàn toàn co thể hình dung ra hình ảnh bức tượng bị giạt vào bờ. Việc sử dụng từ open sea cũng rất ấn tượng, “open sea” được hiểu là một vùng biển xa đất liền, vùng biển khơi. Nếu dịch giả chỉ dịch là “ from the sea” thì thật sự chúng ta chưa hình dung được bức tượng trôi giạt từ khơi xa vào. Cụm từ “ theo truyền thuyết” đã được thay đổi vị trí, được đưa về cuối câu “ according to local legend”. Sự thay đổi này thường được áp dụng trong việc dịch các trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn,...
Câu 2, vế đầu được dịch khá chuẩn, vế hai có nhiều thay đổi so với bản tiếng Việt, trạng ngữ chỉ thời gian đã được chuyển đổi vị trí về cuối câu. Đồng thời dịch giả góp phần rút gọn câu với việc sử dụng đại từ quan hệ “who” để tránh lặp lại của “nhười dân”. “đổ về đây được dịch rất súc tích “ flock there”. “Flock” thể hiện đựoc sự đông đúc của du khách, tụ tập lại, rõ ràng “flock” đã thể hiện một cách hình tượng hơn là “come” hay những cách dịch khác. Ở đây, “về đây” được dịch là “there”-“đó” chứ không là “here”-“đây”.Tác giả sử dụng như vậy có thể hiểu rằng tác giả đang không ở địa điểm được nhắc tới mà là một nơi khác. Như vậy “there” đã được dùng rất phù hợp. “ Orginally” cũng đã thay đổi vị trí so với bản tiếng Việt là thay vì ở đầu câu. “Ngôi đền nhỏ” được dịch là “small hut”, không phải là “small temple”. Điều này cũng rất hợp lí vì “hut” được hiểu là túp liều, như vậy thể hiện được sự hoang sơ của ngôi đền thuở ban đầu. Vế sau cũng đã được dịch giả tách thành câu mới “ Today,...”. câu “ đã trở thành...” là một câu thiếu chủ ngữ, và ta có thể hiểu chủ ngữ là “it”- small hut.Do đó, dịch giả đã chủ động thêm “it” vào, tuy nhiên, “trở thành” không được dịch là “become” mà là “it stands...”, dường như “trở thành” đã được dịch giả chủ động lượt bỏ. Nhưng cách dịch này không làm cho câu thiếu nghĩa, vì “stands next to a huge,...” cũng thể hiện được vị trí của ngôi đền
Đoạn văn đã thể hiện cách dịch ngắn gọn, súc tích . Việc sử dụng đại từ quan hệ đã giúp rút ngắn câu, và nội dung dễ hiểu hơn. Cùng với việc chọn lựa từ ngữ tinh tế đã giúp độc giả hình dung đựoc ngôi đền xưa và nay. Đặc biệt trong đoạn văn này, hầu hết trạng ngữ đuợc dịch giả thay đổi vị trí, điều này cần được lưu ý để chúng ta có thể dịch chính xác đối với câu có trạng ngữ như thế


ĐOẠN VĂN TỰ CHỌN
Trích từ trang 101 sách “CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CHO TRẺ EM”-“CARING FOR CHILDREN’S HEALTH”, Nhà xuất bản Thống Kê, tác giả Nguyễn Thành Tâm.
LỬA
Lửa nên được cách ly an toàn vào mọi lúc. Trẻ có thể gặp nguy hiểm với loại quần áo nhạy cháy hoặc trẻ sẽ tự làm bỏng nó. Không nên để trẻ một mình trong phòng có lửa hoặc các vật dụng tạo lửa. Không để con bạn chơi với que diêm.

FIRES
These should be kept guarded at all times. These is a danger of clothes catching alight or children burning themselves. Children should not be left alone in the room with a fire. Don’t let your children play with matches
COMMENTS:
Đoạn văn nhằm hướng dẫn phụ huynh giữ an toàn quanh nhà cho trẻ. Đoạn văn đề cập đến vấn đề “ Lửa”-“Fires”, cũng như hướng dẫn cha mẹ cách bảo vệ trẻ khỏi nguy hiểm của lửa. Vì vậy mà đoạn văn được viết cũng như được dịch với những câu có cấu trúc khá ngắn gọn, nội dung rõ ràng, dễ hiểu.
Đầu tiên ở tựa đề của đoạn ta đã thấy sự tinh tế của tác giả trong việc sử dụng danh từ số nhiều “ Fires” dùng ở tựa đề tiếng Việt hoàn toàn không ở số nhiều -“Lửa”. Sở dĩ, “fires” được sử dụng ở số nhiều là tác giả muốn nhấn mạnh rằng không chỉ có lửa mà tất cả những vật dụng liên quan đến lửa đều nguy hiểm, đều phải được phụ huynh lưu ý. Số nhiều được sử dụng ở đây là hoàn toàn phù hợp.
Câu 1, chủ ngữ “lửa” được dịch là “these” thể hiện sự liên kết chặt chẽ, dùng đại từ để tránh sự lặp lại, đồng thời “these” là đại từ thay thế cho danh từ số nhiều, còn nhấn mạnh một lần nữa đối tượng được đề cập không chỉ có lửa.
Câu 2, chủ ngữ đã được thay đổi, “Trẻ có thể gặp...” được dịch là “ There is a danger...”Ở đây, nếu không thay đổi chủ ngữ và dịch là “Children may be in danger...” sẽ không thấy được sự nguy hiểm của các vật dụng vì chỉ là “ may be” - “ có thể”. Vì vậy “ There is a danger” thể hiện sự nguy hiểm là chắc chắn nếu không chú ý bảo vệ trẻ. Cấu trúc “There is...” cũng dẫn đến việc rút ngắn các cụm sau “clothes catching...”, “children burning...”. Điều này làm tăng tính nguy hiểm, tính nghiêm trọng của vấn đề để các phụ huynh lưu tâm hơn, nếu dịch bám sát “có thể gặp nguy hiểm...” là “may be in danger”, hoặc “trẻ sẽ ...” là “ children/they will ”dường như mức độ nguy hiểm giảm xuống và sẽ không gây được sự chú ý của các bậc cha mẹ, cách dịch mà dịch giả áp dụng vừa nhấn mạnh được mức độ nguy hiểm vừa cảnh báo phụ huynh nên quan tâm đến việc giữ an toàn cho trẻ.
Câu 3, là một câu không có chủ ngữ, ta có thể hiểu chủ ngữ là “parents”, “you”, ect. Tuy nhiên tác giả đã sử dụng cấu trúc bị động với chú ngữ là “ children”. Đây cũng là một cách dịch thông dụng khi không xác định rõ chủ ngữ hoặc muốn nhấn mạnh đối tượng văn bản hướng tới là tất cả mọi người. Cụm từ “ trong phòng có lửa hoặc các vật dụng tạo lửa” được dịch rất ngăn gọn là “the room with a fire”. Ở đây mặc dù khi đọc phụ huynh vẫn hiểu “a fire” là lửa và các vật gây lửa, tuy nhiên, nếu dịch giả dịch rõ hơn “ the room with a fire or firing things”ở cụm này sẽ giúp phụ huynh hiểu cụ thể hơn.
Đoạn văn đã được dịch rất hoàn chỉnh với cấu trúc ngắn gọn, nội dung rõ ràng đã hướng dẫn cho phụ huynh cách bảo vệ trẻ an toàn khỏi sự nguy hiểm của lửa. Dịch giả thể hiện sự tinh tế trong việc chọn lựa cấu trúc cũng như từ ngữ phù hợp.Qua đó, ta có thể học cách sử dụng danh từ số nhiều khi phù hợp và cách dùng cấu trúc bị động đúng ngữ cảnh.

WEEK6
LÊ THỊ PHÚ XUYÊN-7044767
EMAIL:xuxabacocha@yahoo.com
Đoạn văn 35 trang 33 sách “Cảnh đẹp thiên nhiên Việt Nam”:
Bình luận:
Nhìn chung, đoạn văn được dịch khá hoàn chỉnh phù hợp phong cách của văn bản nhằm giới thiệu vẻ đẹp của một địa điểm du lịch tới du khách. Bài dịch chọn từ cấu trúc câu tinh tế đã đã làm nổi bật lên vẻ đẹp của vùng biển du lịch Bà Rịa –Vũng Tàu.
Câu 1: Ngay chủ ngữ “Một số du khách” được dịch là “others”. “Others” thể hiện sự kết nối chặt chẽ giữa đoạn văn này với đoạn văn trên vì others được dùng như đại từ thay thế cho “visitors” ở đoạn trên. Nếu dịch “some visitors” thì hai đoạn sẽ rời rạc, đồng thời lặp từ. Nên dùng “others” là rất hợp lý. “Lại” được dịch là “might”. “Might” chỉ sự dự đoán của tác giả dường như là không chắc chắn. Và câu này chỉ là sự nhận xét chủ quan của tác giả.Vì vậy sử dụng “might” dịch “lại” là phù hợp và hay nhất. Tiếp đến là việc dùng từ “scentic” để dịch cho “đẹp”. Ở đây, nếu dịch thông thường với “beautiful”vẫn đúng nghĩa và chấp nhận được, tuy nhiên “scentic” có nghĩa đẹp nhưng là vẻ đẹp của phong cảnh và chỉ khi dụng để miêu tả phong cảnh thì mới phù hợp, nếu dùng “beautiful” là từ dùng phổ biến chỉ vẻ đẹp nên sẽ không thể hiện tinh đặc thù của vẻ đẹp của những ngọn núi ở đây. Như vậy, scentic được sử dụng rất tinh tế và co sự chọn lọc.
Câu 2 là câu không có chủ ngữ, “ngay gần đó” chỉ là trạng ngữ chỉ nơi chốn. Khi dịch thì trạng ngữ này được chuyển thành chủ ngữ của câu. Điều này xét về cấu trúc ngữ pháp có vẻ không phù hợp. Ta có thể dịch với chủ ngữ là “there” – “ Nearby there are the langendary White House” Như vậy có vẻ phù hợp hơn, vừa đúng cấu trúc vừa đảm bảo ý nghĩa của câu. Tiếp theo là cách dịch cụm từ trong ngoặc “trước kia”-“once”. “Once” vừa thể hiện sự nổi tiếng của pháo đài trong quá khứ.Tuy nhiên, dường như vẫn còn đến bây giờ nếu dịch là “a famed fortress in the past” . Và ở đây nổi tiếng không được dịch là “famous” hay “well-known” mà là “famed”. Có thể hiểu “famed” thể bị động như chính con người đã xây dựng nên pháo đài và tạo cho nó vẻ đẹp nổi tiếng như vậy . Vế sau “có sự pha trộn” tác giả dịch bám sát là “has a mixture”, vì hình như đó là sự pha trộn ngẫu nhiên, không có mục đích, không có phương pháp, hay không có tác động của con người. Dịch giả đã rất tinh tế khi chọn động từ “blends Vietnamese and French influences” thể hiện sự pha trộn xuất phát từ ý đồ của con người, muốn có một kiến trúc đa dạng, nên kết kết hợp giữa kiến trúc Việt Nam và Pháp.
Câu 3: Cụm “hương thơm …hoa dại” được dịch là “The forest is...” chỗ này làm độc giả hơi bối rối. Nếu dịch là “seductive perfume of cajeput forest and red jasmine…”thì dễ hiểu hơn cho độc giả. Tuy nhiên, tác giả dịch như vậy nhằm thấy rõ hương thơm của bạch đàn và hoa dại, tất cả là của khu rừng và dường như nó toả ngát khắp khu rừng. “vương vấn trong du khách’-“lingers in memory” hoàn toàn không có visitors trong cụm dịch. Tuy nhiên ở vế sau ta thấy visitors xuất hiện. Vì vậy không thể nói là tác giả thiếu sót mà tác giả đã cố tình rút ngắn câu làm cho câu ngăn gọn hơn nhưng vẫn rất dễ hiểu. “Chuyến leo núi”- “a walk in the mountain”, nếu dịch cụm này sang tiếng Việt là một chuyến đi bộ trên núi. Tác giả không dịch là “a climbing trip” mà là “a walk”, vì ở đây tuy Tiếng Việt là leo núi nhưng trong ngữ cảnh này tác giả muôn thể hiện rằng du khác đã lên đến đỉnh núi và làm chuyến hành trình khắp khu rừng để thưởng thức hương thơm của bạch đàn và cỏ dại. Vì vậy nếu dịch là “ climbing” thì mang nghĩa là vừa leo vừa thưởng thức mùi hương, điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Do đó, “a walk” là hợp lí và hay nhất. Vế sau đã có sự thay đổi trong bản dịch “vẻ đẹp khó quên và sự duyên dáng của con người… “được tách ra làm “vẻ đẹp khó quên của vùng đất và sự duyên dáng của con người”, như trong bản dịch “the unforgetable…its people”. Rất tinh tế, rõ ràng tác giả muốn diễn đạt như thế nhưng do sự sắp xếp từ ngữ trong bản Tiếng việt không rõ ràng làm ta nghĩ rằng vẻ đẹp khó quên là của con người. Ý tác giả, cũng như xét về nghĩa, tác giả chú trọng vẻ đẹp khó quên của vùng đất và sự duyên dáng mới là của con người.
Tóm lại đoạn văn tuy có vài chỗ dịch còn chưa hoàn chỉnh nhưng nhìn tác giả đã thể hiện sự tinh tế, sáng tạo trong việc lựa chọn từ ngữ cũng như cấu trúc câu. Vì vậy mà đoạn văn dịch đã làm nổi bật của vẻ đẹp trong vùng đất Bà Rịa-Vũng Tàu.

ĐOẠN VĂN TỰ CHỌN: trích từ trang 81, sách Thiên Nhiên Hùng Vĩ-Impressive Nature, Nhà xuất bản thống kê, tác giả Nguyễn Thành Tâm.
HÌNH DẠNG PHONG CẢNH
Phong cảnh được hình thành từ các hình dạng như đỉnh núi, hồ, núi lửa, thác, vách núi và những cồn cát. Các nhà khoa học đã nghiên cứu lãnh vực này gọi là nhà địa lý hình thái. Họ rất quan tâm đến hình dạng quá trình địa chất và sự thay đổi của phong cảnh qua thời gian.
Landforms
Landscapes are make up of landforms such as mountain peaks, lakes, volcanoes, waterfalls, cliffs and sand dunes. The science that studies landforms is called geomorphology. Geomorphologist are interested in the shape of landforms, the processes that make them the shape they are, and how their shape has changed through time.

COMMENTS:
Đây là đoạnvăn cũng về đề tài du lịch như đoạn văn trên. Tuy nhiên nó không là giới thiệu vẻ đẹp của địa điểm du lịch mà là giới thiệu nguồn gốc của việc hình thành các phong cảnh . Vì vậy nó mang tính chất của văn bản khoa học hơn là xã hội. Vì vậy đoạn văn được dịch với các câu có cấu trúc ngắn gọn, nội dung rõ ràng đúng như phong cách của văn bản khoa học.
Tựa đề “Hình dạng phong cảnh”được dịch với danh tư số nhiều là “Landforms”.Tác giả đã sử danh từ số nhiều với mục đích chỉ chung tất cả các loại hình dạng của phong cảnh , cũng là đề tài được đề cập trong các đoạn văn bên dưới. Đồng thời danh từ số nhiều còn thể hiện sự đa dạng của phong cảnh. Vì vậy ,”landforms”được sử dụng ở đây là hoàn toàn hợp lý. Vì nếu sử dụng danh từ số ít “landform” hoàn toàn không thể hiện được đầy đủ và hay như vậy.
Câu 1, cũng tương tự như lối dịch trên, tác giả đã sử dụng danh từ số nhiều “landscapes”để dịch “phong cảnh”. Động từ “make up” được sử dụng với nghĩa “hình thành” cũng rất tinh tế. Tác giả không dịch là “are formed from”vì như vậy có vẻ quá rập khuôn , và nếu sử dụng động từ “form”,sẽ xảy ra hiên tượng lặp từ “landform” và “form”. Hơn nữa ,”made up” không chỉ đơn thuần là hình thành một cách tự nhiên mà còn có ý nghĩa là làm cho đẹp lên, phong cảnh đã được các hình dạng đỉnh:núi ,hồ,núi lửa,etc tạo nên và làm đẹp cho phong cảnh như là “make up”.Cũng ở câu 1, “các hình dạng”được dịch là “landforms”, mặc dù ở b ản Tiếng Việt không viết rõ là các hình dạng phong cảnh nhưng rõ ràng “landforms” được hiểu là các hình dạng phong cảnh như cách tác giả dịch tựa đề. Có thể nói tác giả đã rất tinh tế mới có thể hiểu và dịch chính xác như vậy Câu 2,có sự thay đổi chủ ngữ và túc từ của câu. Rõ ràng chủ ngữ “các nhà khoa học” và túc từ “nhà địa lí hình thái” là danh từ chỉ người. Nhưng khi dịch sang Tiếng Anh đều được chuyển thành danh từ chỉ vật “ The sience” và “ geomorphology”. Cách dịch này hoàn toàn có thể chấp nhận được, vì tác giả có sự chuyển đổi đồng bộ chủ ngữ và vị ngữ, đồng thời cũng đảm bảo về cấu trúc và với nội dung cũng rất phù hợp “Ngành khoa học nghiên cứu lĩnh vực này được gọi là địa lí hình thái”. Tuy nhiên, tôi nghĩ ở đây tác giả nên dịch sát với văn bản gốc là “The scientists who studies landforms are called geomorphologists”. Vì như vậy đảm bảo tính chính xác của văn bản và giữ được nội dung gốc của câu cũng như của cả đoạn. Dù sao tôi cũng công nhận cacáh dịch của tác giả là rất tinh tế và sáng tạo. Chúng ta cũng có thể áp dụng cách dịch này trong tình huống phù hợp để tạo cách dịch mới mẻ, phù hợp và thu hut người đọc.
Sang câu 3, ta lại thấy được cái hay của cách dịch bám xác câu 2.Vì nếu chúng ta dùng danh từ chỉ người cho túc từ là “ geomorphologists” thì sang câu 3, ta chỉ cần sử dụng đại từ “They” làm chủ ngữ. Như vậy vừa ngắn gọn vừa đảm bảo tính liên kết chặt chẽ giữa các câu. Nhìn vào câu 3, độc giả nhận ra ngay câu 3 đã được dịch dài hơn so với bản gốc, tuy nhiên đây không phải là sự vụng về trong cacáh dịch mà hoàn toàn co chủ ý và rất phù hợp. Cụm từ “ hình dạng quá trình địa chất” dược dịch đầy đủ “the shape of landforms, the processes that make them the shape they are”. Có thể nói địa lí hình thái là ngành còn quá mới mẻ đối với chúng ta, vì vậy không đơn giản để hiểu cụm từ “ hình dạng quá trình địa chất”, do đó không thể dịch gói gọn là “ geomorphological process” hay cách dịch nào khác ngắn gọn hơn. Tương tự như vậy ở cụm “và sự thay đổi của phong cảnh qua thời gian” được dịch “ and how their shape has changed through time”. Nếu dịch bám sát từ ngữ ở bản gốc, ta có thể dịch “ and their changes through time” vẫn chấp nhận được. Tuy nhiên so sánh hai cách dịch, ta thấy cách tác giả dịch với từ “how” thể hiên được rằng tác giả muốn nhấn mạnh rằng vấn đề quan trọng được đề cập là “thay đổi như thế nào chứ không đơn thuần là “ sự thay đổi”. Và điều này hoàn toàn đúng như ý của tác giả gởi gắm vào bản gốc tiếng Việt.
Tóm lại đoạn văn được dịch khá hoàn chỉnh từ việc chọn từ, cấu trúc câu đến nội dung. Tất cả đều thể hiện tính khách quan, rõ ràng chính xác của văn bản khoa học. Từ cách dịch của tác giả ta có thể học hỏi áp dụng trong dịch các văn bản tương tự để bài dịch đạt hiệu quả cũng như truyền tải được nội dung tới người đọc.

kieuloan said...

Week 2
Đoan văn bắt buộc (đoạn 2 trang 9)

Đây là bản dịch Tiếng Anh hoàn chỉnh và rất hay. Nó được thể hiện chủ yếu qua cách chọn lựa và sử dụng từ ngữ được thể hiện qua các từ, nhóm từ sau:
“Nằm bên bờ” có nghĩa là cận kề, tiếp giáp nên ở đây tác giả sử dụng từ “border” là rất chính xác.Chữ “ví” thay vì sử dụng “compare” nhưng ở đây người dịch sử dụng “describe”. “Người Việt Nam ví…” ở đây có nghĩa là “Người Việt Nam cho là….” Do dó sử dụng “describe” ở đây là chính xác, hợp lý.Để thể hiện ý nước ta giống như một gánh gạo với hai đầu là hai thúng gạo lớn của cả nước, cụm từ “ở hai đầu của cả nước được người dịch sử dụng rất độc đáo qua cụm từ “in the south” và “in the north”.“Lịch sử khai hoang, bảo vệ đất nước, làm thủy lợi đã có từ bao đời nay ” có nghĩa là những hoạt động này đã tồn tại trong thời gian dài và lập đi lập lại qua nhiều thế kỷ do đó mà cụm từ “có từ bao đời nay” đươc tác giả chọn từ rất hay là “extends back many centuries” là rất hay. Nếu chúng at sử dụng cụm từ “exists for a long time” thì chắc chắn sẽ không thể hiện chính xác được ý của bản Tiếng Việt. Tóm lại, “extends back many centuries” là rất chính xác trong trường hợp này.
Người ta thường sử dụng cụm từ “tập quán” là “custom hay tradition” nhưng ở đây người ta sử dụng “practices”.Như chúng ta biết, “tập quán” trong trường hợp này được dùng để thay thế cho cụm từ “ lịch sử khai hoang, bảo vệ đất nước, làm thủy lợi cho việc trồng lúa nước” đây là những công việc thực tế mà người dân đã làm qua nhiều thế kỉ, vì thế mà “practices” được dùng ở đây là rất chính xác.“Mối quan hệ” thông thường sẽ được sử dụng là “relation” nhưng ở đây người ta sử dụng “tie”.Từ “tie” được sử dụng ở đây là rất chính xác vì mối quan hệ giữa tộc người đa số, thiểu số với đất nước là mối quan hệ gắn bó, thân thiết và từ “tie” đã thể hiện được ý đó còn “relation” chỉ thể hiện mối quan hệ bình thường.Ngoài ra trong trường hợp này tác giả cũng muốn nhấn mạnh mối quan hệ này là mối quan hệ thân thiết, gần gũi.Tóm lại “tie” được sử dụng rất đúng và chính xác trong trường hợp này.“Một truyền thống tự quyết mang tính cộng đồng cao” có nghĩa là “một truyền thống vừa mang tính tự quyết vừa mang tính cộng đồng cao” do đó trong ban dich Tiếng Anh người dịch sử dụng “ both” là rất hợp lý. Ngoài ra tính cộng đồng cao ở đây không có nghĩa là cao, thấp mà có nghĩa là kiên định bất khuất, mạnh mẽ vì thế từ “strong” được dùng ở đây rất hợp lý.Tóm lại, đây là bản dịch hay thể hiện được ý của bản dịch Tiếng Việt một cách chính xác,có nhiều điều chúng ta cần học từ bản dịch này.
Đoạn văn tự chọn
Bản Tiếng Việt
Tốt nghiệp Đại Học Thương Mại năm 2000, Cường đã trúng tuyển vào làm việc tại văn phòng khu vực miền Bắc của Việt Nam Airlines. Chỉ bốn tháng sau khi vào ngành với những khóa đào tạo cơ bản về hàng không, Cường đực nhận quyết định bổ nhiệm làm đại diện trưởng tạ sân bay Điện Biên nơi Cường sinh ra và lớn lên. Lo lắng vì trách nhiệm lớn nhưng Cường cũng rất vui mừng vì với cương vị này, Cường có thể đóng góp phần mình cho sự phát triển và đi lên của quê hương, một vùng đất gắn với chiến thắng lịch sử vẻ vang và ẩn chứa tiềm naưng du lịch lớn.
Bản Tiếng Anh
After graduating from HaNoi’s College of Comerce in 2000, Cuong was selected to work in Viet Nam Airlines Northern Regional Office, a mere four months later, he was offered the chance to return to his native Dien Bien Phu to run our operation here. Cuong jumped at the opportunity to contribute to the development of his hometown , which is fast becoming a major tourist attraction drawing visistors from around the word.
(Nụ cười Điện Biên (Greeting from the North),Heritage March/ April 2004. VietNam Airlines Inflight Magazine(Tạp chí của hãng hàng không quốc gia Việt Nam)


Comment
Đoạn văn được dịch rất hay do các yếu tố sau:
“Được trúng tuyển” được tác giả sử dụng “selected” là rất chính xác.
Người dịch sử dụng “a mere” mà không phải là “only” cho từ “chỉ” trong trường hợp này là hay. Vì a mere đuợc sử dụng để nhấn mạnh việc Cường được chọn chỉ trong một thời gian ngắn cụ thể là chỉ 4 tháng.
Đoạn “khi vào ngành với những khóa đào tạo cơ bản về hàng không” không có trong bản dịch Tiếng Anh , nó được hiểu ngầm trong bản dịch. Tuy nhiên em nghĩ nó sẽ rõ ràng hơn nếu được thêm vào bản dịch (when coming into his major with airline basic training course ).Có sự lựa chọn từ hay khi sử dụng “Cuong was offered the chance” cho cụm từ “Cường được nhận quyết định bổ nhiệm”, bởi vì “Cuong was offered the chance” có nghĩa là Cường được đưa một cơ hội tốt đẹp trong công việc”.Người dịch rất sáng tạo khi sử dụng cụm từ thay thế trên.Cum từ “Đại diện trưởng” trong bản Tiếng Việt nhưng trong bản dịch tác giả không dịch sát nghĩa cụm từ trên mà bản dich sử dụng cụm từ “run our operation”. Em nghĩ câu này sẽ rõ nghĩa hơn nếu tác giả dịch cụm từ “Đại diện trưởng” vì “run our operation” chỉ có nghĩa là điều hành. .Bản dịch rất hay khi dùng “native Đien Bien Phu” cho ý “Điện Biên Phủ nơi Cường sinh ra và lớn lên”.Cụm từ này ngắn gọn ,súc tích ,đầy đủ nghĩa bao hàm được ý trên.Trong bản Tiếng Việt chúng ta có “Lo lắng vì trách nhiệm lớn, nhưng Cường cũng rất vui mừng vì với cương vị này”.Thay vì dịch y như bản Tiếng Việt, người dịch sử dụng “jumped at the opportunity”, ở đây người dịch rất hay khi sử dụng cụm từ này vì “jump” có nghĩa là vượt qua vật chướng ngại , khó khăn và “opportunity” có nghĩa là cơ hội tốt, như vậy cụm từ trên có thể được hiểu là vượt qua khó khăn tử thách để cảm thấy vui mừng khi cơ hội tốt đẹp đã đến.Sử dụng cụm từ này rất hay vì nó mang đầy đủ nghĩa, nếu dịch sát như bản Tiếng Việt sẽ làm đoạn dịch luộm thuộm hơn.Trong bản dịch chúng ta có “a major tourist attraction drawing visistors from around the word” em nghĩ chỉ có thể thể hiện được ý “tiềm năng du lịch lớn”.Còn về ý “chiến thắng lịch sử vẻ vang” không được thể hiện trong bản dịch, em nghĩ không thể hiểu cụm từ trên bao hàm ý “chiến thắng lịch sử vẻ vang” , em nghĩ cần thêm vào “glorious history victory”.
Tóm lại đây là bản dich hay có nhiều điều bổ ích cho chúng ta học hỏi từ cách chọn từ sử dụng từ, đến cách thể hiện ý nghĩa. Người dịch rất sáng tạo, độc đáo khi sử dụng từ ngữ lam cho bảng dịch ngắn gọn nhưng đấy đủ nghĩa. Tuy nhiên một vài chỗ cần được dịch rõ ràng hơn.
Name: Nguyen Thi Kieu Loan
Email : kieuloan862000@yahoo.comWeek 3

Đoạn văn bắt buộc ( đoạn 5 trang 13)
“Biên giới” nếu dịch là “frontier” thì không chính xác vì trong trường hợp này “ biên giới” là “dividing line between two regions” còn “ frontier”: “area of a country bodering on another”. Vì thế sử dụng “ border” là chính xác và hợp lý.
“ Bãi biển dài 17 km” nếu dịch là “ the beach is 17km in lenghth” câu văn sẽ rườm rà không hay bằng “ its seventen kilometres of beaches”, câu văn ngắn gọn dễ hiểu.
“với những đụn cát cao tới 4 mét” nếu dịch là “ with sandy dunes which are 4metres high” thì không hay. Nó sẽ hay hơn khi tác giả dịch là “ with sand dunes measuring up to four metres in height”. Ở đây “ đụn cát” tác giả dịch là “ sand dunes” nó chính xác hơn “ sandy dunes “ vì “ sandy” có nghĩa là “như cát, phủ cát”,ở đây tác giả muốn nói đến những lớp đất nên “sand” chính xác hơn.Ngoài ra ở đây tác giả sử dụng “ measure up to” có nghĩa là đạt được tới chiều cao đó thể hiện niềm tự hào của người dân Trà Cổ khi nói về những đụn cát nơi đây.
“thưa thớt” nếu dịch là “thinly populated’ thì không hay vì thế ở đây tác giả sử dụng “dot” hay hơn và tượng hình hơn.
“Kiếm sống” nếu dịch là “ earn money” thì không hay vì “ money” chỉ tiền nói chung còn ở đây tác giả muốn đề cập đến số tiền nhận được từ một công việc nào đó mà cụ thể ở đây là từ việc đánh cá vì thế tác giả dịch là “ earn their income from fishing” sẽ hay hơn và chính xác hơn.
“ có chỗ ăn chỗ ở” nghĩa là có chỗ trọ vì thế người dịch sử dụng “accommodate” là hợp lý.
Đông từ “đến” nếu dùng “ come” sẽ không hay vì thế tác giả sử dụng từ rất tượng hình là “flock” để ám chỉ du khách đến đây rất đông và tấp nập.
“ hồi phục sức khỏe” nếu dịch là “ recover health” sẽ không hay bằng “ recuperation” vì chỉ cần một từ mà thể hiện được hết ý. Qua đó cho thấy tác giả rất khéo léo trong cách sử dụng và chọn lựa từ.
“ Nơi đây cũng có những thắng cảnh du lịch” nếu dịch là “ there are also tourist sights here” sẽ không hay do đó ở đây tác giả dịch là “ the area also boasts tourist sights”. Dùng “boast” ở đây rất tượng hình làm cho câu văn hay hơn và có ý nghĩa là tác giả đang ca ngợi cảnh đẹp ở bãi biển Trà Cổ.
Đoạn văn tự chọn( Lowering the temperature, page 32, Caring for children’s health, selections of Vietnamese- English Translations in Focus, Nguyễn Thành Tâm)

Đoạn tiếng Việt
Nếu nhiệt độ cao hơn bình thường ( cao hơn 38 độC/ 101 độ F) bạn có thể làm hạ xuống.Điều này có thể thực hiện bằng cáchcởi quần áo của bé ra, để bénằm trần và cho bé uống nhiều nước mát. Bé phải ở trong một phòng nhiệt độ trung bình, nhưng tốt nhất là không sưởi ấm nhân tạo, aspirin dùng cho trẻ con hoặc paracetamol cũng có thể làm hạ nhiệt độ của bé nhưng phải thận trọng về liều lượng đúng với tuổi và không được sử dụng thuốc này thường xuyên. Thuốc này sẽ an toàn nếu được sử dụng thích hợp nhưng có thể hại nếu vượt quá liều lượng cho phép.
Đoạn tiếng Anh
If the temperature is high (greater than 38 ) you may wish to bring it down. This may be achieve by taking off all your child’s clothes, leaving him uncovered and giving him plenty of cold drinks. This does not mean that the child should be exposed to a draught. He should be in a room of average temperature, but preferably not one which is artificiallyheated. Junior aspirin or paracetamol will also bring down his temperature but take care that the appropriate dose for age is given and that the drug is not used too frequently. These drugs when used appropriately are safe, but are harmful if more than the recommended amount is given.
Comment
Đây là đoạn dịch tương đối hoàn chỉnh thể hiện qua cách diễn đạt,cách chọn lựa từ ngữ:
“ cao hơn 38độ C / 101 độ F” tác giả không dịch là “higher than 38C / 101 F’ mà dịch là “greater than 38C/ 101 F”, em thấy tốt hơn vì tránh lập lại từ, và chữ ‘great” mà chỉ sự lớn về kích cở nên cũng thích hợp để sử dụng ở đây.
“bạn có thể” nếu dịch là ‘you can” sẽ không hay vì ở đây "bạn cóthể”nghĩa là “bạn có thể muốn” nên được tác giả dịch là “ you may wish” rất hay và hợp lý.
“ hạ xuống nếu dịch là “reduce” em nghĩ cũng đúng nhưng nó không chính xác vì “reduce” thường sử dụng cho giá cả. Và ở đây tác giả dịch là “bring......down” hay hơn và có nghĩa là “ làm cho ........hạ xuống”
“thực hiện” nếu dịch là “carry out” thì không hay. Ở đây tác giả dịch là “achieve” em nghĩ hay vì “achieve” vừa mang nghĩa là thực hiện vừa thể hiện được ý thành công của công việc. Chỉ một từ mà vừa thể hiện được hành động mà còn thể hiện được kết quả của công việc., còn “carry out” chỉ có nghĩa là thực hiện.
“Nhưng tốt nhất là không sưởi ấm nhân tạo” được tác giả dịch là “ but preferably not one which is artificially heated”, “tốt nhất’ tác giả sử dụng “preferably” sẽ hay hơn nhiều nếu sử dung “ the best”, nếu sử dụng “the best” câu văn sẽ rườm rà “ The best is not one which is artifically heated”, bên cạnh đó “preferably” cũng mang ý tốt nhất, ưu tiên hàng đầu.
“Nhưng phải thận trọng về liều lượng đúng với tuổi’ nên đổi thành “ nhưng phải thận trọng khi chúng ta đưa liều lượng đúng với tuổi” ở đây tác giả dịch là” by take care that the appropriate dose for age is given”, em thấy ở chỗ này rất hay tác giả sử dụng thể bị động làm cho câu văn ngắn gọn.
Tóm lai, đây là bản dịch hay có nhiều điều cho em học hỏi khi dịch, với những câu văn ngắn gon súc tích đầy đủ nghĩa.
Name: Nguyen Thi Kieu Loan
Email: kieuloan862000@yahoo.com
Week 4
Đoan văn bắt buộc
Pagragraph 7+8, page 14
Cũng như các đoạn dịch trước, hai đoạn dịch này cũng rất hay có nhiều điều cho chúng ta học hỏi.Từ cách chọn lựa từ khéo léo đến cách diễn đạt, sử dụng nhiều cấu trúc mới lạ ,tất cả tạo nên bản dịch hay, tượng hình và gây ấn tượng cho người đọc.Những đặc điểm này được thể hiện cụ thể như sau:
Thứ nhất, “Được gọi” nếu dịch là “called” sẽ không hay ở đây sử dụng “known”: được biết đến. Rất hay và phù hợp với nghĩa của câu “người ta thường biết đến chùa Khánh Linh với tên gọi là…”. “được xây dựng” thay vì sử dụng “built” ở đây dịch là “erected” hay hơn và tượng hình hơn. “Khuôn viên chùa rộng 5000m ” thay vì dịch là “the side is 5000 square metres in width” ở đây dịch là “the side of 5000 square metres” vừa ngắn gọn dễ hiểu, câu văn không rườm rà, tác giả thay đổi cấu trúc làm cho bản dịch thêm phong phú.
“Yên ả” thay vì sử dụng “quiet” ở đây sử dụng “peaceful” tượng hình hơn. Nó làm cho người đọc hình dung ra không khí ở đây thanh bình, tĩnh lặng, dẽ chịu và trang nghiêm.
“Đúc” thay vì sử dụng “cast” ở đây người dịch sử dụng “add” rất lạ và hình như không đúng lắm trong trường hợp này.Thờ” thay vì dịch “worship” như đoạn trên ở đây người dịch sử dụng “delicate” rất hay và tránh sự lập lại từ.“Pho tượng đã bị sóng đánh trôi dạt từ biển vào” có nghĩa là “pho tượng trôi dạt vào bờ từ biển”: “statue was washed ashore from the open sea”.Thay vì “sea”, ở đây tác giả dịch là “open sea” rất lạ và tượng hình.“Đổ về đây” ở đây tác giả dùng “flock” rất hay và tượng hình. Khi đọc lên ta có thể hình dung được cảnh người dân kéo về tấp nập đông đúc.“Tôn thờ” một lần nữa xuất hiện nhưng tác giả không dịch là “worship” hay “delicate” mà ở đây tác giả dịch là “honoring” tránh sự lập lại từ, thể hiện được sự sáng tạo và phong phú của vốn từ.“Ban đầu” nếu dịch y như bản Tiếng Việt là “firstly”sẽ không chính xác vì ở đây “ban đầu” ngụ ý là “cội nguồn, nguồn gốc”. Vì thế tác giả dùng “originally” là rất hay và chính xác.“Ngôi nhà nhỏ” thay vì dịch “small house” ở đây tác giả dịch là “small hunt” hay hơn, tượng hình hơn và chính xác.
Tóm lại, hai đoạn dịch trên rất hoàn chỉnh có nhiều điều cho em học hỏi. Chúng ta nên thay đổi cấu trúc câu làm cho bản dịch thêm phong phú đa dạng và gây ấn tượng cho người đọc.Ngoài ra chúng ta cũng nên xem xét kỹ khi chọn lựa từ làm cho bản dịch ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ nghĩa.


Đoạn văn tự chọn
(Lễ khai mạc câu lạc bộ Tiếng Anh Trường Lê Hồng Phong, page 72+73,Teaching& Learning SPECIAL ENGLISH 66th)
Bản Tiếng Việt
Chủ đề là việc trình bày đề tài của buổi sinh hoạt là về “âm nhạc”. Chủ đề này đã được khai thác theo nhiều cách như các bài hát, trò chơi âm nhạc, thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, ngoài ra còn có một số tiết mục văn nghệ. Buổi sinh hoạt đã kết thúc với một vở nhạc kịch ngắn nói về một cô ca sĩ khao khát trở thành ngôi sao nhạc pop nổi tiếng như Madonna. Cô đã nếm trải rất nhiều khó khăn và cả những sự ganh đua khốc liệt trong giới nghệ thuật. Hát tập thể các bài hát Tiếng Anh và tiếng Việt do thầy Tôn Thất Lan hướng dẫn, và thầy cũng là người hướng dẫn phần luyện dịch.
Buổi sinh hoạt đã thành công tốt đẹp và có ba mặt đáng ghi nhận: các học sinh tham gia có khả năng sử dụng tiếng Anh rất tốt và có phản xạ nhanh, các hoạt động của buổi sinh hoạt rất phong phú và lôi cuốn, việc ứng dụng kỹ thuật vi tính có hiệu quả cao.
Bản Tiếng Anh
The theme and presentation of the meeting was “music”. This was explored in number of ways, including songs, games involving music, discussions in small groups, and individual’s ideas. In addition, there were a few performances, and the meeting ended with a musical playlet featuring the difficulties and rivalry faced by a girl singer who had ambitions to become a famous pop star like Madonna. Group singing, in English and Vietnamese, was led Mr.Ton That Lan, who also presented some practice in translation.
This meeting was a success and notable in three ways- the high standard of English and rapid responses of participants, the interesting variety of activities, and the highly efficient usage of computer technology.

Phần bình luận
Theo em đây là đoạn dịch hay, hoàn chỉnh thể hiện được ý của bản tiếng Việt. Người đọc có thể nắm được thông tin dễ dàng chỉ qua bản dịch tiếng Anh. Các đặc điểm này đuợc thể hiện cụ thể qua các chi tiết sau:
Trước hết, “nhiều” nếu dịch là “many” sẽ không hay ở đây tác giả dịch là “a number of” hay hơn vì ngoài nghĩa nhiều “a number of” còn có nghĩa là phong phú đa dạng. Vì thế rất thích hợp để sử dụng ở đây. Đoạn “nói về cô ca sĩ khao khát trở thành ngôi sao nhạc pop nổi tiếng như Madonna. Cô đã nếm trải rất nhiều khó khăn và cả những sự ganh đua khốc liệt trong giới nghệ thuật” thay vì dịch y như bản tiếng Việt ở đây có sự biến đổi rất khéo léo về cấu trúc làm cho bản Tiếng Anh ngắn gọn hơn và ấn tượng hơn nhưng vẫn đầy đủ nghĩa ,cụ thể được dịch là “featuring the difficulties and rivalry faced by a girl singer who had ạmbitions to become a famous pop star like Madonna”. “Nói về” được tác giả dịch là “feature” em nghĩ ở đây tác giả muốn nhấn mạnh và làm nổi bật sự việc. Mặc dù lạ nhưng em nghĩ hay và ấn tượng. “Cạnh tranh khốc liệt” thay vì dịch là “violent competition” ở đây tác giả dịch là “rivalry” rất hay chỉ một từ mà tác giả có thể thể hiện trọn vẹn ý. Qua đó cho thấy tác giả rất sáng tạo và khéo léo khi chọn lựa từ.Tuy nhiên,“được hướng dẫn bởi thầy Tôn Thất Lan” tác giả dich là “was led Mr.Ton That Lan” em nghĩ ở chố này cần thêm sau “led” chữ “by”.“Hướng dẫn phần luyện dịch” thay vì dịch “hướng dẫn là “lead” ở đây tác giả dịch là “present some practice”em nghĩ cũng đúng và hay vì tránh lập lại từ mà vẫn đảm bảo nghĩa. “Các học sinh tham gia” thay vì dịch “students participating” tác giả chỉ sử dụng từ “participants” là có thể nói lên đầy đủ nghĩa. Em nghĩ đây là một trong những cái chúng ta cần học hỏi để làm cho bản dịch ngắn gọn mà vẫn thể hiện đầy đủ ý.“Các hoạt động của buổi sinh hoạt rất phong phú và lôi cuốn” thay vì dịch là “various and interesting activities” nhưng tác giả dịch là “ the interesting variety of activities”.Nếu là em em sẽ không dám biến tính từ “đa dạng” trong bản tiếng Việt thành danh từ trong bản tiếng Anh.Qua đó cho thấy sự khéo léo linh hoat của tác giả khi dịch.
Tóm lai, đây là bản dịch hoàn chỉnh các thông tin được diễn đạt rất rõ ràng người đọc có thể hiểu được thông qua bản dịch tiếng Anh. Tcà giả rất cân nhấc trong cách sử dụng từ làm cho đoạn dịch súc tích ngắn gọn hơn rất nhiều so với bản tiếng Việt, nhưng đặc biệt là vẫn đảm bảo nghĩa của bản tiếng Việt.
Name: Nguyen Thi Kieu Loan
Email: kieuloan862000@yahoo.comWeek 5

Đoạn 12 trang 16, 17
Với bản Tiếng Việt quá sống động, hình tượng sử dụng nghệ thuật nhân hóa rất nhiều nó sẽ gây khó khăn cho người dịch. Tuy nhiên, với sự khéo léo sáng tạo của tác giả, đã tạo ra được bản dịch tiếng Anh hoàn chỉnh, ngắn gọn, đầy đủ nghĩa. Đặc điểm này thể hiện qua các chi tiết sau:
- “Bồng bềnh” trong trường hợp này nó có nghĩa là nhấp nhô, bấp bênh. “Bồng bềnh” là từ ngữ tượng hình, hiểu được ý nghĩa thật sự của nó chúng ta mới có thể có sự lựa chọn từ đúng và ở đây tác giả có sự lựa chọn từ rất hay và phù hợp là “bod”.
- “Khi mùa hè đến nếu dịch là “ When the summer comes” sẽ không hay bằng “ When the summer approaches”; “approaches” hay hơn “ come”, trong trường hợp này vì ngoài nghĩa đến như come, approach còn có nghĩa là “ tới gần, đến gần” và thật vậy bản Tiếng Việt muốn nói là “mùa hè đến gần”
- “ Cùng nhau choàng tỉnh giấc” ở đây tác giả sử dụng nghệ thuật nhân hóa nên rất khó để dịch. Thực sự cụm từ này có ý nghĩa là “thức giấc đồng loạt” và dịch là “awaken in unision” rất chính xác.
- Từ “vươn mình” tác giả cũng sử dụng nghệ thuật nhân hóa, ý tác giả muốn nói những hòn đảo này “nhô lên” và chữ “rise” được sử dụng ở đây rất hợp lý.
- “ Mặt nước xanh sâu thẳm” thay vì dịch là “the deep blue water” ở đây tác giả dịch là “ the blue depths”. Mặc dù lạ nhưng có một cái gì đó hay và người đọc có thể hiểu hết được ý của tác giả.
- “ (Cây vả và các cây phong lan) lan lách mình từ các khe đá” từ lan lách là từ ngữ đệm và làm cho bản Tiếng Việt thêm hình tượng và sống động hơn, cụm từ trên thật sự có ý nghĩa là “ những cây vả và các cây phong lan trong các khe núi đá”. Vì thế ở đậy tác giả dịch là “in cracks alone the rocky faces” rất hợp lý, nhưng vẫn đảm bảo nghĩa của Tiếng Việt.
- “ những bông hoa trắng như tuyết” được tác giả dịch là “ snowy flower” rất hay, ngắn gọn, mà vẫn giữ được ý của bản Tiếng Việt.
- “ Suốt quanh năm” có nghĩa là “ bất cứ lúc nào của năm” tác giả dịch là “ any time of year”.
- “ Có lúc tưởng chừng núi đá chặn lại không còn lối đi”. Câu văn quá bóng bẩy sinh động nhưng nghĩa thật sự là :thỉnh thoảng, núi đá dường như chặn lối đi” vì thế mà được tác giả dịch là “ sometimes, rocky face seems to block the route”.
- “ Dường như bức tường đá mở ra cho tàu đi qua” có nghĩa là “bức tường đá dường như hé mở ra như để cho thuyền qua” vì thế ở đây tác giả dịch là “the wall appears to crack open as if to let boats pass”. “ Hé mở ra” thay vì là “open” ở đây tác giả dịch là “crack open” rất sống động và tượng hình.
- “ Hết một cảnh này khuất lại một cảnh khác xuật hiện” có nghĩa là “ cảnh này biến mất khi cảnh khác mở ra” với ý nghĩa này, câu văn trên được dịch là “one scene disappears as yet another panorama opens”. Tuy từ “cảnh” xuất hiện hai lần trong một câu nhưng được tác giả sử dụng hai từ khác nhau là “scene” và “ panorama” hay vì tránh lập lại từ.
- “ Ngoằn nghèo” xuất hiện lần nữa nhưng lúc này tác giả không dùng “mandearing” mà dùng “ winding” cho thấy được sự phong phú về vốn từ của tác giả.
Tóm lại, đây là một bản dịch rất hay và hoàn chỉnh. Mặc dù, bản tiếng Việt sử dụng biện pháp tu từ rất nhiều, nhưng với sự linh hoạt, sáng tạo của tác giả đã làm cho bản tiếng Anh thể hiện được trọn vẹn ý mà còn làm cho bài dịch sống động. Đây là một điều có thể nói là rất tuyệt vời.

Đoạn văn tự chọn
Source:EINSTEIN’S YEAR, page 12+13,SPECIAL ENGLISH 66th.
Bản tiếng Việt
Một trăm năm trước, việc Albert Einstein công bố một số tài liệu khoa học đã dấy lên một cuộc cách mạng về tư tưởng khoa học. Giờ đây các nhà vật lý học và toàn nhận loại đang tổ chức kỷ niệm “ Năm kỳ diệu của Einstein”.
Shep O’neal: Hiệp hội Quốc tế về Vật lý Thuần tuý và Ứng dụng đã tuyên bố năm 2005 là Năm Vật lý Thế giới. Liên Hiệp Quốc chuẩn bị kỷ niệm quốc tế về Vật lý. Tại Đức quê hương của Einstein, các viên chức đã công bố năm nay là năm kỷ niệm Einstein. Vào năm 1905, Albert Einstein đã bắt đầu cuộc thảo luận khoa học mà vẫn còn kéo dài cho đến hôm nay. Nó liên quan đến bản chất của vũ trụ. Einstein đã phát biểu những ý tưởng đi ngược lại những ý tưởng khoa học đã thống trị hàng trăm năm
Bản Tiếng Anh
One hundred years ago, Albert Einstein published several papers that caused a revolution in scientific thought. Now physicists and other are celebrating Einstein’s “ miracle year.”
SHEP O’NEAL: the international Union of Pure and Applied Physic has declared two thousand five the Word Year of Physics. The Unite Nations is honoring the International Year of Physics. And in Einstein’s birthplace, Germany, offcials have declared this the Einstein Anniversary Year. In nineteen-oh-fine, Albert Einstein began a sciencific discussion that continues today. It involves the nature of the universe. Einstein presented ideas that went against hundreds of year of scientific thought.
Comment
Đây là bản dịch tốt tuy nhiên một số chỗ theo em là cần nên đổi.Điều này được thể hiện cụ thể như sau:
_“ Một số tài liệu khoa học “ ở đây tác giả dịch là “papers” nhưng em nghĩ nó sẽ tốt hơn và rõ ràng hơn nếu dịch là “ scientific documents”, tuy nhiên “ khoa học” xuất hiện hai lần trong câu, nên tốt nhất chỉ dịch là “ documents” ở đây.
_“ Toàn thể nhân loại” trong trường hợp này là những người khác ngoài những nhà Vật lý học nên tác giả dùng “ others” là chính xác.
- “ Năm kỳ diệu” tác giả không dịch là “miraculous year” mà dịch là “miracle year” , “miraculous year”có nghĩa là “ năm kỳ lạ, năm diệu kì” còn “miracle year” có hàm ý là “ năm đó có sự kiện đặc sắc đáng nhớ đến” vì thế nó thích hợp hơn.
- “ Chuẩn bị kỷ niệm năm quốc tế về Vật lý” được tác giả dịch là “honoring the International Year of Physics” em nghĩ nó không rõ ràng, nếu là em em sẽ dịch là “ Preparing the celebration for the International Year of Physics”.
_“ Đi ngược lại” được tác giả dịch là “ went against” em thấy hay và chính chính xác.
_Tuy nhiên, cụm từ “ với ý tưởng khoa học hàng trăm năm tác giả dịch là “ hundreds of year of scientific thoughts” em thấy hình như nó bị ngược, nếu là em em sẽ dịch là “scientific thoughts of hundreds of year”.
Tóm lại, mặc dù theo em có một vài chỗ cần nên đổi lai, nhưng nhìn chung đây là bản dịch hay, có nhiều điều cho em học hỏi.
Name: Nguyen Thi Kieu Loan
Email: kieuloan862000@yahoo.com


Week 6

Đoạn văn tự chọn:
Đoạn Tiếng Việt:
Trẻ em dưới 5 tuổi thường không nuốt được hết một viên thuốc, vì vậy bạn phải chia nhỏ viên thuốc ra làm hai hoặc làm tư. Nếu trẻ vẫn không uống được thì hãy nghiền thuốc ra cho vào trong muỗng ăn của bé hàng ngày. Đối với trẻ ở độ tuổi lớn hơn thì thuốc thường ở dạng nước. Nếu trẻ không chịu uống thì cần phải đánh lừa nó bằng cách cho thuốc vào trong nước trái cây, mứt hoặc thức ăn.
Đoạn dịch:
Few children under the age of five can swallow a tablet whole, so break it in half, or in quarters. If your child still cannot take it, then crush up the tablet and mix it into a spoonful of his normal food. For the younger age group, the medicine will often be in form of a liquid. Where the dose is refused, it may be necessary to trick the patient by hiding the medicine in either fruit juice, jam or food.
Source: Tablets and liquids, page 38,Caring for children’s health,Selections of Vietnamese- English Translations in Focus, Nguyễn Thành Tâm.

Comment:

Từ bản Tiếng Việt, em thấy đây là bản dịch tốt có nhiều chỗ dịch rất hay và đầy đủ nghĩa. Điều này được thể hiện qua các chi tiết sau:
Ở câu đầu, bản gốc nói là “ Trẻ em dưới 5 tuổi không nuốt được hết một viên
thuốc” từ đó tác giả suy ra là “Ít trẻ dưới 5 tuổi nuốt được hết một viên thuốc” và tác giả đã dịch câu nói suy ra này sang tiếng Anh. Theo em điều này cũng rất hay, chúng ta cần có sự luân chuyển, biến đổi khi dịch.
Ở câu hai với ý “nghiền nhỏ thuốc rồi cho vào muỗng ăn” được tác giả dịch là “crush up and mix it into a spoonful” theo em là rất hay và chính xác vì: ý tác giả là sau khi nghiền nhỏ rồi trộn lẫn với nhau trong muỗng ăn nên chữ “mix” được sử dụng ở đây là chính xác. Ngoài ra,ở đây tác giả sử dụng “spoonful” mà không “spoon” em thấy rất phù hợp vì “spoonful” có nghĩa là “muỗng ăn”, còn “spoon” là muỗng nói chung và ý tác giả muốn đề cập đến là muỗng ăn nên “spoonful” là chính xác.
“Nếu trẻ không chịu uống thuốc” tác giả dịch là “where the dose is refused” chữ “where” ở đây nhìn vào thấy rất lạ nhưng phân tích kỹ thì trong trường hợp này là chỉ lúc trẻ không chịu uống thuốc, một cái gì đó rất hay và sáng tạo hơn nếu dùng “ if”.“Đánh lừa trẻ bằng cách cho thuốc vào.....” ý tác giả là “đánh lừa trẻ bằng cách trộn thuốc vào trong ........” để trẻ không nhận biết được. Theo em từ “hide” được sử dụng ở đây sẽ hay hơn sử dụng “mix” vì “mix” sau khi trộn thuốc với các thứ khác trẻ có thể nhận biết được thuốc. Vì thế em nghĩ sử dụng từ “hide” là rất phù hợp ở đây.
Tóm lại đây là bản dịch hay có nhiều điều cho em học hỏi từ cách dịch đến cách sử dụng, chọn lựa từ ngữ.

Đoan văn bắt buộc:
Paragraph 15+16 page 18,19,20,21

Cũng giống như các đoạn dịch trước, đây là đoạn dịch hay, có nhiều sự sáng tạo linh hoạt trong cách lựa chọn cấu trúc từ ngữ làm cho bản dịch sống động và đầy ấn tượng.Chúng ta sẽ thấy được điều này qua các chi tiết sau:
Thứ nhất, với từ “đây đó” được tác giả dịch là “nearby” em nghĩ nó phù hợp vì “đây đó” có nghĩa là “ở gần đó”.
“Nearby are restaurants......” ở đây tác giả sử dụng nghệ thuật nhấn mạnh đem trạng từ “nearby” ra đặt đầu câu và sử dụng hình thức đảo ngữ. Qua đó cho thấy trong lúc dịch chúng ta nên linh hoạt thay đổi cấu trúc làm cho đoạn văn thêm mới lạ và gây ấn tượng cho người đọc.
“Công viên Hoàng Gia là nơi du khách có thể chơi môn lướt ván hoặc xe lướt sóng” được tác giả dịch là “Hoang Gia Park provides water-skiing or jet-skiing” theo em câu này dịch chưa được rõ lắm, nếu là em em sẽ dịch là : “Tourists can enjoy water-skiing or jet-skiing in Hoang Gia Park”.
Câu hai ở bản tiếng Việt của đoạn 16 một câu văn dài và khi dịch tác giả đã ngắt câu này ra làm hai câu. Em nghĩ điều này không tốt mặc dù điều đó sẽ làm cho bản dịch dễ hiểu hơn.
“Gió đông bắc đã thổi tàn lửa vào phía tây” có nghĩa là gió đông bắc mang tàn lửa vào phía tây vì thế tác giả sử dụng “carried” theo em là phù hợp.
Câu cuối “ Từ đó người ta đặt tên là Bãi Cháy” đây là một câu trọn vẹn trong bản gốc nhưng tác giả dịch là “Hence, the name “Bãi Cháy””. Theo em là không đúng, nếu là em em sẽ dịch là “ Hence, it was known as the name “Bãi Cháy”.
Nhìn chung, đây là bản dịch hay, nghĩa của các câu được thể hiện một cách rõ ràng súc tích, mặc dù có vài chỗ hình thức câu giữa bản gốc và bản dịch chưa phù hợp lắm.
Name: Nguyễn Thị Kiều Loan
Group 02 7044755
Email: kieuloan862000@yahoo.com

thanhthoang7044761 said...

WEEK 1
7044761 Tran Thi Thanh Thoang Class 02
thoang.7044761@student.ctu.edu.vn

I) Đoạn văn tự chọn:
Bản tiếng Việt:

“Hoạt động ngày hội trong đó cũng mang đậm màu sắc nông nghiệp và liên quan đến thời kỳ lịch sử thời Hùng Vương. Đối với Hà Nội, mảnh đất màu mỡ ở ven sông lại càng là nơi có nhiều tế lễ.
Ngày hội nước được thể hiện trên trống đồng Cổ Loa.Cho đến ngày nay, nhiều làng mạc ở ngoại thành Hà Nội vẫn còn những ngày hội đua thuyền trên những con sông ở các ngoại thành.
Tháng Bảy, người Việt làm hình mã đốt cúng vong hồn, trong làng xóm có hội đua thuyền, bơi chảy. Tháng Tám nhà nông giết bò, tế thần đất, bày tượng, chơi trò leo cột, đập tay hay làm lễ Phật Yên.”
Bản dịch sang tiếng Anh:
“Festive activities were imbuded with agricultural colourings and related to the historic period of the Hung Kings. As Hanoi is sistuated on a fertile and riverside land, a host of rites have developed therein.
The image of the water festival was engraved on Co Loa brozone drums. So far, many villages on the Hanoi’s outskirsts still hold boat-racing festival on rivers.
In the 7th lunar month, Viet people made puppets on joss papers then burnt them as a sacrifice to the wandering souls while villages held boat races and swimming competitions. In August, peasants slaughted oxen as a sacrifice to the Earth genie, exhibited statues, played pole-climbing, hand slapping games or celebrated Phat Yen rituals.”
(Le hoi o Ha Noi.Dịch thuật-từ lý thuyết đến thực hành.Trang 632-633(doan 2,3,4).Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn.2003

Phần bình luận:

Theo em bài dịch trên khá hoàn chỉnh, đảm bảo giữ đúng nội dung của bản tiếng Việt. Dịch giả đã lựa chọn từ ngữ, thêm từ hoặc bỏ từ hợp lí để thể hiện hết ý nghĩa của bản tiếng Việt. Tiêu biểu ở những ví dụ sau:
- Ở câu 1, từ “trong đó” được lượt bỏ vì dịch sang tiếng Anh sẽ không có nghĩa, và làm câu văn dài dòng khó hiểu. Ngòai ra, cụm từ “thời kỳ...thời Hùng Vương” trong bản dịch tiếng Anh đã bỏ bớt một từ “thời”; điều này nhằm tránh trường hợp lặp lại từ giúp đoạn văn mạch lạc hơn. Việc bỏ từ này còn thấy ở câu “ Cho đến ngày nay....sông ở các ngoại thành”: từ “ngoại thành” chỉ cần dịch một lần là có thể đủ nghĩa.
- Trái ngược với hình thức bỏ từ là thêm từ. Trong bản dịch này, dịch giả cũng thêm một số từ nhằm làm cho bản tiếng Anh rõ nghĩa và phù hợp với cách hành văn của Anh ngữ. Cụ thể: “Ngày hội nước”-“The image of the water festival” hay cụm từ “hình mã”-“puppets on joss paper” .
- Bên cạnh đó, bản dịch còn cho thấy dịch giả là người hiểu văn hóa Việt Nam. Điều này thể hiện qua cách sử dụng “ In 7th lunar month”, theo tập quán của người Việt thì hội hè luôn được tính theo âm lịch (lunar calendar), cho nên nếu chỉ dịch là “In 7th month or In July” là không chính xác. Thế nhưng từ “tháng tám” tiếp theo lại được dịch là “In Augaust”, điều này vẫn đúng vì người đọc sẽ hiểu thông qua “In 7th lunar month”. Sự tĩnh lược này cũng nhằm giúp văn bản gọn hơn.
- Dịch giả cũng rất khéo léo trong việc lựa chon từ ngữ. Tiêu biểu như: “trống đồng”-“bronze drums”, nếu không để ý người dịch có thể dùng từ”brass,copper” khi nói về kim loại đồng, nhưng những từ đó không chính xác; “vong hồn”-“wandering souls”, theo em cũng có thể dùng “lost souls”; “nhà nông”-“peasants”, vừa nghe từ nhà nông có thể ta sẽ nghĩ ngay đến từ “famers”, thật ra cũng có thể dùng nhưng “peasants” thì sát nghĩa hơn vì có nghĩa là những người trồng lúa trên diện tích đất nhỏ, còn “famers” có thể là những người làm trên các nông trại
- Để đảm bảo đúng cách hành văn của Anh ngữ, dịch giả đã thay đổi cấu trúc một số câu để đúng với ngữ pháp tiếng Anh. Ví dụ câu “Đối với Hà Nội...nhiều tế lễ”-“As Hanoi is....therein”, vừa đúng ngữ pháp vừa đảm bảo nghĩa không đổi.
Tóm lại, bài dịch đảm bảo giữ đúng nghĩa gốc của bản tiếng Việt. Người đọc không hiểu nhầm khi xem bản tiếng Anh.

II) Đoạn văn bắt buộc:
Bình luận đoạn thứ 2, trang 9, sách “ Viet Nam’s Natural Beauty”.
Đoạn văn được dịch đúng nội dung, cách hành văn mạch lạc, đảm bảo ngữ pháp, có sự lựa chọn từ ngữ thích hợp.
Chẳng hạn như câu “ Người Việt Nam ví...đất hẹp miền trung”-“ Vietnamese describe their...center of the country”. Từ câu ghép trong tiếng Việt đã được chuyển thành những câu đơn trong tiếng Anh. Ngoài ra, dịch giả cũng thay đổi cách diễn đạt để phù hợp với phong cách văn học Anh: “Lịch sử khẩn hoang...của người Việt Nam..”-“ Viet Nam’s history of land reclamation..”. Hoặc: “..một truyền thống tự quyết mang tính cộng đồng cao..”-“..a tradition of both self-determination and a strong local community..”.
Việc dùng từ vựng cũng khá chính xác, từ ngữ trong 2 văn bản tương đương nghĩa với nhau. Một số ví dụ tiêu biểu như: “nằm bên bờ biển Đông”-“bordering the Eastern Sea”, nếu dịch đúng từng từ thì có thể là “ lying next to the Eastern Sea” nhưng như thế sẽ không miêu tả hết đặc điểm vị trí địa lý là biển trãi dài từ Bắc đến Nam, từ “bordering” đã thể hiện hết ý này. “bảo vệ đát nước”-“land protection” chứ không phải là “nation/ country protection” từ “land” ngoài nghĩa là “soil, ground or the surface of the Earth” thì còn có nghĩa là “native hometown” . Ngoài ra, người dịch còn thêm từ “Vietnamese” để giải thích cho từ “majority ethnic Kinh” mà trong bản tiếng Việt không có, nó giúp giải thích thêm về dân tộc Kinh ở Việt Nam là ai. “mối liên hệ đặc biệt”-“special tie” mà không dịch là “special relationship”, từ “tie” vừa thể hiện mối liên hệ vừa nói lên sự gắn kết giữa con người và đất nước Việt. Để tránh trường hợp lặp từ dịch giả đã thay đổi từ vựng nhưng vẫn đồng nghĩa để đoạn văn dịch được mạch lạc hơn,như “hai thúng gạo lớn”-“two large baskets of rice/ two “rice baskets””.
Tuy nhiên em nghĩ ở đoạn “dãy Trường Sơn chạy dọc theo..”-“Trương Sơn Mountain Range in the narrow..” nên thay giới từ “in” bằng “along” như vậy sẽ chính xác hơn trong việc miêu tả vị trí địa lý của dãy TS. Và “lúa nước” chỉ cần dịch là “rice” cũng rõ nghĩa. Bên cạnh đó “ đã có từ bao đời nay”-“extends back many centuries” có thể dùng thì present perfect để nhấn mạnh sự tồn tại của tập quán trồng lúa nước là từ rất lâu.
Tóm lại đoạn văn được dịch rất hay.

thanhthoang7044761 said...

Week 3
7044761 Tran Thi Thanh Thoang Class 2
thoang.7044761@student.ctu.edu.vn

Bản tiếng Việt:
Con thuyền chơi vơi: Về phương diện pháp lý, những người chung sống không hôn thú đã đặt cuộc sống của họ ra ngoài sự bảo vệ của pháp luật. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm và tự giải quyết với nhau khi có chuyện xảy ra trong máy ấm của họ. Rõ ràng, ngày nay pháp luật cũng như dư luận xã hội không hề đồng tình, không hề khuyến khích những cuộc sống chung không hôn thú. Theo các nhà nghiên cứư tâm lý hôn nhân-gia đình thì sự chia tay của các đôi vợ chồng thử không có gì là lạ cả. Các nghiên cứu cho thấy tình yêu có thể đến bất ngờ, có thể có cả ‘cú sét ái tình” nhưng đó là tình yêu lãng mạn không thể nào bền vững lâu dài được.

Bản dịch:
The Lonely Boat in the Sea: Legally speaking, couples that cohabit without being married are considered to have put themselves beyond the protection of the law. They have to be responsible for their own decisions, and have to find the solution for themselves when problems emerge in their “warm cottage”. Naturally, they cannot seek sympathy or support from the law or from public opinion. According to the psychologists who study married and family affairs, the break up of those “experimental couples” is AdamSmith matter of course. The results of their studies reveal that love may come “unexpectedly”, and that there even seems to be such AdamSmith thing as “love at first sight”, but this kind of infatuation never lasts forever.

(Lê Tuấn Đạt. “Sống thử” trước khi kết hôn. Luyện dịch Việt-Anh. Trang 133-139. NXB Tổng hợp Đồng Nai.)

Nhận xét:
Đây là bài dịch văn báo chí nên đã sử dụng phương pháp dịch truyền đạt. Bài dịch tốt đảm bảo sự tương đồng về nghĩa giữa 2 văn bản. Trong bài dịch có sự thay đổi cấu trúc câu, phương thức diễn đạt và sử dụng từ vựng thích hợp để tạo hiệu quả cho bài dịch:
- “Con thuyền chơi vơi”-“The Lonely Boat in the Sea”. “in the sea” is combined with “lonely”,it shows the meaning of “chơi vơi” correctly.
-Next, “Legally speaking….of the law” is changed into passive “are considered to” in order to suitable with English literature. Những cụm bị động như “be propsed, be said that,etc’ có tác dụng nhấn mạnh hoặc làm tăng tính khách quan cho văn bản.
-“Họ sẽ chịu trách nhiệm…”-“They have to responsible..” Although Vietnamese laguage usually uses “sẽ phải”,we shouldn’t translate as “will have to”. In this context, present simple is an intelligent choice. Especially,the word “phải” has different meanings in English “must, have to”, and the word “have to” is suitable in this case.
-“mái ấm”-“warm cottage” this is a good word choice.
-“Rõ ràng..không hôn thú”-“Naturally…opinion’ Ở đây vị ngữ đã được đảo thành chủ ngữ và đại từ “they” được dùng thay thế cho ‘unmaried couples” điều này làm cho câu văn ngắn gọn hơn, phù hợp với phong cách báo chí.
-“vợ chồng..thử’-“experimental couples”. Từ “experimental” nghĩa là đang ở giai đoạn thực nghiệm cũng như các đôi này đang thử cuộc sống vợ chồng. Nếu dùng “unmaried couples” thì chưa thể hiện hết tính rủi ro trong “thử nghiệm’ này. Họ có thể đi đến hạnh phúc nhưng cũng có thể đi đến thất bại. Em nghĩ đây là cụm từ thích hợp nhất.
-“không có gì là lạ” –“is a matter of course” từ khẳng định chuyển thành phủ định trong bản tiếng Anh để khẳng định hậu quả tất yếu của việc sống thử. Em nghĩ chúng ta cũng có thể dịch là ‘is predictable/ is not strange”.
-“tình yêu lãng mạn”- ‘ infatuation” not “romantic love” becase this love may stop in short time.”romantic love “is said about a true love and may lasts in long time.
-I wonder the word “infatuation” itself means some things appear in short period of time, so do we need to use with “never lasts forever”?
In short, the passage is translated well. It is easy to understand and the content is remained.


Đoạn 8,9 trang 15, sách “Viet Nam’s Natural Beauty”.
Hai đoạn văn được dịch rất tốt, nội dung được đảm bảo. Đặc biệt bài dịch có một số đặc điểm khá nổi bật:
-Cách dịch giả tách câu từ 1câu trong bản tiếng Việt thành 2câu trong bản tiếng Anh,tiêu biểu là câu 1 trong đ.8. Cách dịch này làm cho câu không rươm rà và dễ hiểu. Ở câu cuối đ.8 cũng được ngắt ra như thế. Tuy nhiên, khi ngắt câu ta cần chú ý để giữ đúng nội dung của câu trong bản ngôn ngữ gốc.
-Cách đăt các thành tố trong trong cũng có sự thay đổi cho phù hợp với cách diễn đạt của Anh ngữ. Ví dụ: “theo truyền thuyết” nằm trước chủ ngữ nhưng khi được chuyển sang tiếng Anh thì lai được đặt ở cuối câu “accỏding to local legend”.
-“đổ về”-“flock” đã thể hiện được sự đông đúc của khu vực vào mùa tế lễ. I wonder whether we could use “gather” to replace for “flock”?
-Nếu dịch giả dùng cách dịch word by word thì từ “ban đầu” phải dịch là “firstly”, nhưng như thế sẽ sai nghĩa. Từ đó ta thấy được, từ “originally” được sử dụng rất hay.
-Nhưng cách ngắt câu cuối của đoạn 8 vẫn chưa hợp lý. Tù một câu phức được chuyển thành 2 câu đơn nhưng hai câu này hình như chưa có sự gắn kết về nghĩa.
-Đoạn 9 chỉ có 2 câu, dịch giả không dịch theo câu của bản gốc mà lấy một phần của câu1 kết hợp với câu 2 để tạo thành câu 2 trong bản tiếng Anh. Vì câu 1 có 2 trạng ngữ chỉ thời gian nên dịch giả đã mang sang câu 2 một trạng ngữ (năm 1995 )để phù hợp hơn.
-Tuy nhiên,câu cuối trong đoạn 9 vẫn chư rõ nghĩa lắm, theo em nên dùng là một câu ghép. Có thể dịch “ The church was renovated in 1995 and there are many feature murals and over eighty years bell”.
Tóm lại đoạn văn đảm bảo được nghĩa giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh.

thanhthoang7044761 said...

Week 4
7044761.Tran Thi Thanh Thoang.
thoang.7044761@student.ctu.edu.vn

Vietnamese text:

“Đảo được hình thành như thế nào?
Vài đảo có nhiều núi là những đỉnh núi lửa phun từ thềm đại dương. Nhiều đảo có núi lửa được trãi dài ra dọc theo rìa vùng đất hình thành vỏ trái đất. Những hòn đảo vùng Caribbean và Aleutan được hình thành giống như vậy. Nhiều đảo sát mực nước trong biển ấm được tạo bằng san hô. San hô là động vật nhoe bé chỉ có thể sống trong nước ấm và khe cạn. Chúng hình thành những khối cứng hoặc rặng đá ngầm như bộ xương hình ống chất ngày càng cao. Đảo Maldive ở Ấn Độ Dương được hình thành từ san hô”.
(Nguyễn Thành Tâm. Selection of Vietnamese-
English Translation Focus. Island. NXB Thống Kê)

Translation:

“How are islands made?
Some mountainous islands are the top of vocanoes that have erupted on the ocean floor. Many vocanic islands are strung out alonh the edges of the plates that make up the Earth’s crust. The Aribbean islands and the Aleutan islands were formed like this. Many low-lying islands in warm seas are made of coral. Corals are tiny animals which can only live in warm and fairly shallow water. They form a solid mass or reed as their tude like skelintons pile higher and higher. The Maldives in thr Indean Ocean are made of coral”.

Comments:

After reading two paragraphs, I think that they are similar in meaning. It means the translator was good in translating because he did not change the content of the target text. It is easy for readers to follow what the text is about.To approve my opinions, I would like to anylise some special points in these paragraphs:
-the phrase“some mountainous islands” is a correct translation of “Vài đảo có nhiều núi”. If we are not careful, we may misunderstand and wrongly translate as “Some islands having many mountains….”.
-“gíông như vậy”-“like this” : I think we should change something here because “like this” seems to be similar to spoken language. I suggest that we use “in the same way” for the phrase “giống như vậy”.
-“hình thành”- may be translated as “are constructed” to repleace for “are made up” as it is used one before. If we do not choose another words, there will repeat word. That makes the paragraph longer.
In short, the paragraph is translated excilently. It attracts the interest of readers. And it obeys the grammatical rules of English language.

thanhthoang7044761 said...

Week 5
7044761 Tran Thi Thanh Thoang
thoang.7044761@student.ctu.edu.vn
Phan tu chon:
Vietnamese text:

“Bến Ninh Kiều được xây năm 1986. Lúc đầu có tên là bến sông buôn bán do người Pháp đặt bởi vì ngày ấy ghe xuồng cặp bến mua bán. Người Việt thì gọi là Bến Hàng Dương vì ở bến sông này có nhiều cây dương soi bóng xuống rạch Cần Thơ. Sau này bến được đổi tên thành Bến Lê Lợi. Năm 1958 Bến Lê Lợi được đổi thành bến Ninh Kiều. Ninh Kiều chính là tên một khúc sông Đầy, nay thuộc xã Ninh Sơn, huyện Chương Mỹ (Hà Tây) nơi mà vào thế kỷ 15 nghĩa quân Lam Sơn đã chiến thắng quân Minh.Như vậy người Cần Thơ đã lấy tên một chiến thắng lớn của cha ông ta để đặt tên cho bến sông mà mình yêu thương nhất, giống như người Sài Gòn đã đặt tên cho bến sông Bạch Đằng, Hàm Tử, Chương Dương,Vân Đồn”.

(Trần Chí Thiện. Bến Ninh Kiều .Hướng Dẫn Luyện
Dịch Việt –Anh. Nxb Thanh Niên)
English text:

“The Ninh Kieu Wharf was built in 1876. At first the French called it the Commercial Quay because at that time boats called at the quay for trade. At first it was called the Commercial Quay or Wharf because at that time merchant vessels called at the wharf. The Vietnamese called it the Hang Duong (willow) Wharf because there were many willos casting their shadows on the Can Tho canal. Later it was changed into the Le Loi Wharf. In 1958 the Le Loi Wharf was changed into the Ninh Kieu Wharf. Ninh Kieu is the very name of part of the Day River. It is now in Ninh Son village, Chuong My district (Ha Tay) where in the early fifteenth century, Lam Son militiamen had defeated Ming invaders. Thus, the Can Tho people have named the wharf after the great victory of our ancestors. It is the same as the Saigonese having the names of Bach Dang, Chuong Duong, Ham Tu and Van Don”.

My comments:

Generally, the paragraph is translated well. The meaning is similar between two texts (Vietnamese-English). To me, there are some special points that interest readers most:
-The word “soi bóng” is translated as “casting their shadows on the..” marking the English text more colorful.
-There are some changes in the sentence structures in order to be appropriate with English grammar.
+The sentence “Ninh Kieu chính là tên…chiến thắng quân Minh” is divided into 2 sentences. That also keeps the meaning as well as makes the paragraph easier to understand. And the last sentence is also translated in 2 sentences with the same purpose.
-However, I, myself, think that the second and the third sentence in English paragraph should be combined together because they are similar the same. I think it should be “At first the French named is Commercial Quay (Wharf) because at that time merchant vessels called at the wharf”.
In short, the paragraph is good translation.

I commend on the 16th and 17th in page 21of the book “Vietnam’s Natural Beauty”.

There are some interesting points in two paragraphs for us to analyze:
- The word ‘cai ten” is deleted in English text because it is a linking word in Vietnamese language. So we don’t need to keep it.
- The second sentence in P16 is changed its structure in order to fix with grammar rules in English language. Therefore, it is divided in 2 sentences but the meaning is not different. English paragraph is not as colorful as Vietnamese one because it lacks of the phrase “Tuong truyen rang xua kia”.
- I think that the last sentence in P16 is not a completed one as there are no verb and object. It should be “ Hence it was named “Bai Chay” (Burning Plain)”.
- The second sentence in P17 is interesting. The writer is skillful because he combined two verbs “hun” and “loai bo” into one verb in English text. It is “to burn”. That helps the paragraph briefer and clearer.
In conclusion, two paragraphs are interesting to readers. We can learn some useful things in translating skill.

thanhthoang7044761 said...

Week 6
7044761- Trần Thị Thanh Thoảng class 2
thoang.7044761@student.ctu.edu.vn

ĐOẠN VĂN TỰ CHỌN:

“7h sáng xe Tuk tuk đưa chúng tôi đến bến thuyền, đợi hơn 1h mới được sắp xếp trên 2 chiếc xuồng cao tốc để lên Tam Giác Vàng, với giá 140000 kip/ người một chuyến. Nhìn những chiếc xuồng bé tí, nghe đồn là chạy ngược dòng với tốc độ không dưới 70km/h, chúng tôi như thất thần, nhưng đây là sự lựa chọn duy nhất.
Chúng tôi chia nhau lên hai chiếc xuồng, lòng đầy bất an. Xuồng bé, chứa đến 9 người kể cả lái tàu, thật mong manh và mạo hiểm. Như tôi đã hình dung, xuồng xé nước chạy với tốc độ trên dưới 70km/h, chao đảo và lắc lư vượt qua thác, ghềnh như xe khách vượt đèo Phadin vậy. Sinh ra và lớn lên ở duyên hải miền trung, tôi biết bơi và chơi đùa với sóng nước từ lúc lên 6, vậy mà nhớ lại cảnh ngồi thu lu trên on xuồng mong manh vượt Mê Kông, tôi thực sự thấy sợ”.
Translation:
“At 7 am the Tuk Tuk took us to the wharf. We waited for an hour, then took our seats in two high speed boats. For 140000 kip/person they would convey us to the Golden Triangle. The boat, which would speed at over 70 km/h upstream, was small. I was so terrified I thought I would have a heart attack on the spot. But it is our only choice.
Anxious, we devided our group between the two boats. The small craft each carried 9 people, including the steersman. It seemed so utterly dangerous and life threatening! As I had imagined the boat sped like the wind upstream running over 70 km/h.
Having been born and brought in the central coastal region, I could swimm from the age og six. But remembering that dangerous boat ride up the Mekong River stll makes me quake with fear”.
(Hoàng Thế Hùng. Ngược dòng Mê Kông để khám phá Tam Giác
Vàng. Vietnam the hidden charm-Cẩm nang du lịch Việt Nam)

BÌNH LUẬN:

Đây là một đoạn trích trong một bài báo nên phong cách dịch có vẻ tự do hơn, nhưng vẫn đảm bảo giữ đúng được nội dung của bản gốc.
Câu 1 đã được tác giả chia ra thành 3 câu ở bản dịch tiếng Anh. Cụm từ “ được sắp xếp trên 2 chiếc xuồng cao tốc” đã được chuyển sang chủ động với động từ là “we”. Việc thay đổi này giúp đảm bảo cấu trúc ngữ pháp cho câu theo Anh ngữ. Vì nếu dịch theo cấu trúc câu theo bản tiếng Việt thì sẽ tạo thành run-on sentences. Để tạo thành câu hoàn chỉnh từ 1 cụm từ, dịch giả đã thêm vào S+V ở câu “For 140000 kip/person they would convey us to the Golden Triangle”. Tuy cách thêm từ này đã đảm bảo nghĩa và ngữ pháp cho câu, nhưng đã thiếu đi từ “một chặng”. Em nghĩ nên thêm vào là “For 140000 kip/ person one time, they would convey us to the Golden Triangle”.
Ở câu 2, tác giả cũng dùng phương pháp tương tự như câu 1.Em nghĩ nên dùng liên từ “and” để thêm vào câu “I was so terrified I thought I would have a heart attack on the spot” để trở thành “I was terrified and I thought I would…”, để đảm bảo tính mạch lạc cho câu văn.
Câu 3 “Chúng tôi chia nhau lên hai chiếc xuồng…mà lòng đầy bất an” được dịch là “Anxious, we divided our group between the two boats”. Theo em, nên đổi một vài điểm như “Anxiously” vì đứng ở đầu câu, và giới từ “between” nên đổi thành “in” thì hợp nghĩa hơn. Vì ở đây, tác giả và những người đồng hành lên 2 chiếc thuyền chứ không phải là đứng giữa 2 chiếc thuyền.
Câu “Như tôi đã hình dung, xuồng xé nước….như xe khách vượt đèo Phadin vậy” được dịch trong bản tiếng Anh là “As I had imagined the boast sped like the wind upstream running over 70 km/h” vẫn chưa thể hiện được hết tính nguy hiểm và tâm trạng hồi hộp khi ngồi trên xuồng của tác giả. Ở đây, có lẽ do tính phong phú trong từ ngữ của tiếng Việt nên khi dịch sang tiếng Anh rất khó tìm được những từ có sức biểu cảm cao như thế.
Phần còn lại được dịch giả sử dụng từ ngữ và cấu trúc khá hợp lí đã chuyển tải được hết ý nghĩa vủa bản gốc.

Nhận xét đoạn 44 trang 39 sách “ Những cảnh đẹp thiên nhiên Việt Nam”:

Đây là một đoạn văn được dịch khá hay.
Ở câu 1, cụm từ “chợ Sa Pa” được dịch là “local market” để tránh sự lặp từ “Sa Pa”. Vì địa danh Sa Pa đã được nói đến ở chủ ngữ nên khi dùng “local market” thì người độc vẫn hiểu là “chợ Sa Pa”. Cụm từ “nơi người dân…. đến bán” được dịch là “where people from…gather to display their wares”. Dịch giả đã dùng động từ “gather”, thay vì dịch động từ “đem”-“bring”, để thể hiện sự đông đúc, nhộn nhịp của người dân tộc thiểu số trong phiên chợ. Tuy nhiên, em thấy động từ “display” chưa làm nổi bật hoạt động mua bán, em cho là dùng từ “merchandise” có vẻ thích hợp hơn. Ngoài từ “wares” chúng ta cũng có thể dùng từ “goods” để chỉ hàng hoá.
Câu 2: “Huyện Sa Pa có khoảng 30.000 người”-“ Sa Pa District has a population of 30.000”. “has a population of” là cách nói về dân số của 1 vùng, 1 quốc gia theo tiếng Anh. Tuy nhiên, động từ “chiếm khoảng” được dịch là “accounts for” vẫn chưa rõ lắm.
Câu 3 trong bản tiếng Việt đã dùng sai dấu chấm câu. Lẽ ra phải viết là “Mỗi ngày chủ nhật, chợ Sa Pa-nơi giao lưu văn hoá và kinh tế-lại trở nên rực rỡ sắc màu”. Chính vì thế tác giả đã sắp xếp lại trong bản tiếng Anh một cách hợp lí hơn “Every Sunday, the Sa Pa market becomes a colorful place for cultural and economic exchange”. Ở đây, tác giả kông dùng “local market” mà chuyển thành “Sa Pa market” để tạo nên sự liên kết giữa các câu trong đoạn và đảm bảo tính mạch lạc cho đoạn văn. Đặc biệt, em thích cách dịch cụm “nơi giao lưu văn hoá và kinh tế”-“place for cultural and economic exchange”. Điều này làm cho câu văn hay hơn và giàu tính biểu cảm hơn.
Câu 4 cũng được dich khá hay, nhưng em nghĩ từ “hamlets” chưa thể hiện hết ý nghĩa của cụm “những làng xa xôi”.Em nghĩ nên dùng “remote hamlets” thì sẽ làm nổi bật tính heo hút của những ngôi làng này.
Tóm lại, đoạn văn dịch hay, đảm bảo nội dung và lôi cuốn người độc.

Kim Hanh said...

week2
PART1:16 page 21
Email:hanh.7044752@student.ctu.edu.vn
In the book ”Vietnam’s Natural Beauty “. I choose to read about “Bãi Cháy “ Beach. At the beginning of this part, I immediately think “The name Bãi Cháy” is used to translate “cái tên Bãi Cháy”. But “the name” is crossed out strongly by translator and “very” is too.
According to this translation, we see that the second sentence divide into two smaller sentences. This may make this sentence become short and easy to understand. Besides, the phrase “ tương truyền rằng xưa kia “ of the source language is not also appear in the translation. Because I think that this is a phrase which is influenced by Vietname’s literature. So, It can not be appeared in translation. This is a reason why This phrase is changed by the word “one”, “one” here refers to one of the legends. This is unmatching problem between two languages. Word choice of the translation is very clever. In this sentence, why does not translator translate the word “tướng” of source language? I wonder that the word “led” in the translation can replace the word “tướng” and “dẫn đầu” in the source language. Especially, I will translate “đoàn thuyền chở lương thực” to “food fleet with my knowledge before I read translation. But translator use “fleet…with food for”. I do not know is it ok?. In addition, I will also use “soldiers” refers for “nghĩa quân” but translation use “defenders”. After comparing between two words , “defenders” is a suitable word to show soldiers who fight for the fend of the nation.
In next sentence, translator use “carried” to replace “blew”. I think that it is ok.
In the last sentence, I think that we need to have a clause after “hence”, but it is just a phrase in this sentence. For my opinion, its structure is not right but it can be acceptable
In my mentions, this is an exact translation. There is a choice of words which is very good and careful. It helps me very much in translating a source language in next times.
PART2:
Trong thế giới ngày nay, tình hình quốc tế nói chung đang bớt căng thẳng. Tuy nhiên, các cuộc xung đột và thậm chí các cuộc nội chiến gây ra bởi các nguyên nhân khác nhau đang ngày càng gia tăng, và tình hình căng thẳng vẫn còn tồn tại ở một số khu vực. Tất cả điều này đã ngăn cản bước phát triển kinh tế của các quốc gia và các khu vực có liên quan, và cũng gây ảnh hưởng bất lợi tới nền kinh tế thế giới. Tất cả các chính quyền và các chính khách có tinh thần trách nhiệm phải tôn trọng các mục đích của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và các qui định liên quan đến mối quan hệ quốc tế đã được công nhận trên khắp thế giới, và hoạt động vì hòa bình trên khắp thế giới, lâu dài và toàn diện. Không ai được phép gây căng thẳng hoặc xung đột vũ trang chống lại lợi ích của mọi người. (Lê Huy Lâm-Trương Hoàng Duy-Phạm Văn Thuận. Luyện dịch Anh-Việt, Việt- Anh. NXB tổng hợp thành phố HCM: Hòa bình và phát triển là chủ đề của thời đại)

In today’s world, the international situation is, on the whole, moving to wards relaxation. However, conflicts and even local wars triggered by various factors have kept cropping up, and tension still remains in some areas. All this has impeded the economic development of the countries and regions concerned, and has also adversely affected the world economy. All responsible statesmen and governments must abide by the purposes of the UN Charter and the universally acknowledge norms governing international relations, and work for a universal, lasting and comprehensive peace. Nobody should be allowed to cause tension or armed conflicts against the interests of the people. (Peace and Development: the Themes of the Times).
Comments:
After reading this translation, I also have some following comments:
-The way of moving the phrase “reduce intension” (bớt căng thẳng) to “moving towards relaxation is very special.
-I do not understand why “nội chiến” is translated to “local war” while other case, people use “civil war”. This can perform translator’s unique.
-I have understood that “trigger” is also used to change “gây ra”. Before I just used it as the verb of shoot.
-After seeing the second sentence of source language, I will immediately use the word “increase” or ‘raise” to translate “gia tăng” but translator focus on three words “keep cropping up”. Translator may carefully consider that this phrase is good and close to the meaning of source language more.
-Paying attention to “lợi ích”, I see that translator does not use “benefit” in this case, but use “interests” to translate. This is a good point in his translation.
-There are a lot of words which are crossed out in the translation such as; tinh thần trách nhiệm, trên khắp thế giới. But I think that it is ok. They are not very important and do not make changing the meaning of translation.
Translation has attracted me because its meaning is very close to the meaning of source language.

Kim Hanh said...

Week3
Nguyễn Thị Kim Hạnh-7044752
Email: hanh.7044752@student.ctu.edu.vn
Bài tự chọn
Mưa Dầm Gió Bấc
Về mùa đông, khi mưa dầm gió bấc, phong cảnh nhà quê thật tiêu điều buồn bã. Ngoài đồng nước giá lạnh nên thỉnh thoảng mới thấy lác đác có người cày bừa. Ai cũng cặm cụi làm việc, không chuyện trò vui vẻ như trời ấm áp. Trong làng đường vắng tanh, bùn lên đến mắt cá, xung quanh mình không có một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù vào bụi tre. Những giọt nước rơi xuống lách tách.
Continuous rain and north wind
In winter, when there is continuous rain and north wind, the rural scene looks sad and deserted. In the field, the water is chilly, therefore sporadically, people are seen ploughing and harrowing. Everybody is absorbed in their work and does not talk cheerfully as when the weather is warm. In the village, the roads are unfrequented and the mud is ankle-deep, there is no sound around. We can only hear the wind howling through the clumps of bamboo. Drops of water are pattering on the ground.
Comments:
Đây là một đoạn văn miêu tả về một cơn mưa dầm mà tôi vừa bất gặp trong quyển “120 bài luyện dịch Việt –Anh, nhà xuất bản thanh niên”. Qua đoạn văn này tôi thấy tác giả cũng đã có lựa chọn nhiều từ ngữ mới lạ. Trong đó có sự thay đổi cấu trúc cũng như việc tách câu, đảo trật tự, thêm từ và bớt từ. Chúng ta có thể thấy trong câu đầu tiên, mặc dù trong bản gốc là ‘khi mưa dầm gió bấc” vậy mà dịch giả lại dịch là “when there is continuous rain and north wind”. Rõ ràng dịch giả đã thêm hai từ “there is” trong câu này.Đây là một ý tưởng tốt làm cho câu văn có cấu trúc rõ ràng dễ hiểu hơn. Bên cạnh đó, tôi thấy rằng có một quyển từ điển đã dịch mưa dầm gió bấc là “lasting rain and north- easterly wind. Người dịch lại dùng là “ continuous rain and north wind. Tôi nghĩ rằng cách dịch này không hề làm thay đổi nghĩa của đoạn văn này, mưa dầm cũng có nghĩa là mưa liên tục và kéo dài. Tuy nhiên cũng có nhiều chỗ mà dường như không xác với ngữ cảnh và nghĩa của câu. Chẳng hạn như, dịch giả đã dùng từ “deserted” để thay cho từ tiêu điều. Theo tôi thì đây là một từ với nghĩa quá rộng để chỉ một nơi hoàn toàn khô cằn và hoang vắng, đến nỗi các cây không có nước và không thể sống được ở đó. Tôi tự hỏi tại sao dịch giả không dịch là “desolate” để chỉ một cảnh tượng đau buồn, ảm đạm, và thiếu vắng người sau một cơn mưa dầm gió bấc. Tiếp theo chúng ta lại thấy một cách dùng từ rất khéo léo đó là từ “Sporadically” để thay thế cho từ “lác đác” và “absorbed” để dịch từ “cặm cụi” trong câu tiếp theo, cụm cụi là để chỉ một hình ảnh làm việc từ từ ma không biết mệt mỏi hay chán nản cũng như thấm hút vào công việc vậy. Hơn thế nữa dịch giả lại dùng từ “and “ để tách hai từ “ploughing” and “harrowing”. Có thể nói đây là một phát hiện rất tài tình của người dịch, đó không phải là hiện tượng thêm từ mà đó là theo văn hóa của mỗi ngôn ngữ. Người Việt Nam thường dùng từ ghép thế nhưng “cày bừa” là hai hành động mà ngôn ngữ Anh không thể dịch đi chung được. Một điểm cuối là dùng một mệnh đề “as when the weather is warm” để thay thế cho cụm từ “như trời ấm áp”. Đây cũng là việc thêm từ để đảm bảo được cấu trúc mà vẫn không xê dịch nghĩa và từ “trời” ở đây lại không được dịch là “it” mà dịch giả lại dịch là “the weather”, có thể nói đây là nét đẹp riêng trong bài dịch này. Tôi đã nhận ra được nhiều điều bổ ích khi nghiên cứu đoạn dịch này. Cũng như việc mở mang kiến thức của chính tôi.

Bài bắt buộc: 28 page29
Comments:
In the first sentence, it appears reversing the word order. Translator moves the phrase “during the American War” before “China beach”. I think that this is not wrong; it reveals own way of translator. A unique point is word choice of translator. She/he is very clever in using “housing” (at the end of translation). This make me confuse and decide to look over dictionary. Indeed, this translation helps me find a synonym of the word “houses” is “housing”. However, there are still a lot of obstacles Which I can not overcome easily. I do not understand “why does not translator use “stretches” instead of “runs”. I think that “stretches” is more suitable. Furthermore, “Ngũ Hành Sơn” is translated into “Marble Mountain”. I do not agree with translated way. For my opinion, “Ngũ Hành” has five basic elements (mental, wood, water, fire, earth, according to Eastern philosophy).Therefore; I will not translate these words. A last point of word choice is “to” translate “ở” in the target text. I think that it is not wrong but I can not explain about that. If this is exact, I will be very lucky for learning it. I also have a little comment about structure of translation. Translator combines two first sentences into a sentence by using the word “and”. In spite of long sentence, but I think translator reveals own unique. In the second sentence, we can see clearly that there is an odd phrase in this sentence. This is “its clarity”. But, it makes the sentence have more clear and good meaning. To conclude, I have acquired good knowledge about vocabularies, structures, adding words or crossing out words, etc. from this translated text. Besides, I also know a wonderful scenery of Viet Nam’s natural beauty.

Kim Hanh said...

Nguyễn Thị Kim Hạnh(7044752)
Email: hanh.7044752@student.com.vn
Phần tự chọn:
Phát triển công nghệ tin học
Con đường căn cơ để phát triển nghành công nghệ tin học nằm trong việc phát triển tài năng ở ngay trong từng nước. Điểm khởi đầu là hệ thống giáo dục.Sức mạnh của Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc chính từ đây mà ra. Mặc dù không được thành thạo tiếng Anh cho lắm, thế nhưng lực lượng lao động được giáo dục cao nhanh chóng nắm bắt được các kĩ năng mới giúp các công ty vững bước trong cuộc chạy đua.
Development of information technology
The key to the development of information technology lies in the fostering of domestic talent and the starting point is with the nation system of education. It is from their own system of education that Japan, Taiwan and South Korea have derived their strength. Though not good at English, their highly educated workforces have quickly got hold of new skills, putting their companies in a position to complete (Tuổi Trẻ Chủ Nhật)
(Giáo khoa căn bản môn dịch Anh-Việt, Việt-Anh, nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh)
Comments:
Though translation of "Tuổi Trẻ Chủ Nhật" in this book. I find the interests in choosing words, changing the order of sentences, using synonyms, etc; however, there are still problems which I can not solve. In general view, we can see that translation combines two first sentences into a sentence by “and”. This is a good idea. Looking at the source language, it is easy to see that the two first sentences’ main ideas seem to be separated by “full stop” Therefore, it will be ok if we use “and” between them. In the third sentence, there is a change of the structure, “strength” move at the end of this sentence. In addition, translator borrows false subject “it” to create a finished sentence. Besides, there are some words which are crossed out such as “chính từ đây mà ra”, “cho lắm”, “ở ngay…từng”. Indeed, translator and we will not find synonyms in English to change these phrases. This is Vietnamese’s own literature. Especially, translator does not translate every word in the phrase “giúp các công ty vững bước trong cuộc chạy đua” of source language, but the phrase of translation still gives the same meaning. I think that it
is great. However, there are troubles here; “Con đường căn cơ” at the first of source text is translated into “the key”. The second one, why does translator translate “Hàn Quốc” into “South Korea”, not “Korea”? Conclusion, this translation is rather good. Its meaning closes to the source language’s meaning. It has also increased my experience very much.
Phần bắt buộc (30 page 29)
On the whole, the structure does not have changes. It just change a little, it is clearly mentioned in the second sentence. In the source language, “Nha Trang” stands after a phrase but in the translation, it is changed by “this city” and stands in front of others factors in a sentence. This is a good way which conveys the translator’s two ideas. One is protecting the structure of English. The second is avoiding of repetition “Nha Trang” again. Besides, although we see that appearing in parenthesis is a sentence,it moves into a phrase when it is translated . According to this idea, the phrases become shorter after translating, for example, “các hòn đảo nổi tiếng gần Thành Phố” translated into “famous nearby islands”. Here, “Thành Phố” disappears and avoids repeating again. Futhermore, wordchoices are also very especially. I will use “but” to translate “nhưng” but translator refers to “yet”. There are still other words such as “Thành Phố nhỏ” is changed by “small-town”, not “small-city”. Especially, “bờ biển bậc nhất” is translated into “prime beaches”. I think that “prime” means the strongest, most beautiful, most successful… It will be more suitable than “the first class beaches”. The last point mentions that “có” in the phrase “có độ ẩm thấp nhất Việt Nam” is crossed out. This is a good idea which I need to add my knowledge.

Kim Hanh said...

Nguyễn Thị Kim Hạnh (7044752)
Email:hanh.7044752@student.ctu.edu.vn
Bài bắt buộc:46 page 41
Tương tự như những bài dịch trước mà tôi đã làm. Bài này tôi cũng có một số nhận xét chung về từ vựng và về phép chuyển đổi cấu trúc.
_ Từ “lâu đời” được dịch giả dịch là “long-held” mà lẽ ra nên được dịch là “long-standing”.Nhưng tôi nghĩ cách dịch này thi vẫn tốt.
_ Từ “phiên” xuất hiện hai lần trong văn bản tiếng việt đã được bỏ qua. Đây là hiện tượng thừa từ trong tiếng Việt vì “phiên chợ” thực chất là “chợ”. Nếu nó được giữ lại trong bản dịch nó sẽ dẫn đến sự hoang mang về nghĩa.
_ Câu “Thanh niên thuộc nhiều nhóm dân tộc” được dịch là “young people from different ethnic groups”. Rõ ràng từ “thuộc” được dịch là ‘from”.Hai từ này hoàn toàn không liên quan với nhau về nghĩa nhưng khi xuất hiện trong câu thì nó lại không ảnh hưởng đến nghĩa của câu. Điều thứ hai là từ “different” được xuất hiện trong bản dịch mặc dù nó không có trong bản nguồn. Điều này cũng được chấp nhận. Đây là cái độc đáo riêng của dịch giả.
_ Đến với câu thứ ba, dịch giả chỉ dùng có một từ “sitting” mà có thể thay thế cho ba từ “ngồi bên nhau”. Thế nhưng nó vẫn đủ nghĩa.
_ Ngoài ra, chúng ta có thể thấy rằng hai cụm từ trong văn bản nguồn đã được chuyển thành hai mệnh đề trong đoạn văn dịch đó là: “để tìm bạn tình”-“As they look for a partner”, “Và hẹn gặp lại nhau” -“As they make promises to meet again”. Đây cũng là một cách dịch khác mà vẫn tốt. Thế nhưng tôi cảm thấy nó khá dài

Pần tự chọn:
Gỏi Ốc Giác Phan Thiết
Ốc giác là loại hải sản khá quen thuộc của người dân vùng biển miền Trung. Một con lớn trung bình từ 1.5 đến 2 ký. Từ ốc giác người dân ở đây chế biến ra nhiều món ăn, đơn giản nhất là món ốc giác luộc. Thịt ốc được cạo rửa sạch cho hết chất nhờn, mang luộc chín rồi xắt mỏng chấm nước mắm rừng, tỏi ớt pha sẵn rất ngon.
“Giac snail” is a familiar shellfish of people in the coast land of the Middle of Vietnam. A large “Giac snail” weighs from 1.5 to 2 kg. Giac snail can be used to make different dishes, the simplest way of which is boiling. The shellfish’s meat is cleaned from viscous liquid, then is boiled and cut into slices. It is best tasted with fish sauce mixed ginger, garlic and chili.
(Special English 75 Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh)
Comment:
Qua bài dịch này tôi có một số nhận xét như sau:
_Trong câu đầu cụm từ “khá quen thuộc” được dịch giả chú trọng vào “quen thuộc “và chỉ dịch là “farmiliar”. Điều này đã đảm bảo được cấu trúc của văn phạm Anh.
_Người dịch đã thêm tên “Vietnam” sau “the middle of” Mặc dù nó không có ở bài cần được dịch. Điều này chỉ để làm rõ nghĩa thêm cho câu.
_Một vấn đề tương tự là: từ “con” trong cụm “một con lớn” được dịch giả thay là “Giac snail”. Điều này cũng để cho người đọc hiểu được rõ ràng hơn.
_Cụm từ “từ ốc giác người dân ở đây”, là cụm từ theo văn phạm Tiếng Việt vì thế khi dịch mà ta không bỏ nó đi, thì đoạn văn dịch sẽ rườm rà về ngữ pháp và người đọc sẽ khó hiểu hơn.Vì thế mà nó không xuất hiện trong bài dịch.
_”Cạo rửa sạch” lẽ ra nên dịch là “scraped and purified” vì sraped có nghĩa là cạo và purified có nghĩa là rửa sạch. Nhưng dịch giả lại dịch là “cleaned” cách dịch này không sai, mà ngược lại có lẽ nó trở nên ngắn gọn và xúc tích hơn, câu văn bớt dài dòng.
_Tương tự ý trên ”Chất nhờn” được dịch ra bởi một từ kết hợp “viscous liquid” trong đó visous có nghĩa là sền sệt và liquid có nghĩa là chất lỏng, chứ không phải là một từ trực tiếp “ointment”. Đây cũng là một nét độc đáo riêng của người dịch nhằm làm cho bài văn phong phú hơn.
_Cuối cùng là:dịch giả đã dùng cụm từ “cut into slices” để dịch cho cụm từ “xắt mỏng”. đây là một cách dịch sát nghĩa và hay.

ven said...

Week 2
NAME:Nguyen Thị Kim Vẹn
Code:7044766
Email: vivi.rredtomato@gmail.com
Đoạn bắt buộc
Doan 18
ĐỒ SƠN
Đoạn văn gồmcó 4 câu trong biên bản gốc cũng như biên bản dịch.Tuy nhiên mỗi câu là một câu phức gồm có nhiều mệnh đề. Mặc dù là câu dài nhung dich gia vẫn thể hiện khả năng dịch rất tốt.từ nội dung cho đến cấu trúc câu và cách sử dụng từ ngữ.
Trước khi tiến hành phân tích từng câu tôi muốn đi sơ qua tự đề. Tôi thật sư hơi bối rối về cách dịch của dịch gia ngay trong tựa dề. Trong biên bản gốc chỉ là “Đồ Sơn” và gọi Đồ Sơn là một bán đảo nhưng trong bien bản dich lại là “ Đồ Sơn Beach”.

Câu 1: “Đồ Sơn, một bán đảo nhỏ có chiều dài 22,5km nằm giữa sông Lạch Trai và sông Văn Úc, là một nơi nghỉ mát cạnh bờ biển nổi tiếng cách Hải Phòng 20km về phía đông nam và cách Hà Nội hơn 100 cây số” được dịch là “Đồ Sơn, a small penisula is about 22.5 kilometers in lenghth between the Lạch Tray and Văn Úc rivers, is a famous seaside near resort twenty kilometers southwest of Hải Phòng and a little over a hundred kilometers from Ha Nội”. Mệnh đề thứ nhất có thể dịch nhiều cách sau:
• Đồ Sơn is a small penisula which its length is 22.5 kilometers.
•Đồ Sơn is a small 22.5 kilomete long penisula.
• Đồ Sơn is a small penisula which lengthens about 22.5 kilometers.
• Đồ Sơn., is a small penisula is about 22.5 kilometers in length.
Cách cuối là cách mà dịch gia sử dụng trong văn bản dịch của ông .Ông đã lượt bỏ mệnh đề quan hệ . Mệnh đề “is a seaside near resort … Hà Nôi” Dựa vào văn bản dịch tiếng anh dừong như nghĩa của văn bản gộc bị đảo lộn trật tự. Trong bien bản gốc “là một nơi nghỉ mát cạnh bờ biển nổi tiếng và được dịch sang ngôn ngử anh “a famous seaside near resort” . Nghĩa của câu dịch dường như chuyển thành “là một bờ biển nổi tiếng cạnh khu nghĩ mát” .Nghĩa hai câu gần như tương tự nhau . Tuy nhiên nếu có thề dịch là”is a resort near a famous seaside from twenty kilometers southwest …. Hà Nội” thì tốt hơn.
Câu thứ hai “Bờ biển với hàng ngàn cây đàn dương che mát và bao quanh bời những đồi thông bạt ngàn.” Được dịch là “Thousands of sandalwood trees shade its beaches”. Đến đây tôi lại gặp phải một thắc mắc qua từ “its beaches”. Trong bien bản gốc chỉ đề cặp đến một bãi biển nhưng ở đây dịch gia lại dịch là”beaches”. Qua từ này gây cho tôi một sự khó hiểu thật ra có bao nhiêu bải biển ở Đồ Sơn “…which are surrounded by mountains covered with pines”. Trong mệnh đề này dịch gia sử dụng từ”covered” qua hình thức bị động rất hay và khéo léo. Chỉ thông qua từ này .đọc giả có thề hình dung ra sự bạt ngàn cùa bải biển. Trong liên tưởng của ngươi đọc dường như bãi biển Đồ Sơn chì toàn là thông và thông. Tuy nhiên để cho thấy sự bạt ngàn thật sự của đồi thông dịch gia vẫn có thể dịch là “ endless pines”.
Câu thứ 3 “Vào những ngày hè Đồ Sơn nhộn nhịp khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới”đưuợc dịch là “On summmer days, Đồ Sơn is alive with tourists from all over the world”..Câu này cũng có thể dịch “On summer days, Đồ Sơn are excitingly full of tourist …” hoặc có thể dịch “ On summer days, Đồ Sơn attracts more and more tourists …” Tuy nhiên tôi nhân thấy khong có từ ngữ nào có thể thay thế từ “ alive” mà dịch gia đã chọn. Nó vừa nói lên đỒ Sơn là một thắng cảnh đẹp lúc nào cũng nhộn nhịp khách du lịch mà còn ví Đồ Sơn như là một sinh thể có hồn sống động biết mời chào khách du lich ở khắp nơi..Qua đó có thể thấy rằng dịch gia đã rất thật trọng trong việc lựa chọn từ ngữ.Việc lựa chọn từ ngữ khéo léo và chính xác là một trong những yêứ tố quan trọng góp phần cho sự thành cong của phiên bản dược dịch.
Tóm lại, biên bản dịch khá hoàn chỉnh. Thông qua việc lựa chọn từ ngữ khéo léo và cách sử dụng cấu trúc câu khá chính xác đã góp phần cho sũ thành cong của phiên bản dịch. Dịch câu dài nhưng vẩn đảm bảo ngữ pháp chính và giữ đúng nghĩa của phiên bản gốc.

PHẦN TỰ CHỌN:
BÁO ĐỘNG VỀ NẠN PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC TRONG BÁO CHÍ NAM PHI
(1) Uỷ ban nhân dân và đội ngũ biên tật của tập chí Nam Phi có sự va chạm khi ủy ban này mở cuộc điều travề nạn phân biệt ở các tạp chí.
(1)Tháng 9 năm 1998, ủy ban nhân dân bắt đầu để ý đến nhửng bài báo có khuynh hướng phân biệt chủng tộc của thời báo Sunday, Mai vá Guidance.(2) Kể từ đó, tạp chí Nam Phi bắt đầu điều tra về việc phan biệt chủng tộc.(3) Tháng 10 năm 1999, một báo cáo được công bố dày 250 trang đưa ra hang trăm bài báo có cùng xu hướng như thế , nhiều bài trong số này rõ ràng có xu huớng phan biệt chủng tộc.(4 )Đặc biệt các bài chống lại cộng đòng người da đen, ngừoi Ả rập, người Do thái rất nhièu trong tờ báo “ Die Afrkaner” mà bây giờ tờ báo này khong hoạt động nữa. (5)Bên cạnh đó, hầu hết các bài báo được liệt kê đề cập đến những nổ lực chính trị có vẻ phân biệt chùng tộc và châm biếm cay độc.


Translate into English.
ALARM OF RACIAL DISCRIMINATION IN SOUTH AFRICA PRESS
(1)The human rights committee and editorial staffs of South African newspaper are having a conflict when this committee set up an investigation on the racial discrimination in presses.
(1)In September, 1998, the committee began paying attention to some articles with racial discrimination tendency, of the “Sunday Times and Mail and Guardian”.(2) Since then, the investigation on the racial discrimination in the South African newspaper has been carried out.(3) In October, 1999, announced 250 page report point out hundreds of other articles with the same tendency, many of which obviously showed racialism tendency.(4) Especially articles against the black community, the Arabians and Jews numerously appear in the “Die Afrikaner” which doesn’t exist any more.(5) Besides, most of the listed articles mentioned the political struggle in South Africa with a cruel irony and the racial discrimination smell


Source: page 62-63 in book “ Written translation of Articles in Vietnamese-English” published by Nha Xuat Ban Thanh Nien.PHẦN BÌNH LUẬN:

Phiên bản dịch gồm có hai doan. Doan 1 chi von ven co mot cau nhung duoc dich gia dich sang tieng anh thanh mot cau phuc thanh phan rat kha dai. Dieu nay giup cho doc gia de dang hieu duoc noi dung cua phien ban goc hon.
Doan 2 gom co 5 cau.
Trong doan thu nhat ve mat cau truc thi khong co gi phuc tap.Dich gia sudung thi hien tai tiep dien dien ta mot hanh dong dang xay ra quanh thoi diem noi.Trong cau nay co tu “conflict”. Theo toi day la mot tu hay .Tai sao dich gia khong su dung “disagreement” or “argument”. Vi ca hai tu nay nghia khong hay va manh bang tu duoc ong chon.
• Argue:express the opposite opinion
• Disagree:have a different opinion from somenone
• Conflict:a serious difference of opinion
Qua đo ch thay rằng,viec sử dung chính xác từ ngữ trong khi dich là rất quan trọng.Từ ngử có thề làm cho nội dung được chuyển tai hết ý muốn nói hay không.
Trong doan 2 cau 1 thi khong co gi phai binh luan vi ve mat ngu nghia va cau truc thi on ca. Trong câu nầy ta có thể thay yừ “began” bằng từ”started”. Ta có thể thay cụm từ “pay attention to” bang cụm từ “take care of” hoặc “take a noicte of”.Theo toi những cụm từ này dều có thể thay cho nghĩa “đã bắt đầu để ý tới”
Câu 2: Trong phiên bản gốc ,dịch gia sử dụng động từ “điều tra” nhưng trong phiên bản dịch ,dịch gia lại sử dụng một noun phrase “investigation on the racial discrimination”. Trong câu này dịch gia đã chuyển đổi từ loại giữa hai ngôn ngữ trong khi dich. Từ một cụm động từ đề trong tiếng Việt được dịch gia chuyển đổi thanh một noun phrase trong tiếng anh. Theo yêu cầu về ngữ pháp và thói quen diễn đạt trong tiếng Anh đôi khi động từ trong tiếng việt cần phải dịch thành danh từ trong tiếng anh và ngược lại. Một cụm từ “Tạp chí Nam Phi” trong câu “tạp chí Nam Phi bắt đầu điều tra về phân biệt chủng tộc”với vai trò là chủ thể trong câu nhung được dịch gia chuyển thàng một trạng ngữ chỉ nơi chốn trong khi dịch “The investigation on the racial discrimination in the South Africa newspaper has been carried out”.
Cũng trong câu trong câu này dịch gia đã chuyển đổi từ loại giữa hai ngôn ngữ trong khi dich. Từ một cụm động từ đề trong tiếng Việt được dịch gia chuyển đổi thanh một noun phrase trong tiếng anh. Theo yêu cầu về ngữ pháp và thói quen diễn đạt trong tiếng Anh đôi khi động từ trong tiếng việt cần phải dịch thành danh từ trong tiếng anh và ngược lại. này, dịch gia đã chuyển từ một câu chủ độngtrong tiếng Việt thành một câu bị dộng trong tiếng anh. Thường thì câu bị động ít xuất hiện trong ngôn ngữ Việt. Vì vậy mà câu chủ động mang hàm ý bị động thường được dịch thành câu chủ động trong tiéng Anh.Qua đây có thể thấy rằng, bất kể dùng biện pháp tu từ hay cú pháp nào khi dịch câu không có chủ ngữ trong tiếng Việt đêu then chốt là phải tìm một cấu trúc thích hợp cho câu trong tiéng Anh. Mặc dù hình thức giữ Việt va Anh đôi khi khác nhau bởi vì chúng là hai ngôn ngữ khác nhau. Cái hay của dịch gia là thông thạo sự khác nhau giữa hai ngôn ngữ này nên trong quá trình dịch ngừoi đã thay đổi một số cấu trúc cho phúc hợp với ngôn ngữ được dịch mà không làm thay đổi ý nghĩa của phiên bản gốc.
Trong câu 3: Dich gia dung tu announce rat hay va kheo leo. Anounce co nghia “make something known in the public place”. Dieu nay co nghia la baocao nay duoc cong bo truoc toan the nhan dan..Trong cau thu ba, dich gia dung Ved dung truocnhu mot tinh tu voi much dich rut ngan khoang cach hanh van va cho thay cach hanh van tot hon. Xet vi du “Mot ban bao cao duoc cong bo day 250 trang” Chung ta co the dich cau nay bang nhieu cach sau;
• A report which was 250 pages thick was announced.
• There was a thick report( which was ) announced in 250 pages.
• A thick report of 250 pages was announced
• 250 page report thick was announced
Cuoi cung dich gia dung V+ed +compound noun va bo tu “day” khi dich”… ,announced 250 page report …”
Câu 4: :Động từ “chống lại trong phiên bản Việt dược dịch gia chuyển thành một cụm giới tử trong tiếng anh “Expecially articles against the black...”Trong khi dịch đôi khi dịch gia cần phải linh đợng trong việc thay đổi chức năng của hai ngôn ngử sao cho phù hợp.Có thể một động từ ,tính từ ..trong ngôn ngử này lại được chuển thành danh từ ,cụm giới từ trong ngôn ngữ kia”.Trong pgiên bản dịch này dịch gia đã nắm được diều đó cho nen câu văn dịch rất ngọn xúc tích,lời văn cô động nhưng khong làm thay đổi ý nghĩa của phiên bản gốc. Chủ yếu là dịch gia tạo cho ngôn ngữ dịch của một một phong cách tự nhiên khi dịch.

Trong cau cuoi cua doan ,dich gia dung tu “struggle”trong “political struggle”rat hay. Trong van ban goc “Hau het cac bai bao cao duoc liet ke de cap den nhung no luc chinh tri co the dich: Most of the listed articles mentioned the effort in politic. Nhung tư “effort” khong hay bang tu “struggle” .Vi “truggle” co nghia la “try to very hard to do or achieve something that is difficult.” Ngoai rat u “smell” cung duoc dich gialua chon rat kheo le ova rat chinh xac.Thong qua tu nay nguoi dong co t he hing dung duoc nghia tieu cuc cua cau trong phien ban goc. Cai hay cua dich gia la o cho dung tu ngu khoe leo de the hien noi dung cua phien ban goc.
Tom lai, Thong qua hinh thuc cung nhu noi dung cua phien ban dich dich gia de the hien kha nang dich bao chi cua minh rat khoe.Tu viec dung cau truc van pham cho den cach dung tu ngu, deu duoc dich gia suy tich va luachon rat ky cang. Su dung nhieu hinh thuc tinh luoc cau lam cho phien ban duoc dich tro nen ngan gon hon nhung van dam bao ve măt ngu nghia cua phien ban goc.

Week 3
Name :Nguyen Thi Kim Ven
Code:7044766
Email:vivi.rredtomato@gmail.com
PHẦN TỰ CHỌN:
Vietnamese- English Translation
Lương Văn Nhơn:Người Con Chí Hiếu
Đoạn 2:
(1) 35 tuổi, Nhơn là con trai út trong gia đìnhlao động nghòe, hãy còn độc thân.(2) Ba anh em và chị của Nhơnđã lập gia đình riêng, phần Nhơn lo phung dưỡng cha mẹ già(Ông Dương Văn Ngọ) trên 70 tuổi. (3) Ngắm ngôi nhà trống trước dột sau không có diều kiện thắp sáng, thiếu cả tiện nghi sinh hoạt tối thiểu, tôi hiểu lúc còn sống Nhơn phải lao động vất vả để chỉ lo đủ cái ăn cho 3 người.(4) Ngoài chăm sóc mọt công ruộng , hàng ngày anh phải đi làm thuê, cuốc mướn (Cuốc đấy,nhổ bàng,đan điệm)và thả câu giăng lưới.

PHIÊN BẢN DỊCH:
Paragraph 2:Thirsty five years old and still single, Nhơn is the youngest son of a poor peasant family. As his three siblings were already married and had their own homes, Nhơn was tasked to take care of his old parents who were both over 70. Looking at his squalid house without electricity and other basic conveniences, I could figure out how hard he had to work to eke out a living for the whole family. Beside tending an acre of paddy, he either went fishing with a line or a net or worked as a hired hand at jobs such as hoeing the field, cutting and gathering rush or making mats

Sourse:Trương Quang Phú “basic book:English-Vitnamese, Vietnamse- English Translation subject) Ho Chi Minh National University.
COMMENT:
This translated paragraph is good. Translator uses familiar words and simple grammar structures. So readers can understand this paragraph easily. Beside the translator uses some skipped sentences make the translated paragraph is shorter than the source text, but keeping content of the text such as “Thirsty five years old and still single, Nhon was the youngest son of the poor family” or “Looking at his squalid house without…conveniences”. Besides, he also use expression form to express the ideas of the source text “ How hard he had to work to eke out a living for the whole family”. I think this is the good point of translation because the readers can understand the level of hardness of Mr Nhan through “how hard …”
The other good point is the way of using word. The word “ squalid house” is used is very apropriate to the context. Through word “squalid”, the readers can understand the poverty of Mr Nhan (Squalid means very dirty and lack of care). If the translator uses word “ empty” instead of word “squalid”, he cannot express idea of source text. In my opinion there is no word is as good as word “ squalid”
However, there are some issues I want to mention. Firstly, I mention the word “task” in “Nhan was tasked to take care of his parents”. The word “task” is used is ok, but I think he use word “duty” instead of “ task” will be better. “ Duty” means consider it one’s duty. It means Mr Nhan take of his parents with pleasure. Secondly, in the source text there is word “hang ngay” in “Ngoai cham soc mot cong ruong , hang ngay anh phai lao dong rat vat va..” but in the target text, there is no this word .
In short, this paragraph is ok. The way of using words and structures are chosen correctly and cleverly. So readers have less difficulty in understanding the target text.it keep the meaning of the source text.

PHẦN BẮT BUỘC:
ĐOẠN 5:BÃI BIỂN CỔ TRÀ- CỔ TRÀ BEACH ( Trang: 13)
Nhìn chung, đoạn văn được dich gia dịch rất tốt . Cái hay của ông la đã sử dung mệnh đề rút gọn làm cho bản dịch ngắn hơn so với biên bản gốc nhưng không làm thay đổi ý nghĩa của biên bản gốc. Dịch gia không sử dụng cấu trúc gì phức tạp làm đọc giả khó hiểu.Lời văn ngắn gọn, xúc tích .
Câu 1:Trà Cổ, một bán đảo nhỏ thuộc tỉnh Quảng Ninh, chỉ cách biên giới Trung Quốc 7 km. được dịch “Trà Cổ, a small penisula in Quảng Ninh Province , is just eight kilometres from the Chinese border.”Tôi nhận thấy giữa phiên bản dịch và phiên bản gốc có sự sai lệch về thông tin khà rỏ ràng.Trong phiên bản Việt ,bãi biển CổTrà chỉ cách biên giới Trung Quốc có 7 km nhưng trong phiên bản gốc lại dịch “..is just eight kilometers…”.Theo tôi đây là sự sai lệch thông tin không thể chấp nhận dựoc.Qua đó tôi rút ra bài học rằng phải hết sức thận trong trong khi dịch dù là lỗi nhỏ nhặt nhất.Những đọc giả khó tính sẽ nghĩ thế nào nếu họ so sánh sự sai lệch của hai phiên bản. Sự sai lệch thông tin trong khi dịch từ phiên bản gốc sang phiên bản dịch là rất nghiêm trọng .Đặc biệt là sự sai lệch trong khi dịch những key word. Trong câu này .dịch gia đã chuyển tải sai thông tin chính
Câu 2: Trong câu thứ hai của đoạn “Its seventeen kilomestres of beaches stretch from Got Cape to Hòn Ngọc” Tôi nhận thấy hơi khó hiểu . Theo tôi có thể dịch “ Its length is seventeen kilometres and stretch from…”
Câu 3: “Cư dân của những làng nhỏ thưa thớt ở vùng bán đảo này kiếm sống bằng nghề đánh cá” được dịch là “Residents of the small villages dotting the penisula earn their incomes from fishing”. Dịch gia sử dụng từ “dotting”thật làm cho người đọc khó hiểu. Nếu tôi không đọc biên bản tiếng việt thì thật sự không hiểu được ý của câu này . Theo tôi , trong câu này tôi sẻ sử dụng từ “in” thay vì từ “dotting”. Và cũng trong câu này, tôi nghĩ dịch gia không nên dùng cụm từ”earn their incomes from fishing”.Theo tôi, ông nên dùng cụm “get incomes from fishing” hoặc “earn their living by fishing”. dịch mà không làm thay đổi ý nghĩa của phiên bản gốc.

Câu 4: “Tra cổ có chổ ăn chỗ ở cho hàng chục ngàn du khách đến để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe” được dịch “Trà Cổ accomodates tens of thousands of vositors , who flock there for relaxation and recuperation”.Một từ cụm động từ trong văn bản tiếng việt “để nghĩ ngơi và phục hồi sức khỏe được chuyển thànhnoun phrase trong khi dịch “…for relation and reuperation”.Cũng trong câu trong câu này dịch gia đã chuyển đổi từ loại giữa hai ngôn ngữ trong khi dich. Từ một cụm động từ đề trong tiếng Việt được dịch gia chuyển đổi thanh một noun phrase trong tiếng anh. Theo yêu cầu về ngữ pháp và thói quen diễn đạt trong tiếng Anh đôi khi động từ trong tiếng việt cần phải dịch thành danh từ trong tiếng anh và ngược lại. này, dịch gia đã chuyển từ một câu chủ độngtrong tiếng Việt thành một câu bị dộng trong tiếng anh. Thường thì câu bị động ít xuất hiện trong ngôn ngữ Việt. Vì vậy mà câu chủ động mang hàm ý bị động thường được dịch thành câu chủ động trong tiéng Anh.Qua đây có thể thấy rằng, bất kể dùng biện pháp tu từ hay cú pháp nào khi dịch câu không có chủ ngữ trong tiếng Việt đêu then chốt là phải tìm một cấu trúc thích hợp cho câu trong tiéng Anh. Mặc dù hình thức giữ Việt va Anh đôi khi khác nhau bởi vì chúng là hai ngôn ngữ khác nhau. Cái hay của dịch gia là thông thạo sự khác nhau giữa hai ngôn ngữ này nên trong quá trình dịch ngừoi đã thay đổi một số cấu trúc cho phúc hợp với ngôn ngữ được dịch mà không làm thay đổi ý nghĩa của phiên bản gốc.

Câu 5 “Nơi đây cũng có nhiều thắng cảnh du lịch như chùa Khánh Linh và một trong những nhà thờ Thiên Chúa Giáo lâu đời nhất Việt Nam” được dịch “The area also boasts tourist sights, including Linh Khánh Pagoda and one of the oldest Christian churches in Việt Nam”. Từ “boast’ trong “The areas also boasts tourists sight” được sử dụng rất khoe léo. Qua t ừ này dịch gia không chỉ giới thiệu về cảnh đẹp của Việt Nam mà nói lên được tình cảm của dịch gia đó là niềm tự hào khi giới thiệu những danh lam thắng cảnh của đất nước. Câu văn sẽ thật bình thường nếu dịch gia dich là “ The area has many beautiful places which they attract many visitors” thay vì như trong biên bản dịch sang tiếng anh trong sách.Vì vậy tôi nghĩ không còn từ nào thích hợp hơn từ “boast”.Có thể thấy ông đã chọn lọc rất kỹ từ vựng trong khi dịch.
Bên cạnh , tôi muốn góp một vài ý kiến nhò vào trong đoạn dịch khá hoàn hào này.Trong .Trong câu này dịch gia sử ding mệnh relative clause rut gọn “…including Linh Khánh…” . việc này không ảnh hưởng gì nghĩa của phiên bản gốc mà còn tạo cho phiên bản dịch ngắn gọn ,xúc tích cô động. Một phiên bản dịch hay và là một dịch gia thành công thì dịch dịch phải hiểu rõ khi nào cần thêm từ và khi nào cần lưọc bỏ. Việc thêm bớt từ đó phải không ảnh hưởng gì đến nội dung của phiên bản gốc.

Tóm lại, tôi nhận tháy bài dịch này khá hoản hảo. Trong đoạn dịch dịch gia đã cân nhắc lựa chọn từ vựng rất kỹ làm sao cho doạn dịch dễ hiểu nhất mà không làm thay đổi nghĩa của biên bản gốc. Câu văn ngắn gọn xúc tích, hàm ý cô động, mạch lạc .Điều này manh lại cho người đọc một cảm giác thoải mái trong khi đọc và đồng thời qua đó việc tiếp thu nội dung của phiên bản gốc dễ dàng hơn.


WEEK 6:
Nguyễn Thị Kim Vẹn
Class:02
CODE: 7044766
Email: vivi.rredtomato@gmail.com

BÀI TỰ CHỌN:

MỸ TIẾP TỤC CHÍNH SÁCH THÙ NGHỊCH VỚI SUDAN
Sudan lá một trong những nước nghèo nhất ở châu Phi.Các tổ chức cứu trợ trên thế giớihợp tác với nhau để giúp đỡ nước này trong nhiều năm qua nhưng vẫn không thề nào ngăn chặn ngững cái chết thê thảm vì chiến tranh và đói nghèo.Trong sự vô vọng đó, các tổ chức phi chính trị đã lên tiếng phê phán chính sách của Mỹ đối với Sudan mà họ cho là nguyên nhân khiến chiến tranh kéo dài và người Sudan cứ chịu đói khổ.

PHẦN DỊCH:
US CONTINUES THE POLICY SUDAN.
Sudan is one of the poorest countries in Africa. Aid groups in the world have operated to help four years but have been unable to tstop the tragic deaths or was and poverty. In such hopelessness, the non political organizations have had criticism of the United State anti-Sudan policy considerd as the course of the Sudanese prolonged war and poverty.

Phần Bình luận:
Nhìn chung phiên bản dịch đã chuyển tải được đầy đủ ý nghĩa của phiên bản gốc. Lời văn nhắn gọn cô động xúc tích. So với phiên bàn gốc thì phien bản dịch có phần ngắn gọn hơn nhiều nhung vẫn chuyển tải đầy đủ nội dung của phiên bản gốc.

Câi 1:về mặt ý nghĩa thì phiên bản dịch đã chuyển tải đầy đủ thông tin của phiên bản gốc.Thong qua hình hình thức so sánh nhất , phiên bản đã nhấn mạnh sự nghèo khổ tột cùng của người dân Sudan.
Câu 2:về mặt hình thức và ý nghĩa đều chuyền tải thông tin mà phiên bản gốc muốn thông báo cho người đọc..Tuy nhiên theo tôi cụm từ “ tổ chức cứu trợ thế giới” nên dịch là “world aid organization..” thay vì dich như trong phiên bản “aid groups in the world”. Tôi muốn nhấn mạnh từ organization .Qua từ này cho thấy các tổ chức cứu trợ này mang tính có tổ chức khoa học nhất định và mang tích tầm cỡ quốc gia. Đồng thời từ operated nên được thay thế là cooperated. Qua từ cooperated đọc giả có thể hiều là các tổ chức này không chỉ gúp đỡ Sudan mà còn có sự hợp tác chung sức chung lòng giữa các quốc gia để gúp đỡ Sudan. Qua đó cho thấy tình đoàn kết giữa các quốc gia trên thế trong việc giúp đỡ Sudan. Ngoài ra ta nên đặt từ Sudan sau động từ “help” để diễn đạt rõ ý nghĩa câu phiên bản gốc hơn. Vì vây ta có thể dịch “…..to help Sudan for years….” .Đặc biệt trong câu này dịch gia dùng cùm từ “be able to” rất hay.Nếu dịch gia sung “can, may..” đều không hay bàng cùm từ be able to. Can chỉ diễn tả một khả năng. “ Be able to không chỉ diễn tả một khả năng mà đó còn là sự cố gắng nổ lực hết sức của bản thân để làm một việc g ì đó. Qua đó cho thấy các tổ chức cứu trợ thế giới đã dốc hết lòng và bằng một thiện tâm thật sự muốn giúp đỡ Sudan. Cụm từ “những cái chết thê thảm vì chiến tranh..” ta nen thay giói từ “of” bẳng một liên từ “because of”. Chiến tranh và đói nghèo được xem lả nguyên nhân của những cái chết thế thảm.Nếu dịch gia dùng giới từ of thì khong chỉ ra được nguyên nhân của hậu quả.Do dó, theo tôi dùng liên từ because of sẽ tốtt hơn. Toi có thể dịch câu nay như sau “World aid organizations have cooperated to help Sudan but have been able to stop the tragic deaths bacause of war and poverty”
Cẩu3: Cụm từ “ trong sự vô vọng đó..” ta vẫn có thể dịch “In hopeless case…”hoặc dịch như trong văn bảnđều ổn cả..
Câu 4: từ một cụm động từ trong tiếng Việt đựoc dịch gia rút gọn và chuyển thành một noun phrase trong tiếng anh “ các tổ chức phi chính trị đã lên tiếng phê phán chính sách của Mỹ….” dựoc dịch “the non political organizations have had criticism ….”.Đây là cái hay của dịc. Người vừa làm cho văn bản dịch ngắn gọn xúc tích vừa không làm sai lệch thông tin được chuyển tải. Hơn nữa chỉ thông qua một noun phrase “…the Sudanese prolonged war and poverty” mà dịch gia đã chuyển tải nguyên cả một mệnh đề rất dài trong văn bản gốc.

Tóm lại, mặt dù còn nhiều chỗ mà phiên bản dịch chưa thuyết phục người đọc .Tuy nhiên nhìn chung văn bản đã đáp ứng yêu cầu của phiên bản gốc.Sự chuyển đổi vị trí chức chức ngăn giữa động từ và danh từ đã giúp cho phiên bản dịch ngắn gọn cô động và chuyển tải đầy đù thông tin mà phiên bản gốc muốn chuyển tới người đọc.

Source:page 46-48 in luyện dịch báo chí việt anh .NXB: thanh nien

BÀI BẮT BUỘC:
Đoạn 56 trang 49
Nhìn chung,nội dung của phiên bản là giới thiệu về chuyến đi du lịch đến Hồ Ếch và những cảnh đẹp khá.Phiên bản dịch đã dáp ứng đầy đủ nội dung của phiên bản gốc.

Cấu 1” “tại các khách sạn trong thị trấn, du khách có thể đặt trước chuyến đi thăm vườn quốc gia, trong đó có đoạn đường băng rừng và dừng chân ở hang Trang Trung” được dịch “Hotels in town can book a tour of the national park, including the forest trek and a stop at the Trang Trung Caves." Nhìn chung cau này vẫn còn nhiều chỗ chưa thuyết phục người đọc. Trong phiên bản gốc “du khách “đóng vai tro làm chủ thể hành động nhưng trong phiên bản dịch, dịch gia đã lược bỏ đi chủ thể “visitor”.Trong nhiều trường hợp, việc lược bỏ có tác dụng làm cho văn bản ngắn gọn, xúc tích nhưng trong trường hợp này, nếu dịch gia lược bỏ đi chủ thể “du khách” sẽ làm cho người đọc khó hiểu . Xé về mặt cấu trúc ngữ pháp thì câu không có chủ từ. Nếu căn cứ vào phiên bản dịch thì người đọc hiểu rằng trạng ngữ “Hotels in town “ là chủ ngữ trong câu. Đồng thời, trong câu này, dịch gia dừơng như chưa chuyển tải đầy đủ thông tin của phiên bản dịch . Trong phiên bản gốc “du khách có thề đặt trước chuyến đi” nhưng trong phiên bản dịch, dịch gia chưa đề cập từ “trước” trong khi dịch. Theo tôi dịch gia nên dùng cụm từ “book advance” trong trường hợp này.
Câu 2\ : “ Chuyến đi mất nhiề thời gian nhưng ngoạn mục nhất là chuyến đi tới Hồ Ếch, một hồ nằm giaữ cánh rùng đầm lầy, rồi tiếp tục xuyên qua cánh rừng nguyên sinh tới làng chài Việt Hải và cuố cùng trở lại Cát Bà bằng tàu.” được dịch “The most demanding and spectacular day trek leads frog Lake, which is surrouned by swamp forest, and continues through primary forests to the fishing village of Việt Hải with a return trip by boat to Cát Bà” Theo tôi trong cụm từ “ chuyến đi…. Hồ Ếch” dịch gia nên lấy chủ thể “tourist” làm chủ ngữ trong câu. Mặt dù trong phiên bản gốc không đề gì đến du khách nhưng xét cho cùng thì chính du hkách thực hiện những chuyến đi này.Trong khi dịch đôi khi ta lược bò từ nhưng đôi khi ta cũng thêm từ vào làm cho câu văn đầy đủ ý nghĩa hơn. Nêu nghiên cứu thì giữa phiên bản gốc và phiên bản dịch có điều không tương hợp. trong phiên bản gốc chỉ đề cập đến thong tin “ là mất nhiều thời gian” Nhưng nếu căn cứ vào phiên bản dịch thì dịch gia dùng hình thức so sánh nhất. Qua đó cho thấy mức độ thòi gian giữa hai phiên bản có sự không tương xứng.Vì vậy ta có thể dịch cụm từ này như sau “The visitors take much time to make the most particular trip to Frog Lake”. Một cụm từ khác “Một hồ nằm giữa cánh rừng đầm lầy”.Trong phiên bản dịch ,dịch gia dung từ “surrounded” không chính xác nghĩa cho lắm.Theo tôi , nên dùng cụm từ “in the middle of..” hoặc “ in the centre of” thay vì dùng
“ surrounded”.Theo tôi cụm từ “ rồi tiếp tục ….”, dịch gia nên tách thành một thành phần câu mới sẽ tạo ra rõ nghĩa hơn. Chúng ta có thể dịch :“Visitors continue to make a trip through primary to the Việt Hải fishing village and at last, return to Cát Bà by boat.”Cụm từ rừng nguyên sinh có thể dịch là" puer forest" or "original forest"

Tóm lại, Phiên bản dịch đã tái hiện lại đầy đủ thông tin của phiên bản gốc. Lới văn cô động , giàu chất hình tượng đã đem lại cho đọc giả một cảm giác thoải mái khi đọc. Từ ngữ được chọn lọc chính xác, khéo leo vừa thể hiện tài năng của dịch gia vừa chuyển tải nội dung của phiên bản dịch.

To Ngan said...

Nguyen Thi To Ngan-7044756 (nguyen.tongan@gmail.com)
Paragraph 7 page 15 (week 3)
In the first sentence, there are some details that make me pay attention to. For instant, the way of using the word “erected”. It is a new word to me but I can guess it is synonym of “built” or “set up”. However, erected is a good word because it is more exactly used for the big and impressed contributions.
In addition, the period of years (1740-1786) in the parenthesis is added the word “reign”. I think we don’t need to have “reign” here because when we write “(1740-1786)”, readers can understand and because “reign” has already been used in the previous sentence. The phrase “dưới triều vua Lê Hiển Tông” would be translated “in the reign of king Lê Hiển Tông” if I were the translator because the reign of king Lê Hiển Tông is a period of our history. It means that period has exactly the number of year.
The translator uses “during”, perhaps, in odder to not only avoid repeating words “in” but also convey enough meaning of the context at the time. But at first time I see the word “during” I think the Linh Khánh pagoda only exists in the reign of king Lê Hiển Tông and it is, after that, no longer.
At the beginning of the second sentence, the word “khuôn viên”, in English, is “campus” or “precinct”. But in this case, “khuôn viên” seems not to be translated.
The two last sentences in the Vietnamese text are combined together in the English text and “as well as”- connective words are used. It is interesting because it makes the sentence shorter. The expression “bronze bells, which were added in 1843” not “were built” or “were cast”, is far from the Vietnamese translation but in the context, we can understand and except it as a new way to make a good translation. Finally, we can see that the proper names “Quan Âm Thị Kính” and “Di Lặc” is still in Vietnamese but still in English in the brackets. I consider it is an intelligent way to translate because it lets us know the origin words as well as the translated words. And the tranlator can make sure that the translated text can be understood clearly.
Bai tu chon:
Cảnh Chiều Hôm Trên Mặt Biển
Mặt trời lặn, phía tây trở nên vàng úa rồi tối đen. Mặt trăng mọc, phía đông trở nên sáng trưng. Một cơn gió nhẹ thổi làm tan hết khí nóng và đưa lại hơi mát. Trên mặt nước, những làn sóng bạc gờn gợn trong khi những chiếc thuyền buồm ở ngoài khơi chạy chầm chậm vào bờ. Cảnh đẹp thiên nhiên đó làm cho ta càng ngắm càng say đắm.

Translated text:

Scenery on the sea at nightfall.
The sun is setting and the western sky is yellowing, and then darkening. The moon is rising and the eastern sky is lighting up. A gentle breeze is blowing, the hot air has dispersed, and the fresh air is coming. On the water, white-crested waves are undulating whit offshore sail-boats are sailing slowly towards the shore. That beautiful scene of nature becomes more and more fascinating when we admire it.
From: Vương Các – 120 bài luyện dịch Việt – Anh-NXB Thanh Niên.
Comment:
I think, it’s probably difficult to find out suitable words to describe the scene and feeling because we have to many colorful words. However, in this translated text, it’s different from what I thought. I find it is quite easy to go with the ideas of the writer in the English. And it seems to be very smooth.
About the title, it makes me pay attention to and that’s also the reason why I choose this text to comment. At first, I will select the word “sunset” not “nightfall” to translate although they are synonyms because “sunset” is very close to everybody and “nightfall” maybe is strange a little bit. But when I see “nightfall” I refer to use it because it brings to me the scene of a place that is falling into night. Everywhere becomes darker and darker. It shows that something is changing slowly and slowly. The reader can enjoy the romance of this scenery. And at the time, the word “sunset” becomes very normal not special. In general, the translator, perhaps, uses this word because of its described ability.
We can realize that almost the tense here is the present continuous (is setting, is yellowing, darkening, is rising, is lighting up,…). This tense is reasonably used because it can help the translation become livelier. And it’s also suitable to the style of description. This tense refers to the changing, which is slowly and needs a mount of time, not the sudden changing.
In the last sentence, translator uses “admire” which exactly conveys the meaning of “Ngắm”. And I will translate this sentence as: “The more we admire that beautiful scene of nature, the more fascinating we are.”


Nguyen Thi To Ngan-7044756 (nguyen.tongan@gmail.com)
Paragraph 7 page 15 (week 3)
In the first sentence, there are some details that make me pay attention to. For instant, the way of using the word “erected”. It is a new word to me but I can guess it is synonym of “built” or “set up”. However, erected is a good word because it is more exactly used for the big and impressed contributions.
In addition, the period of years (1740-1786) in the parenthesis is added the word “reign”. I think we don’t need to have “reign” here because when we write “(1740-1786)”, readers can understand and because “reign” has already been used in the previous sentence. The phrase “dưới triều vua Lê Hiển Tông” would be translated “in the reign of king Lê Hiển Tông” if I were the translator because the reign of king Lê Hiển Tông is a period of our history. It means that period has exactly the number of year.
The translator uses “during”, perhaps, in odder to not only avoid repeating words “in” but also convey enough meaning of the context at the time. But at first time I see the word “during” I think the Linh Khánh pagoda only exists in the reign of king Lê Hiển Tông and it is, after that, no longer.
At the beginning of the second sentence, the word “khuôn viên”, in English, is “campus” or “precinct”. But in this case, “khuôn viên” seems not to be translated.
The two last sentences in the Vietnamese text are combined together in the English text and “as well as”- connective words are used. It is interesting because it makes the sentence shorter. The expression “bronze bells, which were added in 1843” not “were built” or “were cast”, is far from the Vietnamese translation but in the context, we can understand and except it as a new way to make a good translation. Finally, we can see that the proper names “Quan Âm Thị Kính” and “Di Lặc” is still in Vietnamese but still in English in the brackets. I consider it is an intelligent way to translate because it lets us know the origin words as well as the translated words. And the tranlator can make sure that the translated text can be understood clearly.
Bai tu chon:
Cảnh Chiều Hôm Trên Mặt Biển
Mặt trời lặn, phía tây trở nên vàng úa rồi tối đen. Mặt trăng mọc, phía đông trở nên sáng trưng. Một cơn gió nhẹ thổi làm tan hết khí nóng và đưa lại hơi mát. Trên mặt nước, những làn sóng bạc gờn gợn trong khi những chiếc thuyền buồm ở ngoài khơi chạy chầm chậm vào bờ. Cảnh đẹp thiên nhiên đó làm cho ta càng ngắm càng say đắm.

Translated text:

Scenery on the sea at nightfall.
The sun is setting and the western sky is yellowing, and then darkening. The moon is rising and the eastern sky is lighting up. A gentle breeze is blowing, the hot air has dispersed, and the fresh air is coming. On the water, white-crested waves are undulating whit offshore sail-boats are sailing slowly towards the shore. That beautiful scene of nature becomes more and more fascinating when we admire it.
From: Vương Các – 120 bài luyện dịch Việt – Anh-NXB Thanh Niên.
Comment:
I think, it’s probably difficult to find out suitable words to describe the scene and feeling because we have to many colorful words. However, in this translated text, it’s different from what I thought. I find it is quite easy to go with the ideas of the writer in the English. And it seems to be very smooth.
About the title, it makes me pay attention to and that’s also the reason why I choose this text to comment. At first, I will select the word “sunset” not “nightfall” to translate although they are synonyms because “sunset” is very close to everybody and “nightfall” maybe is strange a little bit. But when I see “nightfall” I refer to use it because it brings to me the scene of a place that is falling into night. Everywhere becomes darker and darker. It shows that something is changing slowly and slowly. The reader can enjoy the romance of this scenery. And at the time, the word “sunset” becomes very normal not special. In general, the translator, perhaps, uses this word because of its described ability.
We can realize that almost the tense here is the present continuous (is setting, is yellowing, darkening, is rising, is lighting up,…). This tense is reasonably used because it can help the translation become livelier. And it’s also suitable to the style of description. This tense refers to the changing, which is slowly and needs a mount of time, not the sudden changing.
In the last sentence, translator uses “admire” which exactly conveys the meaning of “Ngắm”. And I will translate this sentence as: “The more we admire that beautiful scene of nature, the more fascinating we are.”

To Ngan said...

7044756 - Nguyen Thi To Ngan
(nguyen.tongan@gmail.com)
P9 page 15 (week 4)
In this paragraph, there are more interesting points in word choice than structure changing. Indeed, there is a phrase (in Vietnamese text), which changes into a sentence (English text). And otherwise, the last sentence becomes a phrase and has the same subject with the previous sentence (English text). The way of separating phrase and making new sentence can help readers feel easy when they read as well as the translators find easy to translate. Especially, although there is a changing a little bit, the Vietnamese text and the English text have the same number of sentence.
Besides, the way of choosing words in this text has many interesting points.
First, the word “boast” whose meaning is “to talk with too much pride about something.” This is a new word to me but I think using this word is more correct comparing with the word “famous” whose meaning is “well-known by many people”, “popular” or “common”. So the verb “boast” conveys that the location is very proud of Trà Cổ with the shrine, not just a famous place for tourism.
Second, the word “dedicated to” is used not only in this paragraph but also in others in this book. Why does translator use it here while it is synonym of “devote”? I think “dedicated to” here means “ de tho ai do”. I would translate “a shrine of Nguyễn Hữu Cầu” if I were him because the word “shrine” really conveys enough meaning of the source language. But that can cause the misunderstanding because it just let’s know that it is a normal shrine not emphasize the devotion of Nguyen Huu Cau- a leader of peasants’ insurrection. So, “a shrine dedicated to” is used correctly.
And the word “insurrection” is very suitable because it refers to a smaller revolution not exactly a revolution because insurrection is a violent action against the rulers of a country or the government while revolution refers to violent action to try to change the government of a country. We can say that a revolution is larger than an insurrection in terms of size.
Next, “as well as” is used instead of “and”. And “as well as” is really better than “and” because it can make us know that there is one extra thing – a Christian church - appears in the same period of time and the same social and historical position as the shrine.
In addition, “renovate” is replaced by “renew” which is my own word. After looking up dictionary, I realize that using “renovate” is more accurate. “Renovate” means “repair an old building and put it back into good condition” while “renew” just means “start something again”. We can see that translator really chooses appropriate words.
Finally, the way of translating the phrase “bức bích hoạ trên tường” makes me refused at first. I think its meaning is not suitable in this place. But it’s used correctly because in Vietnamese dictionary, “bức bích hoạ” means “bức tranh được chạm khắc trên tường” not “bức tranh màu ngọc bích” as I think. So “features murals” is a good translation. Though this paragraph is short, it has many interesting points that translator uses and I should learn. When we translate a text, we should pay attention to both Vietnamese and English words’ meaning.

Bai tu chon:
Một cuộc tiễn đưa.
Từ mờ sáng, đồng bào mang theo cờ ảnh tiến về sân bay Gia Lâm. Cầu Long Biên rực đỏ màu cờ. Thời tiết xấu và mây che kín cả bầu trời như chia xẻ nỗi niềm của người dân đất nước. Nhân dân đã đến tiễn đưa Bác đi xa. Bác Hồ đi một vòng chào đại biểu và đồng bào. Đồng bào vẫy cờ, vỗ tay hoan hô.
· Translated text:
A seeing-off
From daybreak, the people were heading for Gia Lâm, waving Ho Chi Minh’s portraits and flags. The Long Biên Bridge was redden under the fluttering flags. The weather was bad and the sky was covered with cloud as if it were sharing the general feeling of the people who had come to say good-bye to uncle Ho before his long journey. The President made his tour to greet the delegates and compatriots who came to wave their flags, clap their hands and burst into cheering.
Translation 58- Cẩm nang luyện dịch và ngữ pháp tiếng Anh- Translation & Grammar – NXB văn hoá Thông Tin.

Comment:
Similarly, this translation has some interesting points in the way of choosing words. Translator has many good word choices, which are able to describe the scene well. With the pictographic words, readers can imagine the seeing-off scene clearly. These words are “from daybreak”, “fluttering flags”, “ The Long Biên Bridge was redden under the fluttering flags”, “as if it were sharing the general feeling”, …
First, “daybreak” is a good word because it refers to the time in the very early morning when light first appears. It is better than the word “early morning” because it can make readers image or think exactly about that point of time.
Second, “fluttering flags” is better than “ flying flags” because “flutter” refers to something move quickly and lightly, especially through the air while “fly” refers to something move quickly or suddenly. It seems that flying is stronger than fluttering in the degree of flags’ moving.
Third, redden makes readres see that a place becomes red gradually. And I refer redden to red if I translate “the Long Bien Bridge becomes red with the fluttering flags”. We use the verb “redden” is more appropriate.
To keep the origin meaning of the Vietnamese text, the translator changes a little bit in word order and structure. The first sentence can prove this (“đồng bào mang theo cờ ảnh tiến về sân bay Gia Lâm.” Translated “the people were heading for Gia Lâm, waving Ho Chi Minh’s portraits and flags”). And it seems to be lack of the word “airport after “Gia Lâm”. I think we should add it and use “the Gia Lâm airport”. At the time, it’s better to avoid misunderstanding if people don’t know that “Gia Lâm” is an airport.

To Ngan said...

7044756 Nguyen Thi To Ngan (nguyen.tongan@gmail.com)
Paragraph 54 page 47 (week 5)
This translation is very good because it can convey the content of the Vietnamese text. Translator has many good word choices.
First, “Du khách” is translated into “Visitors”. I wonder why he uses this word instead of using “tourists”. I think because “visitors” refers to all people who visit “Cát Bà Island” and “tourists” refers to people who travel in a same tour. In other words, “visitors” has broader meaning than “tourists”. But in general, both are correct because translator uses it in the neighboring paragraphs.
Second, “bước chân khỏi tàu” is good translation with “stepping off the boats”. Translator chooses good vocabularies because these are able to describe very well the action of visitors when stepping off the boats. These are better than “leaving the boats”. And “nestled around a bay filled with…” is replaced by “náu mình trong một con vịnh với…” The word “nestled” can make readers have image of a beautiful place in Cát Bà Island. In Vietnamese, “một con vịnh với thuyền bè đánh cá sặc sở đủ màu” can be understood by the idea of there are a lot of fishing boats. But in English, it’s good way to translate as “a bay filled with colourful fishing boats”. The word “filled” refers to “a lot of” or “many”.
Next, there is the changing of the order of words in the second sentence. “Friendly hotels and restaurents “ stands in the position of the beginning of the sentence instead of the position of the ending. “Promenade” is a really good word because it refers to a paved walkway along the seafront at a holiday resort, not just a normal road or street.
The third sentence, it is likely an advice for visitors because of the word “nên”. But in the translation, we don’t see the word “should” or “ought to”. The translator is intelligent when he uses “ is best spent” which can avoid advising others and make readers as well as visitors feel comfortable. As a result, they can enjoy the wonderful place such “Cát Bà”.
In short, after reading this translation I learn a lots useful idea to improve my knowledge.

Optional translation:

Còn nhiều. Với các em trẻ đẹp tôi nói là “nhiều triển vọng”, với các nhà doanh nghiệp, tôi viết “phải chăng thời kỳ của công ty bắt đầu,” với tai nạn giao thông tôi đề “đã giúp ích cho việc nhận thức về sự cần thiết của việc tuân thủ luật lệ”. Tóm lại thượng vàng hạ lắm đều khen được cả và nếu không có thì giờ, cứ lấy những từ đã khen người này bê nguyên xi sang khen người khác, chưa thấy ai vì thế mà kiện cáo cả.

Translated text:

No need to say much with handsome youngs, I said: “much promise”; with businessmen, I wrote: “is it true that the company’s time has begun”; with traffic accidents, inscribed, “have helped to perceive the necessity of legal observance”. In brief, with everything of high or low level, I all praised then surely. Even if no time to craete, I could move the same words used for this one to the other. Nobody has brought legal actions against this case.
Practice in Vietnamese-English translation 1- Nguyễn Thành Đức

Comment:
This paragraph is cited from a story, which has, two people ask and reply together. About spelling, this text is good and not wrong. In terms of grammar, there is some changing. If the Vietnamese text has such a long sentence, it is seperated and becomes sentences. In terms of word choice, there are some good vocabularies. First, “No need to say much” is grammatical. But it seems to be different from the source (“Còn nhiều”) because it is combined with the next sentence (Còn nhiều. Với các em trẻ đẹp tôi nói…). Avoiding repetition word, translator uses “inscribed” instead of “wrote” or “said”. It’s a really good word. And the word “perceive” is better than “be ware of” or “understand”
The phrase “nếu không có thời gian,” means “shortage of time to do something”. But in English translation, we see “if no time to create”. This phrase is interesting because of the extra word “to create” which conveys that praiser must have time to think of new ways to praise. And this idea is not in the Vietnamese text.

trucnhi said...

Nguyễn Thị Trúc Nhi - 7044757
E-mail address: nhiksw@yahoo.com
Week2
Paragraph 5- page13
Trong đoạn này, bản dịch tiếng Anh có nhiều cách dùng từ rất hay. Ở bản tiếng Việt, trong tựa đề tác giả dùng “ Trà Cổ Beach” nhưng đến câu thứ hai, người dịch lại dùng “beaches”. Việc dùng “beaches” tôi nghĩ có thể tác giả muốn nói rằng Trà Cổ là một quần thể bãi biển trải dài gồm nhiều bãi nhỏ. Ở câu thứ hai, trong bản tiếng Việt, tác giả viết “những đụn cát cao đến bốn mét”, nhưng ở bản tiếng Anh tác giả viết “sand dunes measuring up to four meters”. Nếu như là tôi, tôi sẽ dịch là “ sand dunes which is four meter high”. Dịch như vậy sẽ làm cho câu văn trở nên lủng củng. Chính vì vậy, tác giả đã rất hay khi chọn cách dịch như vậy. Ở câu thứ ba, từ “thưa thớt” được dịch là “dotting”. Bản thân “dot” có nghĩa là “to spread things or people over an area”. Cách dùng từ này tuy lạ nhưng rất hay, làm nổi bật lên được sự thưa thớt như những điểm chấm phá của làng quê ở đây. Ở câu cuối, “boast” được dùng với nghĩa “ có”. Trong khi đó, nghĩa từ điển của “boast” là “ to have something that is impressive and that you can be proud of”. Dùng “boast” như vậy cho ta thấy sự tự hào của tác giả khi nói về những cảnh đẹp ở Trà Cổ. Cách dùng “flock” ở câu cuối là một cách dùng rất hay, cho ta thấy rằng lượng du khách đến đây hằng năm rất đông. Nói tóm lại, trong đoạn văn này, người dịch đã rất hay trong việc dùng từ khi dịch, làm cho bản dịch tương đối hoàn chỉnh và chặt chẽ so với bản gốc.
Vietnamese version:
Là một sân bay nhỏ với địa hình tương đối hiểm trở, các chuyến bay thường lệ lên Điện Biên Phủ đôi khi bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết. Vai trò đại diện trưởng của Cường có những nét đặc thù như: vừa quản lí điều hành, vừa trực tiếp thực hiện nhiều công việc chuyên môn rất khác nhau (hành khách, hàng hoá, đặt giữ chỗ…). Công việc mang tính chủ động và độc lập cao đòi hỏi sự nhanh nhẹn, nhạy bén và chính xác trong xử lí các tình huống phức tạp. Cường tâm sự “ Công việc tuy vất vả nhưng tôi đã trưởng thành lên rất nhiều. Có nhiều cơ hội học hỏi, giao lưu và tiến bộ.”
(Nụ cười Điện Biên- Vietnam Airlines Inflight Magazine)
English version:
Dien Bien Phu is home to a small airport located in a valley amid beautiful, but sometimes treacherous, mountains. Regular flight schedules are sometimes affected by sudden changes in the weather. As general manager of the town’s Vietnam Airlines office, Cuong has many different duties: he must deal with passenger enquiries, cargo operations, check-in services, reservations, and a variety of other issues. To work successfully under such conditions, Cuong has learned determination, self-confidence and flexibility. “Working in sometimes difficult and complex situations has given me a chance to learn fast and to interact efficiently with people”, he said.
(Nụ cười Điện Biên- Vietnam Airlines Inflight Magazine)
Comments:
Đoạn văn này được dịch theo phong cách tương đối phóng khoáng, nhiều cấu trúc câu đã được thay đổi.Chẳng hạn, ở câu đầu tiên, ta đã thấy được sự thay đổi này. Từ một câu ở tiếng Việt, tác giả đã chuyển thành ba câu trong tiếng Anh. Tôi nghĩ cách dịch này chưa thực sự hay vì ta thấy rằng câu văn tiếng Anh có phần dài dòng hơn tiếng Việt. Hơn nữa, trong bản tiếng Anh, tác giả đã thêm vào một số từ không có trong tiếng Việt như: “ a valley amid beautiful”.
Ở câu hai trong tiếng Anh, tôi thích cách tác giả thêm vào “ sudden changes”. Việc thêm vào này làm cho câu văn trở nên rõ ràng hơn, nhấn mạnh rằng đó là những thay thất thường, đột ngột của thời tiết.
Đến câu ba, tôi thấy tác giả đã rất hay trong việc sử dụng “As general manager of the town’s Vietnam Airlines office, Cuong has many different duties” để thay cho “vai trò đại diện trưởng của Cường có những nét đặc thù”. Rõ ràng, cách dịch này rất “ natural” và “sounds English”.Tuy nhiên, một điểm thiếu sót ở đây là tác giả đã không dịch cụm “ vừa quản lí điều hành, vừa trực tiếp thực hiện nhiều công việc chuyên môn rất khác nhau”.
Ở câu thứ tư, câu văn tiếng Anh chỉ truyền tải được nội dung cơ bản của tiếng Việt mà không bám sát từng câu chữ để dịch. “Công việc mang tính chủ động và độc lập cao đòi hỏi sự nhanh nhẹn, nhạy bén và chính xác trong xử lí các tình huống phức tạp”đã được thay đổi hoàn toàn cấu trúc ở bản tiếng Anh với “To work successfully under such conditions, Cuong has learned determination, self-confidence and flexibility”.Rõ ràng, bản tiếng Anh đã không làm nổi bật lên được tính chất công việc như đã nói ở bản gốc. Ở tiếng Việt không có chủ từ nhưng trong tiếng Anh laị có chủ từ “Cường”. Cách dùng từ trong tiếng Anh cũng không sát với tiếng Việt. Trong tiếng Việt là “ nhanh nhẹn, nhạy bén và chính xác” nhưng trong tiếng Anh đã được chuyển thành “ determination, self-confidence and flexibility”.
Tóm lại, bản dịch tiếng Anh của văn bản này dịch theo lối dịch tương đối phóng khoáng, tự do.Tác giả đã có phần uyển chuyển khi dịch. Nhiều cấu trúc đã được thay đổi trong bản tiéng Anh. Việc thay đổi này tuy có đôi chỗ làm cho phần bản dịch khác với bản gốc nhưng cũng có đôi chỗ làm cho bản tiếng Anh trở nên tự nhiên hơn.
Week 3
Paragraph 12-page 17
Nhìn chung đây là một bản dịch hay. Ở câu đầu tiên, trong bản tiếng Anh, “Vịnh Hạ Long có một màu xanh thăm thẳm suốt bốn mùa” được dịch là “Hạ Long Bay is a deep blue during all seasons”. Từ “có” đã được dịch thành “is”. Rõ ràng nếu bám sát tiếng Việt, ta có thể dịch thành “have”. Ở đây tác giả đã khéo léo dùng “to be” tạo cho câu văn giống với cách dùng trong tiếng Anh. Tôi nghĩ dùng “is” để khẳng định Vịnh Hạ Long là cả một màu xanh chứ không chỉ đơn giản là “có”. Cũng trong câu này, “bốn mùa” được dịch là “all seasons”. Nếu so sánh giữa “four seasons” và “all seasons”, rõ ràng ta thấy rằng “all seasons” mang tính nhấn mạnh về thời gian hơn nhiều. Ở câu thứ ba, “vội cùng nhau choàng tỉnh giấc” được dịch là “appear to awaken in unison”. Có lẽ, việc người dịch dùng “appear” là để thể hiện “sự bừng tỉnh”- một sự đột ngột - một cách dùng rất hay. Cách lựa chọn từ trong câu này cũng rất khéo léo: “blue depths” được dùng tương ứng với “mặt nước xanh sâu thắm”.Chỉ cần dùng một từ “depths”, tác giả đã thể hiện được xanh và sâu của nước biển mà không cần dùng thêm một từ nào khác. Đến câu tiếp theo, theo tôi nghĩ bản tiếng Anh đã không nói lên được sự “lách mình” của các cây phong lan với cách dùng “in cracks along the rocky faces”. “Snowy flowers” cũng không sát với bản gốc – “những bông hoa trắng như tuyết”. Trong đoạn này cách dùng từ của người dịch rất phong phú. Cũng với ý nghĩa “ngoằn ngoèo” nhưng đã được dùng nhiều từ khác nhau “meandering” và “winding”, làm cho đoạn văn không bị trùng lặp. Tương tự, “scene” và “panorama” cũng được dùng với nghĩa là “cảnh”.
Tóm lại, đoạn văn trên được dịch tương đối sát với nguyên bản. Cấu trúc câu cũng không bị thay đổi nhiều, tuy có đôi chỗ đã được điều chỉnh làm cho ta chưa thấy được sự tương ứng trong hai bản tiếng Anh và tiếng Việt. Đặc biệt là cách dùng từ của người dịch rất hay, có sự lựa chọn và không bị trùng lặp tạo cho bản dịch sự nhuần nhuyễn, hợp lý.

Đoạn tự chọn:
Source: Selections of Vietnamese- English Translations in Focus- Impressive Nature, Nguyễn Thành Tâm
Vietnamese version:
Lụt là do nước quá nhiều gây ra. Nguồn nước đó là do mưa lớn hoặc mưa kéo dài; do các con sông bị ngập; do sự tan chảy đột ngột của tuyết; hoặc do thuỷ triều cao. Lở đất có thể tạo ra đập trên một con sông và gây ra lụt khi đập này bị vỡ. Một đập nhân tạo cũng có thể vỡ tung hoặc một ống dẫn nước bị vỡ có thể gây lụt thình lình. Mưa như thác thường xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt ở những khu vực nhận được hầu hết lượng mưa trong một mùa mưa ngắn. Mưa làm đầy các dòng sông và làm ngập các vùng đất ở xa các cơn bão. Hàng ngàn năm nay, người Ai Cập tiếp đón sự ngập lụt của dòng sông Nil mang lại nhiều màu mỡ trên vùng đất sa mạc. Nhưng mưa lớn ở các vùng núi thuộc Ethiopia đã gây ra ngập lụt.
English version:
A flood is caused by too much water. That water may come from a long period of heavy rain; from overflowing rivers; from the sudden melting of a lot of snow; or from exceptionallly high tides. A landslide may dam a river, causing a flood when the dam colapses. Artificial dams can burst, too,or a fractured pipeline could cause a sudden flood. Torrential rain is common in many parts of the world, especially in areas which receive most of their rain in one short wet season. This rain swells the rivers and may flood land far away from the storms. For thousand of years, the Egyptians welcomed the Nile flood which spread fresh fertile mud over the desert land. But it is the heavy rains in the moountains of Ethiopia which cause the flood.
Comments:
Đây là đoạn văn được dịch theo lối bám sát với bản gốc. Ở câu đầu tiên, người dịch đã bám sát với bản tiếng Việt. Cả hai bản đều dùng passive voice. Ở câu thứ hai, “nguồn nước đó là do” được dịch là “that water may come from”. Rõ ràng, ta thấy rằng cách dùng “come from” rất hay , rất tự nhiên mà lại giống với cách dùng trong tiếng Anh hơn. Ở phần “thuỷ triều dâng cao”, tác giả đã thêm vào “exceptionally”. Việc thêm vào ở đây thể hiện ý muốn nhấn mạnh sự thất thường của thuỷ triều gây ra lụt. Các câu tiếp theo, người dịch đã dịch tương đối sát với bản gốc. Tuy nhiên,ở câu cuối, việc dùng cấu trúc “It is…”là cách dùng rất hay, nhấn mạnh ý của câu văn tiếng Việt, làm cho câu văn trowr nên mạnh mẽ hơn, hay hơn.
Tóm lại, đây là một đoạn dịch tương đối hay, được dịch theo lối bám sát với bản gốc. Mặc dù vẫn còn một số chi tiết chưa thật sự khớp với bản gốc, nhưng chính sự uyển chuyển trong cách dùng từ và cấu trúcđó đã làm cho bản dịch trở nên hay hơn, tự nhiên hơn.
Week 4
Paragraph 27 page 27
Cũng như những đoạn trước, đoạn văn này được dịch tương đối hoàn chỉnh. Cách dùng từ mang tính chọn lọc cao.
Ở câu thứ hai, “làng chài lưới” được dịch là “fishing village”. Ta thấy rằng, cho dù tiếng Việt có nhiều cách gọi khác nhau cho làng đánh cá, làng chài cá, làng chài lưới thì trong tiếng Anh vẫn chỉ có một cách dùng này“fishing village”. Tuy nhiên, câu này đã bỏ đi “nổi tiếng” trong bản tiếng Anh. Trong đoạn dịch ta không tìm thấy “famous” hay “well-known” nào cả. Theo tôi, nếu có “famous” hay “well-known” thì tính chính xác sẽ cao hơn.
Ở câu tiếp theo, trong bản tiếng Anh người dịch đã thêm vào một phần có thể xem như là phần chú giải vốn không có ở tiếng Việt: “...which means “ stork village” in Vietnamese...”. Việc thêm vào này cho thấy sự khéo léo của người dịch, làm cho bản tiếng Anh trở nên dễ hiểu hơn. Đó là một cách giải thích rõ ràng hơn cho những ai không hiểu tiếng Việt. Từ đó, ta thấy được rằng cần phải có sự linh hoạt trong khi dịch, đôi lúc ta cần phải thêm vào để làm rõ nghĩa mặc dù nó không có trong văn bản gốc.
Ở câu thứ năm, nhìn chung câu văn tiếng Anh khá sát với tiếng Việt. Tuy nhiên, tác giả đã không dùng từ nào tương ứng với “thoai thoải” trong tiếng Việt. “Sloping” chỉ có nghĩa là dốc- khác với “dốc thoai thoải”. Hai tính chất dốc này khác nhau về mức độ. Nếu tác giả có dùng một từ nào đó thể hiện được sự thoai thoải thì câu văn sẽ trung thực với nguyên bản hơn.
Ở câu cuối, tôi rất thích cách dùng “make Lang Co ideal for family swims” để thay cho “bãi tắm lý tưởng cho các gia đình”. Nếu dịch một cách cứng nhắc, ta có thể dịch là: “make Lang Co become an ideal beach for family”. Với cách dùng này, tác ggiả đã làm cho câu văn trở nên ngắn gọn hơn, nhưng vẫn truyền tải đầy đủ ý nghĩa.
Tóm lại, đoạn văn này tuy ngắn nhưng có rất nhiều điểm để bàn về cách dịch của tác giả. Đây là một đoạn dịch hay, mạch lạc và dễ hiểu. Qua đoạn dịch này, tôi học thêm rất nhiều về cách dùng từ, về sự linh hoạt trong chuyển đổi cấu trúc cho phù hợp khi dịch. Đôi khi ta cần phải thêm một số chi tiết không có trong tiếng Việt để làm cho câu văn tiếng Anh dễ hiểu hơn.
Đoạn văn tự chọn:
Vietnamese version:
Thật không dễ dàng đối với các bậc cha mẹ khi nhận biết con mình đau thật sự và khi nào thì cần phải đưa đến bác sĩ. Hơn nữa, bố mẹ thường lo lắng rằng có nên đưa bé đi khám bác sĩ không, và sự lo lắng về bé là vô căn cứ. Mặc dù rất thông cảm, bác sĩ cũng nhận ra sự phán xét về sức khoẻ của bé là do bố mẹ, vậy nên bạn hãy tự tin vào những quan sát của chính mình, và hãy đưa bé đến bác sĩ khám khi bạn thấy cần thiết.
(Tuyển chọn các bài dịch Việt- Anh theo chủ điểm - Caring for children’s health- Nguyễn Thành Tâm)
English version:
It is not always easy for a parent to know when his or her child is truly ill and in need of a doctor’s attention. In addition, parents worry that they will be bothering the doctor unnecessarily and that their anxiety for their child is unbounded. Although this is understandable, doctors have long been convinced that the best judge of a child’s health is the parents, so be confident in your own observation and go to the doctor when you feel it necessary.
Tuyển chọn các bài dịch Việt- Anh theo chủ điểm - Caring for children’s health- Nguyễn Thành Tâm)
Comments:
Đoạn văn này được dịch theo phong cách tương đối phóng khoáng, nhiều câu tương đối khác so với bản tiếng Việt. Trong câu này, “các bậc cha mẹ” được dịch là “ a parent”. Theo tôi, nếu dùng “parents” sẽ hợp lý hơn vì trong tiếng Việt tác giả đã dùng số nhiều-“các bậc cha mẹ”. Cũng trong câu này, “...khi nhận biết con mình đau thật sự...” được dịch là “...know when his or her child is truly ill...”. Hai cụm từ này tương đối khác nhau, một bên thì “...khi nhận biết...”, một bên thì “nhận biết khi”. Nếu dịch một cách bám sát tiếngViệt ta có thể dịch là “when knowing that...”. Nhưng nếu như vậy, câu văn sẽ trở nên lủng củng, không êm tai. Tác giả đã rất hay khi đặt cả mệnh đề “when” bổ nghĩa cho “to know”. Rõ ràng ta thấy câu văn tự nhiên hơn, dễ nghe hơn. “... cần phải đưa đến bác sĩ...” được dịch là “..in need of a doctor’s attention...”.Tác giả đã chuyển từ một cụm động từ trong tiếng việt thành một cụm danh từ trong tiếng Anh. Tuy cấu trúc câu có thay đổi nhưng câu văn trở nên ngắn gọn hơn mà vẫn thể hiện được nội dung chính của câu.
Đến câu thứ hai, giữa tiếng Việt và tiếng Anh có sự khác nhau về nghĩa. Ta thấy rằng có sự không tương đồng ở đây khi “...bố mẹ thường lo lắng rằng có nên đưa bé đi khám bác sĩ không...” lại được dịch là “...parents worry that they will be bothering the doctor unnecessarily ...”. Tôi nghĩ việc này đã làm mất đi tính trung thực của câu văn. Cả cấu trúc câu trong bản tiếng Anh cũng đã được thay đổi. “..và sự lo lắng về bé là vô căn cứ...” là một mệnh đề độc lập với mệnh đề trước nhưng nó đã trở thành một mệnh đề phụ bổ nghĩa cho worry.
Ở câu cuối, “... nhận ra ...” được dịch là “...have long been convinced ...”. Tôi nghĩ dịch như vậy chưa khớp với tiếng Việt lắm vì ta thấy rằng nghĩa của chúng không giống nhau. Cũng ở câu này, “...hãy đưa bé đến bác sĩ ...” được dịch là “...go to the doctor ...”. Nếu dùng “go to” thì không thể hiện rõ là ai cần khám bệnh, có thể gây hiểu lầm rằng cha mẹ chứ không phải con.
Tóm lại, nhìn chung đoạn văn đã truyền tải được nội dung chính của bản gốc. Ở một số chỗ cách dùng từ của tác giả rất hay nhưng cũng có một số chỗ đã được thay đổi .Có nhiều điểm không tương đồng giữa hai bản, gây một ít hiểu lầm cho người đọc. Nhưng dù sao đây cũng là một đọan dịch hay.
Week 6
Paragraph 120 page 93
Đây là một đoạn văn được dịch theo phong cách tuân thủ bản gốc. Nội dung bản dịch đã truyền tải một cách khá đầy đủ nội dung của bản gốc. Bên cạnh đó, cách dùng từ của tác giả cũng rất hay, ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa.
Ở câu đầu tiên, “...ý nghĩa nguyên thuỷ Việt Nam...” được dịch là “...the Vietnamese nature...”.Bản thân từ “nature” đã diễn tả đầy đủ “ý nghĩa nguyên thuỷ” cho nên tác giả đã không cần phải thêm từ nào nữa. Qua đó ta thấy cách dùng từ của tác giả rất hay.
Ở câu thứ hai, trong phần tiếng Việt có viết:”... người Pháp đầu tiên đến Đà Lạt...”. Câu này được dịch sang tiếng Anh là “...the first Fench envoy to Dalat...”. Tác giả đã thêm vào từ “envoy”để bổ sung thêm ý nghĩa cho “the first Fench”. So với tiếng Việt thì tiếng Anh đã thể hiện rõ hơn rằng người Pháp đầu tiên đến Đà Lạt là người nào, với chức danh gì. Tiếp theo, “... được đặt ...” được dịch là “came from”. Đây cũng là một cách dùng hay của tác giả. Nếu cứ bám sát tiếng Việt mà dịch, ta có thể dịch thành cụm “were named”. Tuy nhiên, “were named” là một cách dịch cứng nhắc. Rõ ràng ta thấy rằng “came from” dễ nghe hơn và “sound English” hơn.
Ở câu tiếp theo, tác giả lại thêm vào “majority”Việc thêm vào này giải thích thêm cho câu văn. Nếu ở phía trên tác giả dùng “minority” thì đến đây tác giả đã mạnh dạn thêm vào “minority”. Nếu người đọc không phải là người Việt Nam, họ vẫn có thể hiếu dân tộc Kinh là dân tộc đa số ở Việt Nam.
Tóm lại, đây là một đoạn dịch khá hay. Tuy có sự thêm vào một số từ nhưng sự thêm vào đó góp phần bổ sung thêm nghĩa cho câu văn, làm cho chúng dễ hiểu hơn, hay hơn.
Đoạn văn tự chọn:
Source: Selections of Vietnamese- English Translations in Focus- Impressive Nature, Nguyễn Thành Tâm
Vietnamese version:
Có nhiều điều mà chúng ta biết về Sao Hoả là từ hai con tàu thăm dò vũ trụ Viking đã đáp xuống vào năm 1976. Đây là hành tinh nhỏ có đá lởm chởm với đường kính là 6800 km (4200 dặm), và có khoảng cách 228 triệu km đến Mặt Trời. Toàn bộ bề mặt là một sa mạc được bao phủ bởi bụi màu da cam và các khối đất đá. Có nhiều hố sâu và nhiều núi lửa rộng lớn không còn hoạt động. Không có nước và bầu khí quyển carbon dioxide rất mỏng.
English version:
Much of what we know about Mars came from the two Viking space probes, which landed in 1976. This small, rocky planet is 6800 km (4200 miles) across and 228 million km from the Sun.The whole surface is a desert covered by orange-red dust and rocks. There are craters and several large, extinct volcanoes. No water flows and the atmosphere of carbon dioxide is very thin.
My comments:
Nhìn chung, đây cũng là một đoạn dịch hay, có nhiều chuyển biến thích hợp làm cho câu văn trở nên rõ nghĩa hơn. Ngay ở câu đầu, “ Có nhiều điều mà chúng ta biết về Sao Hoả” đã được thay đổi đôi chút trong tiếng Anh. Ta không thấy “có” trong tiếng Anh. Nếu là tôi, tôi có thể dịch thành: “ Therre are a lot of things ...”Nhưng nếu như vậy, câu văn nghe có vẻ không suôn. Sự lủng củng này đã được khắc phục bằng cách thay đổi cấu trúc câu khi dịch sang tiếng Anh với “ Much of ...”.
Đến câu thứ hai, cấu trúc câu cũng được chuyển đổi. “Đây là hành tinh nhỏ có đá lởm chởm...” được dịch là “This small, rocky planet...” Tác giả đã chuyển vị ngữ trong câu tiếng Việt lên thành chủ ngữ trong tiếng Anh. Nếu không hoán đổi, ta có thể dịch là: “This is a small planet with...”. Ta thấy việc chuyển đổi này làm cho câu đơn giản hơn. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ có một điểm chưa hay trong câu này là tác giả đã không thể hiện được sự “lởm chởm” như trong bản gốc với mỗi từ “rocky”. Tôi nghĩ nên chăng tác giả thêm vào một tính từ như “rough” chẳng hạn thì câu sẽ rõ ràng hơn. Cũng trong câu này, “đường kính” được dịch một cách ngắn gọn là “6800 km across”. Tương tự, “khoảng cách” cũng được lược bỏ, chỉ còn lại “228 million km from the Sun” nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa.
Ở câu thứ tư, cách dùng “extinct volcanoes” của tác giả rất hay. Có thể nói rằng, chỉ với mỗi từ “extinct” tác giả đã thể hiện một cách ngắn gọn, xúc tích ý “không còn hoạt động”.
Đến câu cuối, lại một lần nữa cấu trúc câu được thay đổi. “Không có nước...” được dịch là “No water flows ...”. Tôi nghĩ cách dịch này chưa sát lắm. Theo tôi, không có nước khác với nước không chảy. Chính vì vậy, tôi nghĩ nếu dịch thành “there is no water ...” thì sẽ hay hơn.
Tóm lại, cái hay của đoạn dịch thể hiện qua cách dùng từ, cấu trúc câu của tác giả. Tuy nhiên, nếu có sự thay đổi nhỏ đối với những phần đã nêu ở trên thì đoạn văn sẽ trở nên hoàn chỉnh hơn

Ngoc Huong said...

7044754 - La Ngoc Huong
boorin.lnh@gmail.com

Week2.

Paragraph 2. Page 32.
This is an translated text with many interesting vocabularies. For example, the translator has used the phrase scenic mountain peak to express the meaning of các ngọn núi đẹp instead of beautiful mountain tops and the word perfume instead of smell. The word scenic has included the meaning beautiful scenery and perfume means a pleasant, often sweet, smell . That makes the sentence more smooth and poetic. Also in this paragraph, the translator has used many unusual word such as famed instead of famous or peaks inspsite of tops.
However, in the first sentence of the paragraph, the translator has translated Một số du khách lại thích ... into Others might prefer ... This makes the meaning of the translated text seem to be lighter than the target text in Vietnamese. When I read this text, I think the writer does not sure what he or she is talking about. If I were him or her, I would cross out the word might in order to persuade readers.
To conclude, I think this is a good translated text with very good choices of word. I have studied something very useful from this.
Một ngày ở Đà Nẵng bắt đầu thật tệ. Chúng tôi gặp rắc rối ở khách sạn, quán ăn và với cả anh tài xế sắp đưa chúng tôi đến Hội An, cách phía nam Đà Nẵng độ chục cây số dọc theo bờ biển. Tôi vừa cho rằng đến Đà Nẵng là một sai lầm lớn. Trong suốt một tiếng đồng hồ, chúng tôi đi dọc theo các con phố ở Hội An, chiếc máy ảnh của tôi bấm lia lịa mọi thứ trong tầm mắt.
One particular day in Danang started especially bad, problems at the hotel, problems at the restaurant around the corner, and problems with the driverthat was going to take us to Hoi An, a few miles south of Danang on the coast. I had just decided that comng to Danang was just a big mistake altogether. Within an hour, we were walking the streets of Hoi An, my camera shooting madly at everything in sight.
From Special English 11. Para.1 Page 16.
Nhận xét:
Nhìn chung đoạn văn trên dịch khá chính xác những gì cần được truyền tải. Phần dùng thì cũng rất chính xác.Tuy nhiên, trong bản tiếng Anh, người dịch đã ghép hai câu đầu của phần bản gốc tiếng Việt nhưng vẫn đảm bảo về nghĩa. Điều này tuy làm cho phần dịch không giống với phần bản gốc về mặt hình thức nhưng lại làm cho mạch suy nghĩ của người đọc được lien tục hơn. Theo em thì không có ảnh hưởng gì lớn.
Em đặc biệt chú ý đến cách dùng từ của người dịch: particular day ( một ngày…) hay just about decided (vừa mới cho rằng…) và shooting madly ( bấm lia lịa …).Cách chọn từ lạ và rất thú vị.

Week3

Comments for the Paragraph 87 – page 71.
Nhìn chung đoạn văn trên dịch khá sát so với phiên bản tiếng Việt, phần dịch có cách lựa chọn từ hay và hợp lí, đôi khi gây bất ngờ với cách biến đổi cấu trúc khác xa so với bản tiếng Việt. Sự thay đổi trên không những không làm cho câu mất đi ý nghĩa mà tác giả muốn truyền tải, trái lại, làm cho câu văn hay và thoát nghĩa hơn. Cách chọn từ lạ, đồng thời, người dịch còn thêm vào hoặc bớt đi một số từ để bài dịch thêm rõ nghĩa.
Cách lựa chọn từ sử dụng trong bản dịch rất hay thể hiện ở mỗi câu văn. Ví dụ, ở câu đầu tiên của đoạn, để diễn tả ý “ ồn ào náo nhiệt”, nếu được yêu cầu dịch cụm từ trên, tôi sẽ dịch “noisy and animated” thay vì “hustle-bustle” như dịch giả đã làm. Đây là một từ mới mà tôi đã học được qua đoạn dịch này. Ngoài ra, trong cùng câu này, dịch giả sử dụng cụm “seeking comtemplation or meditation”, lúc này, động từ “trầm ngâm suy nghĩ” ở bản tiếng Việt đã bị thay đổi thành danh từ. Tuy nhiên, nếu dịch theo hướng “ want to comtemplate or meditate” thì câu lại trở thành lủng củng.
Tôi đặc biệt thích cách dịch ở câu thứ hai. Nếu được yêu cầu dịch câu này, tôi và có thể là nhiều người nữa sẽ không tránh khỏi cấu trúc “There are many ...”. Cái hay là dịch giả đã không làm như vậy. “Quite a few temples and shrines are scattered...”, lại một cách lựa chọn từ độc đáo, “quite a few” thay vì “many” và động từ “scatter” ở thể bị động tránh sự nhàm chán.
“Náu mình trong lùm cây cối um tùm...” được dịch thành “Nestled in thick vegetation...”. Động từ “nestle” với nghĩa “settle comfortably and warmly in a soft place” thể hiện sự ưu ái, trân trọng của tác giả đối với một nơi trang nghiêm, đáng tôn kính. Nếu chỉ với ý nghĩa ẩn nấp thông thường, động từ “hide” sẽ làm cho ý nghĩa của câu văn giảm đi phần trang trọng.
Nói tóm lại, đây là một đoạn văn được dịch hoàn chỉnh về cả phần nghĩa và hình thức. Cấu trúc chặt chẽ cùng với phần chọn từ hay, độc đáo, phù hợp đã giúp cho phần bản dịch gần gũi và diễn đạt tốt nhất ý nghĩa, tình cảm của tác giả ở phần bản gốc.
Phần Tự Chọn:
Bản tiếng Việt:
Tai nạn là nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất ở trẻ em thuộc độ tuổi từ 1 đến 14. Chúng lí giải cho 30% tỉ lệ tử vong của trẻ ở độ tuổi này và lí giải cho sự cống hiến rất nhiều thời gian của bác sĩ và bệnh viện. Trẻ có nguy cơ gặp rủi ro cả trong nhà lẫn ngoài phố. Bố mẹ và người giữ trẻ cần phải có kinh nghiệm và sự thận trọng. Ta phải cẩn thận; tuy nhiên không nên bảo vệ trẻ một cách quá đáng vì như thế sẽ hạn chế sự tự do của trẻ, đồng thời triệt tiêu tất cả tính mạo hiểm của trẻ.
Bản tiếng Anh:
Accidents are the single most common cause of death in the one to fourteen yaer age group. They account for around 30 per cent of deaths in this gruoop and for many hours of the doctors’ and hospitals’ time. The child is at risk from many accidents both in the home and outside it. Cominonsense and vigilance by the parents and child-minders are necessary. One must be careful, however, not to be excessively protective, thereby limiting the child’s freedom and taking away all adventurousness.
( Nguyễn Thành Tâm, Tuyển chọn các bài luyện dịch Việt Anh theo chủ điểm -Những vấn đề & Sự kiện trong cuộc sống mà con người phải đương đầu, Nhà xuất bản Thống Kê-2005, trang 270 - 271)
Comments:
Nhìn chung, đây là bản dịch khá sát so với bản gốc. Tất cả các câu văn bám sát được ý cần diễn đạt của cả đoạn. Tuy nhiên, trong phần bản dịch, dịch giả đã sử dụng một số từ mới. Cách dung từ này đã gây cho tôi không ít thắc mắc. Ví dụ trong câu đầu tiên, để diễn đạt ý “nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất”, dịch giả đã dịch thành “ the single most common cause of death”. Tại sao không phải là “the most common cause of death”, tính từ “single” ở đây mang ý nghĩa gì đặc biệt? Phải chăng đó là dụng ý của tác giả chỉ ra đây là nguyên nhân đơn lẻ, không lien quan đến các nguyên nhân khác? Ngoài ra, cũng ở chính câu này, dịch giả đã dung cụm “one to fourteen year age”, cách dung này khá lạ, trước nay tôi chỉ thấy cụm “one to fourteen-year-old” hoặc “ at the age from one to fourteen”, nếu được yêiu cầu dịch cụm trên, tôi cũng sẽ chỉ dịch theo cách đã nói trên.
Ở câu tiếp theo, người dịch đã làm cho phần bản dịch thay đổi chút ý nghĩa so với bản gốc qua việc thêm từ “around”. Phần bản gốc không mang nghĩa vào khoảng nên theo tôi phần dịch nay la hơi dư thừa. Tuy nhiên, trong câu này cũng có sự lược giản làm cho câu văn ngắn gọn hơn nhưng vẫn truyền tải được ý cống hiến của các bác sĩ và bệnh viện bang chỉ một từ “for”.
Phần còn lại của bản dịch cũng có sự thay đổi về cấu trúc câu để câu văn được rõ ràng và súc tích hơn. Trong câu cuối đoạn, dịch giả đã dùng chủ từ giả "one" để thay thế cho chủ ngữ "ta" ở bản tiếng Việt, tôi thấy đây là một sự thay thế rất hay, có ý cảnh báo mạnh hơn so với lời kêu gọi "we must be careful".
Tóm lại, đây là đoạn văn dịch khá tốt vì đã truyền tải được ý nghĩa của bản gốc và vận dụng được cấu trúc gọn, hay. Tuy nhiên, có một số cách dùng từ gây bối rối cho người đọc, cụ thể là bản thân tôi.

Week4.

PHẦN BẮT BUỘC
Đoạn văn 51 trang 45

Nhận xét:
Nhìn chung, đoạn văn trên được dịch khá hoàn chỉnh và thoáng so với bản dịch gốc. Do cấu trúc ở hai văn bản tương đối khác nhau do cách hành văn của hai ngôn ngữ không giống nhau. Cho nên, nếu đem so sánh hai bản dịch sẽ làm ta bối rối. Nếu chỉ đơn thuần đọc một trong hai, bản dịch hoặc bản gốc, ta sẽ dễ dàng hiểu được ý của tác giả. Ở cả hai bản dịch, phần ý nghĩa đều giống nhau chứng tỏ dịch giả đã truỳen tải rất tốt thông tin mà tác giả cần truyền tải. Đặc biệt ở câu cuối, có sự thay đổi rất lớn trong cấu trúc. Có thể nói là hoàn toàn khác xa so với văn bản gốc. Trong câu này, chủ từ “Tổ chức bảo vệ Động - Thực vật Thế Giới (FFI) đã bị đổi thành Object “Fauna & Flora International (FFI), đồng thời thay đổi cấu trúc câu ở các phần tiếp theo.
Ngoài ra, qua đoạn văn này, tác giả còn thể hiện nét độc đáo bởi cách dịch vô cùng táo bạo, không hoàn toàn khớp với nghĩa từng từ trong bản gốc mà vẫn nêu lên hết ý nghĩa của nó, cụ thể ở mệnh đề “... vì là gỗ quý nên ...” được chuyển thành “ ... their value as timber led to ...”. Hoặc là, trong phần nghĩa tiếng Việt, từ “quý hiếm” được hiểu “ quý và hiếm” thì trong phần bản dịch, tác giả chỉ thể hiện một phần nghĩa là hiếm (“rare”). Tuy nhiên, nếu xét kỹ, những thứ “hiếm”, ít có, thì tất nhiên phải quý. Một ví dụ khác, dịch giả đã dùng “endangered” để thay thế cho “ đang có nguy cơ tuyệt chủng”. Theo tôi, đây cũng là cách dùng khá thích hợp vì endangered có nghĩa “đang bị đe doạ”.
Nói tóm lại, bản dịch trên là bản dịch tương đối hoàn chỉnh, truyền tải được hết ý nghĩa của văn bản gốc và mang tính chuyên nghiệp.

PHẦN TỰ CHỌN:
Phần tiếng Việt:
KẺ Ở NGƯỜI ĐI
Cơm nước xong rồi, thầy mẹ tôi, anh em, chị em tôi, cả đến kẻ ăn người ở trong nhà, đều tiễn tôi ra tận bờ sông, chỗ thuyền đậu.
Vừa ra khỏi nhà, thì trong lòng tôi tự nhiên sinh ra buồn rầu vô cùng. Từ thuở bé đến giờ, chỉ quen vui thú ở nhà, nay tôi mới biết cái cảnh biệt ly là một! Chân bước đi, mặt còn ngoảnh lại: từ cái mái nhà, cái thềm nhà, cái lối đi, cho đến bụi cây, đám cỏ, cái gì cũng làm tôi quyến luyến khác thường!
Thuyền nhổ sào, nấy đều chúc tôi được thuận buồm xuôi gió, bình yên khoẻ mạnh. Thuyền đi đã xa, tôi mcòn đứng nhìn trở lại, nhìn mãi cho đến lúc không trông thấy nhà nữa mới thôi. Ôi! Cái cảnh biệt ly sao mà buồn vậy!
Translated text:
SEPARATION
After the breakfast, my parents, my brothers and sisters and even the servants in the house accompanied me to the river bank where the boat laid at anchor.
When I left my family that I was seized with infinite sadness. Since my childhood, I left happy at home and now for the first time in my life, I know that there is nothing so sad like separating.
When the boat moved, everybody says : “good luck to you” with good voyage.
As the boat sailed away, I still slood motionlessly and looked back until I couldn’t longer see my house.
How painful is separating.

Ở đoạn văn trên, phần bản gốc tiếng Việt hoàn toàn theo lối viết văn của người Việt nên tương đối khó cho người dịch để dịch sang tiếng Anh. Tựa đề của văn bản là “Kẻ ở người đi” được dịch thành “ Separation” tương đối chính xác. Tuy nhiên, trong phần bài dịch, cấu trúc của văn bản gốc đã bị thay đổi cho phù hợp với lối hành văn phương Tây.
Dịch giả phải là người am hiểu văn hoá người Việt mới có thể dịch từ “Cơm nước xong rồi” thành “after breakfast” bởi vì khi đi xa, người Việt thương khởi hành vào buổi sớm.
Tuy nhiên, ở bài dịch này, dịch giả đã bỏ bớt di một số phần trong bản tiếng Việt , có chỗ còn thay đổi , như bỏ đi hầu như cả câu cuối của đoạn hai trong phần bản gốc hoặc chuyển từ câu gián tiếp sang câu trực tiếp, theo tôi, cần phải đàm bảo lối kể chuyện của tác giả. Trong đoạn này, phần ngữ pháp cũng có chỗ sai sót, không thể dùng thì hiện tại đơn khi đang kể chuyện mà phải chia động từ ở thì quá khứ đơn, nghĩa là, động từ says phải được đổi thành said. Tuy nhiên, theo tôi, câu này nên được dịch là “ When the boat moved, everybody said good luck to me and wished I had a good voyage.”
Nhìn chung, phần bản dịch và phần bản gốc ở hai văn bản chưa khớp với nhau về hình thức và nội dung ở phần bản dịch cũng chưa truyền tải được cảm xúc của tác giả.Tuy nhiên, dịch giả cũng cho thấy được khả năng hiểu văn bản và văn hóa và văn bản gốc. Người dịch đã cho thấy được đồng thời cách chọn từ vựng hợp lí. Đây là một văn bản dịch nên học hỏi và rút kinh nghiệm.

Week6.

PARA. 64 P.55
After reading and comparing two paragraphs, I have some comments
In the first sentence, we can see that there is an unequivalent in 2 texts. In Vietnamese version, we can learn that the sentence is lack of subject “Đ ể có thể thưởng ngoạn…” is equivalent to a verb phrase in English as “ To gaze at…” But here, the translator uses another structure seem to be not exact in term of meaning. According to 2 texts, the verb “thưởng ngoạn” is equal to “is accessible to”. However, there is one thing I find very interesting, that “ Nếu … phải…” simply translated “….accessible only to…”. All of 4 sentences in the translated text have some changes in the position of the phrases although it is quite the same structure of the original text. I think this thanks ti the differences between the style of 2 languages. As English seems to more direct than Vietnames, usually put in the main clause at the beginning of the sentences. In the second sentence, the subject “du khách” has been replaced “the reachable buffer zone” and we can never find out the word as “ visitors” or “ tourists” anymore in this sentence to stand for the subject “ du khach” Why” I think because it is not important whether visitors or tourists come here to enjoy the beuty of the park, but “ the reachable buffer zone” shares the park’s beauty . In the next sentence, I myself think the phrase “the luscious, forested river ralleys” should be translated “ full of luscious forested river ralleys” so as to it can eapress the meaning “ ngạt ngào hương rừng”. Why the translator uses the verb “glimpse” instead of “ see” or “witness” for the word “ nhin thay”? While the the translator wants to express there are many things in the park so that visitors usually in hurry? Lastly, I don’t think may be the word “Asian” that put before “ elephants” is not necessary. Comparing with the Vietnamese text, we just need “Asian” before “black bears”.

OPTIONAL PART
Nghề đánh cá
Ở khắp bờ biển Việt Nam, nhân dân sống bằng nghề đánh cá. Người dân đánh cá để đem bán lại các chợ hay các thành phố ở gần, hoặc phơi khô, hoặc làm nước mắm để đem bán đi xa và xuất khẩu.
Nghề đánh cá đối với dân biển cũng quan trọng như nghề nông đối với dân ruộng.

FISHERY
All along the maritimr coast of Viet Nam, the people lives on fishery. They catch fishes to sell in the market or in the neighboring towns. They either dry them or make fish – juice to sell out afar to export.
The fishery is also important to the coastal fols as the argiculture is the flat land people.
Source: Võ Liêm An, Võ Liêm Anh. 100 Bài Luyện Dịch Việt Anh. Thanh Niên publisher.P.152-153

My comments:
The translator has separated the second sentence in the Vietnamese text into 2 sentences, the second and the third in the English version. This separation can help the structure simplier and the meaning easier to understand. However, why don’t the translator use the plural form of “market” . While in the original text, the writer wrote “các chợ” but in the target text, it is nolonger has the plural meaning, just “ the market”. In addition, I find a mistake in the third sentence, the meaning is a little bit changed when the translator translated “ để đem bán đi xa và xuất khẩu” into “to sell out afar to export”. “và” is better replaced by “and” or “or” because these are 2 separate action, and “export” is not the following action of the verb “sell”. For this reason, I think the phrase above should be “ to sell out afar or/and to export”. The last sentence, to me, also has problem. It is obviously that the writer is comparing the role of fishery to the coastal fols and the role of the agriculture to the peasants. However, it’s not suitable for the translator to use “also” to express the meaning of equality. Moreover, I think the “land people” is also unsuitable because it just show us the people who live in land, not the career as the word “dân ruộng” in the original text. In my opinion, it would be better if we translated it “ The fishery to the coastal fols is as important as the argriculture to the peasants / farmers”.
In conclusion, although the translated has transferred almost the information of the original text, it has some mistake that makes it not very perfect.

Pham said...

Week 2
Pham Trung Hieu 7044753
funnyfly1986@yahoo.com

Hữu Ngọc, Lady Borton: Vietnam’s Natural Beauty - page 9- paragraph 2.

There are some points catching my interest:

1. I’m interested in the word “long” in the first sentence. In Vietnamese version, they use “trải dài” which is a verb in Vietnamese but it is changed to an adjective in English without losing its sense.

2. “Border” is a good choice. When I first read “…nằm bên bờ..”, I immediately translated “lying on the bank of…”. “Border” which means “to be on the border on an area” can replace a long phrase of mine.

3. “ Vienamese describe their country as two large baskets of rice hanging from from a carrying pole made of bamboo”. This is the sentence made me think a lot.
- “Ví” is the synonym of “so sánh” in Vietnamese. Therefore, I translated it to “compare” in English. However, it is “describe” that the authors use. “describe” is explained as “to say about what something is like. In fact, “describe” makes more sense than “compare” because, in my opinion, this is a descriptive paragraph. So, “describe” gives a more direct meaning.
- There are two objects in the sentence above: “baskets of rice”(1) and “a carrying pole” (2). In Vietnamese version, VN is compared to (2) but that is (1) in English. As for me, it is because of the more focus of the authors on the “baskets of rice” than “the carrying pole” that he use “baskets of rice” before “carrying pole”. However, if they changed the structure in Vietnamese version, it wouldn’t make much sense to Vietnamese readers.
- “Gánh gạo” is translated to “shoulder pole” in LacViet Dictionary. When stranslating, the author choose to explain the word rather than to give the name only because “gánh gạo” is an unfamiliar object to many foreigners. Sometimes explainations, wordy phrases, can do better with regional terms.

4. “Chạy dọc”, for me, “along” is a suitble preposition instead of “in”. “In” only tells the readers where “Truong Son Mountain Range” is while “along” may create the attention of readers on the length of it.

5. “Đã có từ bao đời nay”. First, I thought the authors would use present perfect tense in this sentence but they didn’t. In fact, “extend” includes the meaning “happening in the past, lasting to present”.

6. Why “tie”, not “relation”?
Usually, when I saw “mối quan hệ”, I believed it “relation” or “relationship” in English. Obviously, “tie” gives a stronger and postive meaning than “relation” because “relation” could be good or bad.

Additional work: Nha Xuat Ban Tong Hop Tp Ho Chi Minh, Special English News, Chapter 33, p10

Một nhóm các nhà khoa học đã công bố một bản báo cáo chỉ trích công ty ExxonMobil. Liên hiệp các khoa học gia quan tâm cho biết Exxon đã chi 16 triệu đô la trong một nỗ lực nhằm thay đổi cuộc thăm dò dư luận về những nỗ lực khoa học để đánh giá sự nóng dần của trái đất. Bản báo cáo cho biết công ty khí đốt khổng lồ cũng đã chi tiền trong một nỗ lực nhằm trì hoãn hiện tượng nóng dần của trái đất.

A group of scientists has released a report criticizing the ExxonMobil Company. The Union of the Concerned Scientists says Exxon spent 16 million dollars in an effort to change public opinion about scientific efforts to measure earth’s warming. The report says the huge fuel company also spent the money in an attempt to delay action on global warming.


1. There are many English words could be translated to “công bố”. In this passage, I learnt a new word “release”. Obviously, “release” in this situation has a more specific meaning than “proclaim or announce”. Oxford Dictionary defines “release” as “to make a film, record, etc available so the public can see or hear it” while “announce” could be made by “mouth”. Therefore, “release” gives a convincing meaning.

2. The most important detail which made me choose this paragraph is the use of “nỗ lực”. With the same meaning but the author gave two different words in English: “effort” at first, and “attempt” at the end. “Effort” means “something done with difficulty or that takes a lot of energy, “attempt” is “an act of trying to do something” – Oxford dictionary. In fact, these two words may be “synonyms” in English, as for me. Maybe, the author tries to use different words to avoid repetition sothat the writing is better and less boring.

3. “Public opinion”. I think the English version doesn’t match the Vietnamese one. “Public opinion” is different from “survey on public opinion”. So, it is better to change eiher the Vietnamese version or English one.

4. Finally, I prefer the English version in the last sentence. They changed the structure sothat it has a more logical and reasonable meaning. In the Vietnamese translation, they could make readers misunderstand that the company attempted to reduce earth’s warming, infact, they were against action to reduce the problem.

Week 3
Pham Trung Hieu 7044753
funnyfly1986@yahoo.com

Vietnam’s Natural Beauty: Page 12,13 – Paragraph 5

1. There’s a small mistake in the first sentence. 7 km NOT 8 km.

2. In the 2nd sentence, the Vienamese version makes me think there’s just one beach in Tra Co. However, they use “beaches” when translating to English. As for me, the authors are excellent to use plural form here because there must be more than ONE beach in Tra Co. There’s a difference between Vietnamese and English is that Vietnamese is an “economical” language (Ngôn ngữ tiết kiệm lời nói). Next, In Enlish version, I see the word “measuring” which is not included in the Vietnamese one. In fact, “measure” expresses relativity, therefore, it is more reasonable to add this word. Besides, the word “sea” is also added in English version. Because the passage is about a peninsula, the authors add this word sothat it has a clearer meaning.

3. In the 4th sentence, they use “accommodate” to replace “chỗ ăn chỗ ở”. “accommodate” means “to give sb a place to stay” but not “to eat”. However, in my opinion, the authors are successful in translating this detail. I’d like to mention to the pragmatic meaning of this sentence. “Chỗ ăn chỗ ở” doesn’t mean “place to eat and to stay”. The non-literal of the sentence is that Tra Co attracts many tourists, therefore, “accommodate” is a good choice. One support for my opinion is the word “flock” which means “to go somewhere in a large number” (Oxford Dictionary).

4. Finally, “boast” is an interesting word, too. It is very normal to use “have”. The aim of this paragraph is to introduce Vietnam’s natural beauty so “boast” expresses the pride of the introducers when writing.

Additonal Work: Special English – Chapter 33 – Page 13

BP Shuts Down Alaska Oil Wells
Công ty dầu khí Anh Quốc cho biết công ty bắt đầu ngưng hoạt động ở Prudhoe Bay, Alaska bởi vì bị hư hỏng nặng và rò rỉ đường ống. Các quan chức cho biết việc đóng cửa sẽ mất từ 3 đến 5 ngày và họ không chắc là khi nào sẽ hoạt động trở lại. Một tuyên bố cho biết công ty sẽ không sản xuất trở lại cho đến khi chắc chắn hoạt động an toàn và những hoạt động không làm tổn hại đến môi trường. Thông tin về việc đóng đường ống khiến cho giá dầu tăng lên 2 đô la một thùng.

The British Petroleum Oil Company says it has begun closing operations in Prudhoe Bay, Alaska because of severe damage and a pipeline leak. Company officials said the shutdown will take three to five days and they are not sure when production will start again. A statement says the company will not restart production until it is sure that it is safe to do so and that operations will not harm the environment. News of the pipeline closing increases oil prices by more than two dollars a barrel.

1. “Company officials”: in this noun phrase, the English version include the word “company” sothat it is clearer to readers. In Vietnamese version, they use “quan chức”. What kind of “quan chức”? where do they work?. Therefore, it is necessary to use “company officials” rather than “officials”.
2. In the paragraph, there’s a little bit confusion between the words “operation” and “production”. First, they translate “hoạt động” to both of the two words mentioned. Then, they use “production” for both “hoạt động” and “việc sản xuất”. In my opinion, the tranlsation is good enough because the operation of the company is to produce oil, also, the oil production is also the primary operation of the company.

3. “…until it is sure that it is safe…”: As for me, the structure of this sentence is not good enough because of repetition. If I were the author, I might write “…until safety is ensured…”.

4. Finally, in the last sentence the English translation includes “more than two dollars” which is not in the Vietnamese one.

Week 6
Pham Trung Hieu 7044753
funnyfly1986@yahoo.com

VIETNAM’S NATURAL BEAUTY – PARAGRAPH 10 – PAGE 14-15
1. The 1st sentence: I think the English version (Ev) conveys a meaning quite different from the Vietnamese one (Vv). That the Ev combines the 1st and 2nd sentences in Vv into one makes itself not refer to the same idea. As translated in English, there’re 3 criteria (the temperature, location and the unspoiled beauty) making Tra Co a promising place. However, in Vietnamese, there’s only one subject, the unspoiled beauty, because the location is the reason for the beauty according to the Vv. In short, I think that the author shouldn’t combine the two sentences so that he or she can keep the original meaning.
2. “Town” and “City”: in the paragraph, the Ev use two words to refer to “thành phố” and I totally agree with it. In Vietnam, we have two kinds of “thành phố”: “thành phố” of a province we call “town”, and “thành phố” of the country we call “city”.

ADDITIONAL WORK: SPECIAL ENGLISH – CHAPTER 66 – “ĐấT NƯớC CHÙA THÁP” – PAGE 56
Đến Campuchia, ngoài những điểm tham quan như: Quản Trường Đấu Voi, Đền Tarprohm, Cung điện Hoàng Gia, chùa Bạc, tượng đài Hữu nghị, đài Độc lập, Quảng trường sông bốn mặt, Casino Naga… du khách còn được tham quan hai nơi không thể bỏ qua là Angkor Thom và Angkor Wat. Tại đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng nghệ thuật kiến trúc độc đáo với tượng Bayon bốn mặt và nụ cười độc đáo, bí ẩn, ngắm các đền đài đặc sắc của Hoàng Cung Yavaraman thứ VII thế kỷ XII. Và nữa, vẻ đẹp của Angkor Wat được xem là một trong những kỳ quan của thế giới thiêng liêng bậc nhất ở đất nước chùa tháp – nơi đã thêu lên bao nhiêu truyền thuyết về một Angkor huyền bí và nhiều điều bí ẩn chưa được khám phá.
In Cambodia, beside attractions such as Elephant arena, TarProhm temple, Royal Palace, Silver pagoda, Friendship monument, Independence Statue, four-face river square, Naga Casino…tourists can visit must-not-miss attractions: Angkor Thom and Angkor Wat. There you’ll have a chance to contemplate the original art of Angkor architecture with four-face Bayon statue having mysterious smile, amazing temples, sancturaries of Yavaraman Royal Palace (VII-XII century). Angkor Wat is considered as the most sacred wonder in Cambodia; there have been a lot of legends about mysterious Angkor.
1. “must-not-miss”: this is interesting translation to learn.

2. “chance”: it’s ok to use chance;however, I have another word that ight be better than “chance”. That’s “opportunity” because “chance” could be good or bad. Here, we are introducing an attraction so we should mention to good chance, opportunity.

3. “độc đáo” in “…nghệ thuật kiến trúc độc đáo” isn’t translated in the Ev.

4. “original” is added in Ev which makes the idea clearer.

5. “…nụ cười độc đáo, bí ẩn…”: the author uses “mysterious” to refer to two adjectives “độc đáo, bí ẩn” and I think it’s acceptable because in this context, “mysterious” could be a reason for “độc đáo” or we can say “because it is bí ẩn, it is độc đáo”. However, in this sentence there is a grammatical point. I think the author forget to add the article “a” before “smile” because “smile” is a countable noun.

6. “…đất nước chùa tháp”: in the last sentence, the author use “Cambodia” to replace “đất nước chùa tháp”. It is ok if the audience are someone who already knew about Cambodia. Yet, if the audience are someone who know nothing about Cambodia, the author should explain more like in the Vv. In other words, it is good for the author to explain like what the Vv says (example: Cambodia- the country of temples and pagodas).

7. … “các đền đài đặc sắc”: the author use “amazing” to describe “đặc sắc”. Although it is not the same meaning but I think it is ok. “Amazing” means “ngạc nhiên”. Thus, “đặc sắc” is a characteristic of “amazing”. Therefore, the author uses a characteristic of “đặc sắc” to describe it. If we change it to “special”, it conveys another meaning, “đặc biệt”.

8. “huyền bí và những điều huyền bí chưa được khám phá”: the Ev use only “mysterious” to translate for a long phrase in Vv. If we think critically, the whole phrase in Vietnamese just conveys one idea, mystery. So, it is good for the author to shorten the phrase by using “mysterious”.

lethi said...
This comment has been removed by the author.
To Ngan said...

Nguyen Thi To Ngan-7044756 (nguyen.tongan@gmail.com)
Paragraph 4 page 13 (week 2)
First, about the title, it doesn’t mention to the place-Viet Nam. However, then, the word “Viet Nam” appears at the beginning of the translation. This is very interesting because it makes readers have a strong impression about islands, bays and beaches in Viet Nam. And if I do the job of translator, I’m not able to translate such a question which is specific, short and includes all of the ideas and meaning of the source.

Second, in the translated text, there are the change of structures. For example, the translation was changed into a sentence from a phrase of the source language in the first sentence. The verb “stretches” is used in the sentence “Viet Nam’s 3,000 kilometres coastline stretches from Trà Cổ Beach…” instead of using “run” for “Với bờ biển trãi dài 3,000 km từ bãi biển Trà Cổ…” (a phrase). In addition, the main verb of the source is “has” (“có”) but the translation uses the verb “includes”. This can help solve the problem about finding a suitable word for a phrase. After reading this translation, I experienced that we can change the structure to have a good translation.

Third, this translation has some good word choices. The main verb is “có”. But the translator uses “includes” to focus on the parts inside not just list something or contain something as the word “has” or “is”. In Vietnamese, we use the word “and”( “và”) many times but in English, the phrase “range from the…to…” is used. Translating in this way, we can avoid the repetition of a word and make the expression become better. Moreover, using the word “range”, we don’t need to use the word “place” because that word also refers to the place already.
And the group of words which is close about meaning and opposite about meaning is used like the secluded and romantic, the popular and sporty to emphasize the range of beaches.
Proper names in Viet Nam still remain the tones. I wonder if a native reader who doesn’t know anything about Viet Nam yet and they are studying Vietnamese, they will have problem about pronunciation and maybe misunderstand a lot of things with these tones. I knew that in the previous time, Vietnamese proper names were translated into English without the tones. However, nowadays, I see almost the translations still remain the tones.
I think this translation is good because I learn many things from it like changing the structures, choosing good words, in order to get as short, specific but still remain the meaning and the context.
optional translation:
Bán Trâu
Ai chưa ở nhà quê, chưa biết được cái khổ của bán con trâu.
Con trâu tức là một cánh tay của người làm ruộng. Nuôi nấng hàng năm không mất xu nào, chỉ việc dắt ra bờ đường, bờ đê để cho nó ăn cỏ là đủ. Ăn mất ít làm được nhiều mùa hạ như mùa đôn, lúc mưa như lúc nắng, từ sáng đến tối, chỉ cặm cụi kéo cày, ít khi được nghỉ. Vả lại nó cũng biết quyến luyến với chủ như giống chó, mèo: ta chớ thấy cái bề ngaoif dữ tợn của trâu mà xét đoán nhầm. Trâu biết luyến chủ, mà chủ nào ghét bỏ trâu. Bởi vậy mà bà Thiện phải bán trâu đi, thực lấy làm đau lòng đứt ruột.
Cậu Vện biết mẹ phải bán trâu, không làm gì được chạy lại ôm lấy cổ trâu mà khóc! Con trâu cũng biết ý cậu, nghếch dầu lên kêu ầm nhà.
Thấy cảnh ấy, ai là người không bùi ngùi tấc dạ.
Từ Ngọc
From the book: 109 Bài Luyện Dịch Viet – Anh – Nhà Xuất Bản Trẻ TP.HCM
(Nguyễn Thuần Hậu Biên Soạn)
The translated text:
Selling the Buffalo
Those who have never lived in the country can’t understand the sorrows for being obliged to sell their buffaloes.
The buffalo is considered as the cultivator's arm. Feeding it for years does not cost a farthing. Only it’s enough to take it to the road-side or to the dyke for him grazing grass. It eats so little but works so much. In summers as well as in winters, in all the weathers, from sunrise to sunset, it is so wrapped up in ploughing the fields that crarcely is he allowed to get some rest. Moreover, it knows how to be deeply attached to his master and of course the master does not detest it at all.
Mrs Thiện was obliged to sell her buffalo so she felt so much grief-stricken.
Hearing his mother sells the buffalo, Master Vện couldn't do anything and ran up, put his arms round the buffalo’s neck, crying. The animal seemed to understand him by stretching its neck up and lowing out loud through the house.
Seeing that spectacle, who is the man not to be sad at heart?

* Comment:
There is the change of the structures to have suitable expression. Many phrases in a sentence (“Ăn mất it, làm được nhiều, mùa hạ như mùa đông, lúc mưa như lúc nắng, từ sáng đến tối,…”) become separated sentences (“It eats so little but works so much. In summers as well as in winters, in all the weathers from sunrise to sunset, it is so wrapped up…”). And other case also has the similar change like “Nuôi nấng hàng năm không mất xu nào chỉ việc dắt ra bờ đường, bờ đê để cho nó ăn cỏ là đủ.” translated as “Feeding it for years does not cost a farthing”. Only it’s enough to take it to road-side or to the dyke for him grazing grass.” And this underlined sentence has a problem of grammar because the object “it” and “for him” should be the same but the translator used two different words. I think there is a mistake here. And another mistake is the phrase “grazing grass” should be changed into “to graze grass.”
In addition, the sentence “it is so wrapped up in ploughing the fields that scrarcely is he allowed to get some rest”, what does the translator mean with “some” here? I think “some” is maybe a wrong word choice or “some” means very little and hardly rest.
It focuses on the amount of time that the buffalo has rest.
Further more, the word “scrarcely” is strange to me and I think it should be changed into “rarely” because rarely can emphasize that the rest time is very short.
“To be deeply attached to his master” means “quyến luyến với chủ”. Is it ok? And “it knows how to …”, the buffalo knows how to get that feeling or the love and affection appear after a long time living with human-its master. Although buffalo is an animal, it has feeling like human. So I think the translation shouldn’t use “know how to”. And I realize that using “it feels affection” is better because it can refer to the characteristics of the feeling which is from the heart not learn.
We can use the word “Master” to refer to the relationship of the buffalo and human. But the pronoun “Master Vện” is not reasonable. I think it should be replaced by “ Mr Vện ”. If we use “ Mr Vện ” , the translation becomes more natural.
And about “crying” at the end of the sentence(“Hearing his mother sells the buffalo, Master Vện couldn't do anything and ran up, put his arms round the buffalo’s neck, crying.), it seems ungrammatical. It should be used the same as previous verbs. I mean it should be in the simple past tense (“and cried”).
The last sentence describes mostly the feeling (“who is the man not to be sad at heart?”). It is ok. But I think it will be better if we change a little bit. If I were the translator, I would translate like “who is the human not to be sad to the verge of tears?”
The word “man” refers to people and human in general but I think we should use “human” instead because it can avoid misunderstanding. When seeing the word “man”, people can think of male only not the human in general. So, “human” is better.

Tran Thanh Giang said...

7044751-TRAN THANH GIANG-thanhgiang.vn@hotmail.com

WEEK 2

1/ This writing below discusses the translation of paragraph 1& 2, p.9 from Viet Nam’s Natural Beauty :
The translation translated under cooperation between a Vietnamese and a native speaker of English is really a good one to consider. Although there are still something I find it unconvincable, it has many excellent points to study. One of the things is their word choice and then the small changes in translating Vietnamese ideas into English ones.
When translating, the translators dropped down well the elements in Vietnamese words which are unnecessary in English. For instance, the phrase “một đất nước trải dài hình chữ S” was translated into a brief but meaningful phrase :“S”-shaped country. If a translator pays no attention to this, he will find very difficult to deal with this phrase. In the case he can translate it, it may sound quite strange or prolix with a translation like a country which stretches out like the shape of the letter S. This is the problem of many English learners when they try to translate exactly and fully their expressions in Vietnamese into English word by word without no attention to the differences of the two languages. Similarly, the translator also omitted some unimportant words in the original text, e.g "chạy dọc theo' was replaced with only a preposition in. The reduction in the structure is also good. For example, they did not translate the sentence "Đó là sự phong phú và cảm giác an toàn" into English as the whole, but as a phrase. It makes some good effects to the readers.
Beside, the use of brackets to modify an unfamiliar information to non-Vietnamese readers, that is "Kinh", was also added into the translation to make it clearer. The translation of "nơi an toàn" into "safe and secure" proves that the stranlator tried to transfer the whole meaning of the original word.
However, there are left points which seem not to be dealt perfectly. For example, the translation of "đòn gánh" should be considered to keep the origin word and then add some explanation next to it in brackets. Moreover, I disagree to translate the phrase "tính cộng đồng cao" into a strong local community. The translation creates a confusion in reference to the origin. 'Mang tính cộng đồng cao" should be a modifier for a tradition of self-determination rather than a parallel element.

2/ The additional work :
“Chuyện kể về Tết Trung Thu ở Việt Nam.
Câu chuyện về lễ hội của Việt Nam được biết đến qua truyện cổ tích chú Cuội bị kéo lên mặt trăng cùng cây đa của chú do bị bật gốc vì người vợ vô tình tiểu vào gốc cây ấy. Cứ vào dịp Trung Thu hàng năm, trẻ con lại thắp đèn lồng để đón Cuội về chơi Trái Đất. Ở Việt Nam, bánh Trung Thu thường có bánh hình vuông hơn là hình tròn mặc dù bánh hình tròn vẫn có. Bên cạnh truyện kể về cây đa còn có nhiều truyền thuyết khác được kể cho nhau nghe rộng rãi như chuyện “Chị Hằng” và “Cá Chép muốn thành rồng”.
(translated by Hữu Thức)
Story of the Mid-Autumn Festival in Vietnam.
The Vietnamese version of the holiday recounts the legend of Cuoi whose banyan trees were uprooted after his wife accidentally urinated on it and took him with it to the moon. Every year, on the mid-autumn festival,children light lanterns to show Cuoi the way to Earth. In Vietnam, Mooncakes are typically square rather than round, though round ones do exist. Besides the tale of the banyan tree, other legends are widely told including the story of the Moon Lady, and the story of the carp who wanted to become a dragon.”
(from ‘4today English’, number 33, p.83, published by HCMC Publishing House)

Comment:
This is a text related to culture very much, and even this point also requires the translator to “transfer” some “new” cultural notions in cultural sense as perfect as possible. Therefore, it is really hard to translate it so that the western receiver can understand the idea completely.
The translation generally is good. Firstly, the order as well as the number of the sentences were kept the same as the origin, which helps reader a lot when they wanted to refer to the Vietnamese text looking for the cultural terms. Secondly, the idea was likely unchanged. Required by characteristics of a good translation, the word choice of the translation were done quite well. For example, the word “VERSION” tells the readers some about the Chinese origin of the holiday, i.e the holiday was adopted from China and so, the legends about it also were affected by Chinese ones. The replacement of “mooncakes” by the pronoun “ONES” works effectively to avoid the repetition. Fourthly, a small change in sentence structure seems to make the first sentence to be translated and understood more easily.
Besides the good points, there are still some things that the translator should have paid attention to. For instance, the phrase “được biết đến” couldn’t be translated as the verb “recount” since this is a myth rather than a historical story and the sense of “to recount” is that “to tell sb about sth, especially sth that you have experienced”. Instead, it appears to be better if the translator used “TO BE PRESENTED” or “TO BE EXPLAINED”. Another one, the idea of “vô tình” should have been translated as “UNCONSCIOUSLY” rather than the word “accidentally” whose meaning is “happening by chance; not planned” because also according the same myth, Cuoi’s wife became stupid after a life-threatened case. In the second sentence, the expression “the way to Earth” should have been replaced by “the way BACK to the earth”. According to the OALD, a legend is defined as “a story from ancient times about people and events, that may or may not be true” and a tale as “a story created using the imagination, especially one that is full of action and adventure”. Therefore, the word “LEGEND” which is used in the early of the translation is more appropriate than the word “tale”. An grammatical error exists in the end that is the relative pronoun “who”. It should be “WHICH” or “THAT”.

lethi said...
This comment has been removed by the author.
lethi said...

WEEK 4
7044763 Le Thi Bao Tran - Code: - Class: 02
Paragraph 13, page 17.
In general, this translation is very good which conveys exactly the meaning of the original text. The translator is extreemly good at word choices which are presented in what follows.
In the first sentence, there are some differences between the translated text and the source text. Firstly, the translator uses “grottoes and caves” to expess the meaning “hang dong” in the original text. Instead of using “caves” to convey the meaning “hang dong”, the translator uses “grottoes and caves” to indicate “hang dong”. In this sense, “hang dong” means “hang” and “dong” in Vietnamese. In fact, Vietnamese people usually say “hang dong” in stead of “hang va dong”. At this point, the author exactly conveys the meaning of the Vietnamese text. Secondly, “Ha Long co nhieu hang dong” in Vietnamese text is translated “Ha Long has a rich collection of grottoes and caves” in stead of “Ha Long has many grottoes and caves” in English. Here, the translator uses “a rich collection of” in replacement for “many” which makes the translation sound more English. More than that, the things I interest most in this translation are the use of two words “ concentrate” and “feel”. Some people think that these two verbs should be used for living things, especially for humans. “grottoes and caves” are not living things, thus, they can’t “concentrate” or “feel”. So it may be not appropriate to use the words “concentrate” and “feel” in this case. However, I think that these two words are the most suitable in this case because they can convey exactly what the Vietnamese author means. “concentrate”can express the meaning “grottoes and caves together in one place”, which can express the meaning of the word “tap trung” in Vietnamese exactly. The verb “feel” also perfectly expresses the meaning “trong” in Vietnamese text. In this case, the verb “feel” is more appropriate than the verb “look” because it means that “Thien Cung Palace Grotto” is in the state of have just being refined. Last but not least, I think the author is extreemly clever at word choices. For example, the author uses the word “ample”, not large to express the meaning “rong lon”. Similarly, the author uses “grandiose” for “hung vi”, “yet” for “but”. The translator’s word choices make the translation better and more interesting. However, with the word “ky bi” in the source text, I’d like to use the word “mysterious” in stead of “secretive” because I think this word can express the meaning of “ky bi” in Vietnamese, that is, something strange and cannot explain.

DOAN VAN TU CHON: Special English 68 (paragraph 2, p. 56)
Một hôm, ba tôi trở bệnh nặng. Hôm ông sắp đi xa, hai chị và bà con nội ngoại đều ngồi quay quanh giường bệnh. Lúc đó, tôi đi chơi ở nhà hang xóm về nép vào cánh cửa, ghé mắt nhìn. Ba tôi trông thấy tôi, ông đưa tay vẫy, giọng thiều thào: “Thảo, vào đây ba biểu”. không hiểu sao lúc đó tôi sợ quá chạy biến đi. Ba tôi qua đời.
One day, my father suddenly caught a serious illness. The day when he had a foot in the grave, around the deathbed were my two elder sisters and relatives from the two sides. I was then just scampering back from a neighbor’s house, nestling myself against the door and casting a glance inside. Blearily seeing me, my father waved his hands saying in a soft tone of voice. “Thao come here. I have this to tell you.” Inconceivably, I then through excessive fear, ran out of his sight. My father breathed his last.
COMMENT: This paragraph is translated very well. The reason why I choose this paragraph is that through this translation as well as the source text I can learn a way of using indirect words or expressions instead of more direct ones to talk about ST that is unpleasant, that is, euphemism. For example, "Di xa" in the source text is an euphemism for "chet". "Di xa" isn’t translated "die" in the translated text in order to avoid mentioning an issue that causes discomfort, offence or to lessen the grief. Thus, "Di xa" is translated as "had a foot in the grave" which is a euphemism but it still conveys the meaning of going to die or being about to die. In my opinion, we can also use other phrases or verbs to lessen the grief. For example, "pass away", "depart this life", "to travel to the other sides of the world", etc. Moreover, the phrase “trở bệnh nặng” is also well translated “caught a serious illness”. I think in this case the phrase “trở bệnh nặng” can also be translated “become/ fall ill; be affected with an illness/ disease”. Last but not least, "giong thieu thao" in the source text is well translated into English. "Saying in a soft voice" is perfect to express the meaning that the person is so weak. I think, in this case, we can also use other verbs such as whisper, mumble, and murmur, etc to show the weakness of the voice.

lethi said...

WEEK 6
Le Thi Bao Tran – Code: 7044763
Email: tran.7044763@student.ctu.edu.vn
Paragraph 101, page 81, 82
In general, this translation version is good evident at the translator’s word choices and structures which convey accurately and fully the meaning of the source text.
For example, “Ho rong 5 km” is translated “The lake covers 5 kilometers”. The word “cover” conveys exactly the meaning “rong” in the source text, that is, the lake spreads over an area of 5 kilometers. And the phrase “voi hinh dang mat trang” is translated “shaped like a crescent moon” not “with the shape of a crescent moon” because “ shaped like a crescent moon” can convey more exactly the meaning “voi hinh dang mat trang” in the source text, that is, the lake is in the form of a crescent moon. If this phrase is translated “with the shape of a crescent moon”, the translation will be meaningless. In addition, “mat nuoc trong xanh” is briefly translated “clear water” which still conveys the meaning of “mat nuoc trong xanh” in the source text, that is, the water is so clear that we can see the bottom of the lake. I think, “clear water” is the best suitable in this case. Moreover, “nhung dai lo chung quanh co trong cay” is briefly and exactly translated “the surrounding boulevards lined with trees” in English. The word “chung quanh” is translated “surrounding” which is the most appropriate in this situation. “Surrounding” means something near or around. “Co trong cay” is not translated “have trees planted” but “lined with trees” which means the boulevards have many trees which are planted in lines to surround them . Also, “noi hen ho” is well translated into English, that is, “rendezvous”. In this case, “rendezvous” exactly conveys the meaning of “noi hen ho” in Vietnamese which means a place where people often meet. However, I think this translation also has some problems. For example, “thang canh” should be translated “beautiful spot” instead of “landmark” because “landmark” usually refers to an object (usually a building) that can be seen easily from a distance and will help people recognize where they are not a particular place or area. Thus, in this case, I suggest the word “landmark” should be replaced by “spot”. In addition, “tinh nhan”, I think, should be “couples” or “sweethearts” not “lovers” because “lovers” mean “partners in a sexual relationship with someone who is not married. Therefore, the word “lovers” is not suitable in this case.
OPTIONAL PARAGRAPH: Special English 16, page 53.
ASEAN admits it final member.
The Association of the South East Asian Nations (ASEAN) has admitted Cambodia as its tenth and final member. A ceremony took place Friday in Hanoi (April 30th). Cambodian Foreign Minister Hor Namhong and the other ASEAN foreign ministers signed the documents admitting Cambodia to the group. ASEAN members in addition to Cambodia are Brunei, Indonesia, Laos, Malaysia, Burma, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam.

ASEAN ket nap thanh vien cuoi cung. Viet Nam – Hiep hoi cac Quoc gia Dong Nan a (ASEAN) da ket nap Campuchia lam thanh vien thu muoi va cung la thanh vien cuoi cung cua to chuc nay. Hom thu sau, mot buoi le da dien ra tai Ha Noi. Bo truong Ngoai giao campuchia Hor Namhong cung cac bo truong ngoai giao khac trong khoi ASEAN da ky cac van kien ket nap Campuchia vao to chuc nay.
Ngoai Campuchia, cac thanh vien khac bao gom Brunei, Indonesia, Lao, Malaysia, Mien Dien (Myanmar), Philippin, Singapore, Thai Lan va Viet Nam.

Comment
Generally, this translation version is good evident at the translator’s word choices and structures which convey accurately and fully the meaning of the source text. For example, “ket nap Campuchia lam thanh vien thu muoi va cung la thanh vien cuoi cung cua to chuc nay” is briefly and exactly translated into English, that is, “admitted Cambodia as its tenth and final member”. The word “ket nap” is translated “admitted”. This word can convey exactly the meaning of the word “ket nap” in Vietnamese, that is, accept someone or something as a member. The word “cuoi cung” in this case, I think, we can also use the word “final” because “final” also has the same meaning with “last”. In addition, “van kien” is translated “document” in English. The word “document” can express exactly the word “van kien” in Vietnamese, that is, an official piece of writing which gives information, proof or evidence. However, this translation also has a problem. The phrase “Ngoai Campuchia” is translated “in addition to Cambodia”. In this case, I think, “Ngoai Campuchia” should be translated “except for Cambodia” because “except for” can convey exactly the meaning of “ngoai” in Vietnamese, that is, not including someone, something. Generally, I think, this translation is quite good.

lethi said...

WEEK 4
7044763 Le Thi Bao Tran - Code: - Class: 02
Paragraph 13, page 17.
In general, this translation is very good which conveys exactly the meaning of the original text. The translator is extreemly good at word choices which are presented in what follows.
In the first sentence, there are some differences between the translated text and the source text. Firstly, the translator uses “grottoes and caves” to expess the meaning “hang dong” in the original text. Instead of using “caves” to convey the meaning “hang dong”, the translator uses “grottoes and caves” to indicate “hang dong”. In this sense, “hang dong” means “hang” and “dong” in Vietnamese. In fact, Vietnamese people usually say “hang dong” in stead of “hang va dong”. At this point, the author exactly conveys the meaning of the Vietnamese text. Secondly, “Ha Long co nhieu hang dong” in Vietnamese text is translated “Ha Long has a rich collection of grottoes and caves” in stead of “Ha Long has many grottoes and caves” in English. Here, the translator uses “a rich collection of” in replacement for “many” which makes the translation sound more English. More than that, the things I interest most in this translation are the use of two words “ concentrate” and “feel”. Some people think that these two verbs should be used for living things, especially for humans. “grottoes and caves” are not living things, thus, they can’t “concentrate” or “feel”. So it may be not appropriate to use the words “concentrate” and “feel” in this case. However, I think that these two words are the most suitable in this case because they can convey exactly what the Vietnamese author means. “concentrate”can express the meaning “grottoes and caves together in one place”, which can express the meaning of the word “tap trung” in Vietnamese exactly. The verb “feel” also perfectly expresses the meaning “trong” in Vietnamese text. In this case, the verb “feel” is more appropriate than the verb “look” because it means that “Thien Cung Palace Grotto” is in the state of have just being refined. Last but not least, I think the author is extreemly clever at word choices. For example, the author uses the word “ample”, not large to express the meaning “rong lon”. Similarly, the author uses “grandiose” for “hung vi”, “yet” for “but”. The translator’s word choices make the translation better and more interesting. However, with the word “ky bi” in the source text, I’d like to use the word “mysterious” in stead of “secretive” because I think this word can express the meaning of “ky bi” in Vietnamese, that is, something strange and cannot explain.

DOAN VAN TU CHON: Special English 68 (paragraph 2, p. 56)
Một hôm, ba tôi trở bệnh nặng. Hôm ông sắp đi xa, hai chị và bà con nội ngoại đều ngồi quay quanh giường bệnh. Lúc đó, tôi đi chơi ở nhà hang xóm về nép vào cánh cửa, ghé mắt nhìn. Ba tôi trông thấy tôi, ông đưa tay vẫy, giọng thiều thào: “Thảo, vào đây ba biểu”. không hiểu sao lúc đó tôi sợ quá chạy biến đi. Ba tôi qua đời.
One day, my father suddenly caught a serious illness. The day when he had a foot in the grave, around the deathbed were my two elder sisters and relatives from the two sides. I was then just scampering back from a neighbor’s house, nestling myself against the door and casting a glance inside. Blearily seeing me, my father waved his hands saying in a soft tone of voice. “Thao come here. I have this to tell you.” Inconceivably, I then through excessive fear, ran out of his sight. My father breathed his last.
COMMENT: This paragraph is translated very well. The reason why I choose this paragraph is that through this translation as well as the source text I can learn a way of using indirect words or expressions instead of more direct ones to talk about ST that is unpleasant, that is, euphemism. For example, "Di xa" in the source text is an euphemism for "chet". "Di xa" isn’t translated "die" in the translated text in order to avoid mentioning an issue that causes discomfort, offence or to lessen the grief. Thus, "Di xa" is translated as "had a foot in the grave" which is a euphemism but it still conveys the meaning of going to die or being about to die. In my opinion, we can also use other phrases or verbs to lessen the grief. For example, "pass away", "depart this life", "to travel to the other sides of the world", etc. Moreover, the phrase “trở bệnh nặng” is also well translated “caught a serious illness”. I think in this case the phrase “trở bệnh nặng” can also be translated “become/ fall ill; be affected with an illness/ disease”. Last but not least, "giong thieu thao" in the source text is well translated into English. "Saying in a soft voice" is perfect to express the meaning that the person is so weak. I think, in this case, we can also use other verbs such as whisper, mumble, and murmur, etc to show the weakness of the voice.

KimThanh said...

7044760-Huynh Kim Thanh
Group 02
Email: thanh.7044760@gmail.com
WEEK 7
COMPULSARY
P 29, page 29
This is a quite short paragraph with only two sentences but it edaquately shows the skillful translating ability of the translators. In the first sentence, the Vietnamese version has three phrases: the subject, the determinative of location and the predicate. The translators are very clever when translating the second phrase into the relative clause in the English version. The simple present tense is used to describe the fact of the location of DL beach when the past perfect is suitable to introduce its famousness. The preposition “throughout” to emphasize the contant lastness of the well-known beauty. In the second sentence, past tense is used to the original of the name DL. The verb “ carved” which means “cut with care and delicateness” is suitable to talk about an art monument. The year in parenthese “(1820-1840)” is transformed into “ rule 1820-1840”. Different from “reign” ( used in paragraph 7 page 15), which considers the meaning of “ a period of a sovereign’ s rule” and gives the inference of a self gorverning king, “rule” considers “ gorvernnent but might not have the self control right. This choice of word creates the effectiveness in the historical feature of the passage. However, th estructure of the seond sentence makes the readers confused about the action of King Ming Menh. There is an incooperation between the King built the Mieu Courtyard( in English version) and the King caved the name “DL” onto the Urns in the Mieu Courtyard( in Vietnamese version).
In short, the passage has been translated quite completely. The readers can acquire an adequate amount of the information about the DL beach that the writer want to transmit.
OPTIONAL
Phỏng vấn là gì?
Thông thường một cuộcphong vấn là cuộc gặp gỡ giữa hai người.ngườI phỏng vấn đạI diện cho chủ hoặc chính ông chủ hỏI ngườI xin việc về năng lực, kinh nghiệm công việc, kiến thực tổng quát, những thành tích chủ yếu và về nhân cách, cá tính, tham vọng nghề nghiệp, sự thăng tiến và mức lương mà ngườI xin việc yêu cầu.
What is an interview?
An interview is generally a meeting between two peole. An interviewer, who represent a boss or a boss himself, asks a job applicant about his or her qualification, experience, general knowledge, achievements, personality, disposition, job ambition, promotion and required salary.
( paragraph 1 bai 34 page 245, Written Translation of Articles in Vietnamese-English, NXB Thanh Nien)
comment:
The translation shows that the target passage ia equivalent to the original passage in both form and meaning. First, the translator tried to maintain the number of the sentences. Both the two version have 2 sentences: one simple sentence and one complex sentence. Second, the lexicon were selected carefully to convey the meaning naturally in the English passage. An interview is an official procedure that is essential is most of application situation. Therefore, the adv “ generally” is more exactly for “ thong thuong” than “ usually” or “normally” because it conveys the meaning of being approved by many opinions. Similarly, “ nang luc” can just be replaced by “qualification”. An official job need academic training. “Ability”, which means “ metal or physical power that makes is possible to do st”, is too general and may not be appropriate in a specific job. “Quafication”, however, is more suitable with the inference of “ course of study that s.o has completed”. The official quality also causes the choice of the word “disposition” for “ ca tinh”. In considering between “ individuality”(the qualities that make st/sb different from the other) and “dispositon”(the natural qualities that influence the way of behaving), the word “disposition” is more favor. One more point, “ muc luong” is translated into “salary”, which considers the earn of month’s work( earning in Vietnam). To sum up, the translation is rather perfectly.

WEEK6
COMPULSARY
P 6 page 13
Although it is a short paragraph, it shows the skill of translator in using structure ad lexicon. In the first sentence, “Dinh” may be translated into “ village hall”( place where villagers gather in soecial event). But this word does not completely indicate the respect to the six gods nor the fame of the house. “ Communal House”( House shared by group of people) is more appropriate in the case. In the second sentence, the Vietnamese sentence is divided into two English sentences. Because of cultural feature of language, Vietnamese grammar allows pile-up complementsin one sentence whole this is quite complex in English. Therefor, the translator detatched the information into two simpler grammatical structure. This shows the natural equivalency in two language and the flexibility of the translator. The next sentence, the complementary clause “moi cot cao nam met” is cleverly translated into the complementary phrase and put between two punctuation”,…, ”. Compared with “ dedicate”(fragile) or “skillful”( for human), “indicate”( having many parts put together in a complicated way) is closer and more perfect in meaning.
OPTIONAL
Để giảm nhanh đói nghèo
Ở Việt Nam nhờ thực hiện chính sách xoá đói giảm nghèo, tỉ lệ hộ đói nghèo đang giảm nhanh từ 30% năm 1992 nay chỉ còn hơn 15%. Bình quân mỗI năm nứoc at giảm khoảng 3 vạn hộ đói nghèo. Nguyên nhân chính của thành công này là huy động được nhiều nguồn vốn để thực hiên các chương trình dự án khuyến nông khuyến lâm khuyến ngư.
To quickly reduce poverty.
In Vuetnam, thanks to the implementary of anti-poverty policies, poverty household rate is quickly decrease to just more than 15% from 30% in 1992. Vietnam has an average decrease of 30000 poverty household. This success is mainly due to various capital mobilizations to implement agriculture, forestry and fishery promotion programs and projects.
(BAI 14, page 90-91, Written Translation of Articles in Vietnamese-English, NXB Thanh Nien)
Comment:
Translating an article should keep its brevity and conciseness. The translators managed by using various noun phrase structure. A number of noun phrases( such as:the implementary of anti-poverty, poverty household rate, an average decrease of 30000 poverty household, various capital mobilization, agriculture, forestry and fishery promotion programs and projects, etc.) helps to shorten the expression but still maintain edaquate information. However, some of them may cause to the eambiguty. For instance, “various capital mobilizations” may lead to the meaning of “ many mobilizations of various capital” instead of “ mobilization of various capitals”.
The target version, however, is still natural thanks to the suitable using of structures. For example, “binh quan moi nam nuoc ta giam…”is translated into the structure “ Vietnem has an …”. It would be very unnatural if e use the expression “ At average, Vietnam decreases…”. Another ex, the structure “this success is mainly due to…” expresses more exactly and better the phrase “ nguyen nhan chinh cua thanh cong nay la…” than “ the main reason of thjis success…”.
The translation, however, needs to be improved at some points. First, the phrase “just more than” seems to be redundant and can cause ambiguity. Second, the use of plural form seems to clumsy: poverty households rate, 30000 poverty household , various capital mobilizations.
In short, the translation is quite satisfied the criteria of translating an article. Thanks to the use of nouns phrases and suitable structures, the information is transmit briefly and edaquately.
WEEK5
COMPULSARY
Par 33 page 31
We are surprised by the strange equivalency between Vietnamese and English in the passage. We know that Vietnamese has a flowery and colorful style. It uses various words and complex expression in describing. But English tends to be brief and convenient. English gas structure and words tha cover many informations. Therefore, when translating Vietnamese into English, we sometimes encounter the case of long Vietn\amese version- short English version. For ex in the paragraph, “voi mong muon thu hut khach du lich den voi bai bien cua minh,…” is shortly conveyed in “Local authorities… wishing to entice…”. The change in order of information makes the English version natural and smooth. Similarly, the complex expression “ xe luot song la mot mon the thao moi day say me” is simply “Jet skiing is a new crase”.
The strange equivalency also shows in the lexicon. “Allure” which conveys the two neaning of attract and excite, expresses more impression the beauty of the scenery. The verb “entice” is another interesting example. It covers the meaning of “ to persuade sb to do st or to go somewhere by offering them st nice” which the closest meaning to the Vietnamese version. Also, “ mot mon giai tri day say me” is enough just by “a new craze”. It is very interesting that the English version does not lose nor be redundant any information.
One thing is that in the last sentence, the English version may not transmit exactly the original meaning. The attachment of the sentences seems to be in appropriate. The Vietnamese version indicates the jet ski(“ day la…” ), while the English version refers to the jet ski businesses9”…they are…”). So there are an unequivalent point
OPTIONAL
Dao tao nhung the he moi co tinh than lam chu tap the, yeu lao dong va ton trong cua cong; co trinh do van hoa nhat dinh, hieu biet khoa hoc ki thuat va suc khoe, tham nhuan tinh yeu to quoc xa hoi chu nghia va tinh than quoc te vo san.
Mould new generations of the people motivated by a sense of collective mastery the love of labour and respect for public property; possessing a certain cultural level of scientific and technical knowledge and good health and animated by the love for the socialist homeland and proletarian internationalism.
(Page 244 Nguyen Huu Ngoc, A Handbook for the EnglishLanguage Translator, NXB The Gioi)
Comment:
The original version is from an action-motto. Then, the translators must choose the appropriate lexicon and expressions to transmit its political message. The most impressive point in the translation is the only command verb “dao tao”. It is translated into “mould”. The bare infinitive “mould” is the most suitable word in both form and meaning. In form, the bare infinitive expresses the idea of need-to-do duty. In meaning, “mould infers the meaning of “direct” or “influence”. Combining to the structure “ …of the people motivated by the sense of…”, the verb implies the idea that direct or influence the awareness of the citizens. It is clear that the awareness can just be influenced not trained like a skill or taught like a lesson. However, the verb “tham nhuan” should be translated into “ imbued with”. in general, the translation is rather perfect.
WEEK4
COMPULSARY
Pa 118 page 91
The writer wants to introduce to the readers a Camly Warterfall full of romance.The passage is quite romantic because it mentions to love. Its style is also fairly flowery.
In the V version, the image of the warterfall is made a simile to “young maiden’ s long hair”. The E version is added the verb “ drop” to describe the flowing of the fall.
The addition helps make the image more beautiful and more impressive.
“ Su u sau”, the sadness in love, just can be translated into “melancholia”, which shows the feeling of sadness that lasts for a long time.
Similarly, the verb “weep” transmit the sadness through the tears fall down softly and tenderly. “cry” won’t show the tender maner
“ dang do” may be replaced by “ unaccomplished”. However, this word can not convey the romantic feature of the story. “broken” evokes more in feeling of a sad and beautiful love.
The word “soak” also brings the emotion to the readers. It expresses st pass into the soul pass through the heart of the people.
To sum up, the the target version maintains wholy the romantic feature and the emotional feeling.
OPTIONAL
Luong Van Nhon: nguoi con chi hieu
Tan, ban anh, ke tron ngay hom ay Nhon di cuoc dat thue.khoang 23 gio nghe tieng sung bao dong de vo, anh cung hon 700 nguoi nua lao ngay den hien truong. Tuyen de bao 19-5 dai gan 10 km, sau 13 ngay giang co voi nuoc lu da vo mot doan 3 m, roi xoay rong 10. Khong chan chu, Nhon cung cac ban lao xuong dong nuoc dong coc, chan luoi kem B40, cang bat nhua va dung bao cat chan lu. De vo lan dau con deo bam duoc, song ,opi nguoi da met la.lan thu hai, Nhon va hai ban Thanh ( ap 1) va Van (ap 3) bi rot xuong dong nuoc cuon.Thnah, Van bi rot ngoai luoi, bi chan thuong vung mat, suon.Rieng Luong Van Nhon bi ap luc nuoc ep manh va dim sau vao luoi chan B40, khong the tiep cuu duoc.
Luong Van Nhon, the most dutiful son
As Tan, one of his friends, recounted, all through that day Nhon was workong on a lot of land he was hired to hoe and at 11 PM on hearing dyke-break alert gun shot he and more than 700 other people rushed to the scene. After 13 days of resisting the flood, the 12-kilometers-long dyky brokeand the swirling water swept through a section of 3 mters in length which later widened to 10 meters. Without a moment of hesitation, Nhon and his friends plunged into the swift current in an attempt tp stop it. They rammed poles and ran a B40 wire-net draped with nylon sheets across the broken section and piled up bags of earth to stop the flow. At first they were able to cling to the dyke although they were all axhausted. But then the dyke broke for the second time and Nhon and two of his friends, Thanh fro hamlet 1 and Van from Hamlet 2, fell into the rushing current.these two men fell outside the wire net, onl;y suffering some injuries on their faces and sides, Nhon was not so lucky. Pressed against the wire netby the strong force of the flow and pulled down towards the bottom by it he was impossible to rescue.
(page 184-185, Truong Quang Phu, Giao Khoa Can Ban Mon Dich Anh-Viet, Viet-Anh)

Comment:
The task of the translators in this case is keeping the brevity and correctness of the original article. First, the effectiveness of the translation is proved in the word choice. Especially, the careful selection of action verbs like rushed, plunged, piled up,…do emphasize the determination force of the heroic persons in fighting against the current. In addition, the use of present participle also creates special effect. On one hand, using gerund( such as: hearing, resisting, suffering) help shorten the phrases. On the other hand, the description becomes clearer and realer thanks to the adjective-funtion-gerund( such as: swirling, rushing,…)
However, the translation is still a little in Vietnamese style. Some sentences have rather complex structure with many clauses and phrases. We can make it more natural by breaking them into smaller sentences and phrases. Therefore, the readers can find it easier to follow. Besides, “all through” should be left one.

WEEK3
OPTIONAL
Bong toi
Buong toi om. Chiec den Hoa Ki dat o chan bat o cuoi buong me nang da dem xuong bep tu hoi nao ay. Lau qua tay vao vat ao rach, Binh ron ren den ben cai chong tre. Nang vua lat chiec ta vai len,dan muoi bay ran ra, keu nhu ri,nao dong ca can phong. Binh cuoi xuong be con, se se keu:
Troi oi! Muoi doi dot chet con toi con gi.
Dua be thuc giac khoc oa oa, tieng kho9c cang to, Binh cang them so set.Binh voi vang vach bu cho con bu, khong co hang xom biet thi bo me nang se chang de nang yen than.
Darkness
It was pitch dark in the room. The oil lamp on the cupboard at the bottom of the room had been moved to the kitchen along time ago by her mother. Wiping her hands quickly against her shabby dress, Binh quietly walked to the bamboo cot. As soon as she picked up the diaper, a swarm of mosquitoes flew out all over the room, buzzing noisily. She bent down and picked up the baby, bursting out a soft cry:
-Oh, my dear! These hungry mosquitoes could have killed my child.
The baby woke up and cried and her fear increased as his cries got louder. She hurriedly bared her breast and put it th his mouth to silence him lest she should get into trouble with her parents if her neighbours found out.
(page 399-400, Truong Quang Phu, Giao Khoa Can Ban Mon Dich Anh-Viet, Viet-Anh)
Comment:
This is a literacy passage translation. Therefore, the translators need to transmit the original culture as well as the style of the writer into the target language naturally. The translators were very clever in using various structure and part of speech.
The first sentence of the passage”buong toi om” is translated into “It was pitch dark in the room”. By using the structure of impression, the “darkness” –the setting of the whole passage is emphasized. Then, other structures are also applied to lead the reader to the flow of the story. For example, the phrase “se se keu” is placed ”bursting out a soft voice”. A sudden utterance of a light voice creates in the reader an image of the Vietnamese woman who are tender and skillful. The last sentence, the Vietnamese structure”…khong co hang xom biet…” is appropriately transformed into”… lest…if nieghbour…”
The success of the translation is also thanks to the way of using part of speech and lexicon. Through the adverbs such as: quickly, quietly, hurriedly…, the Vietnamese woman appears in a tender and original manner. The conjunction” lest” which means “ for fear that” is appropriate fot “ khong co”( which can replaced by khong ay…, khong co…)
Throught the above, the life of the character was drawn gradually. Her fate seems to be merciful and pitiful.
In short, the translation transmiot the whole original literary value naturally and successfully.
WEEK2
COMPULSARY
Comment on the passage 14th

The target passage( the English version) is translated perfectly from the source passage( the Vietnamese version). This is clearly aproved throught many points. Firstly, the translator used the simple present tense successfully and effectively in describing the scene. The scenery appears in the eyes of the readers, beautiful and attractive as if it is a wonder of the nature which has been standing there very long ago. Nextly, it is the word choice that makes the readers feel the alive beauty of the scene completely. “ The mountains’ shadows stretch out across…”. Having similar semantic meaning to “ spread out” but “stretch out” is more suitable in pragmatic meaning because it infers the limited space extension of the mountains’ shadows. The major space is the warter of the sea first “turns into grey-blue then suddenly changing into crimson. “ turn” and “change” are used cleverly to avoid repeating the verb. Thank to this, the readers can feel the changing of the sea’s color continuosly and lively. “For an instant” is used instead of “ for a moment makes the scene seems to change suddenly in second, as if having a fairy power. The verb “coated” makes the scene the actor of the action. In short, the passage was translated successfully and bring the real attract of the scene of Ha Long bay to the readers.
OPTIOMAL
Con Phung is located in Tan Thach Village of the Chau Thanh District, near the Rach Mieu Ferry between My Tho and Ben Tre on Highway No. 60.
It is situated on an island emerging from the middle of the Tien River, and has an area of 28 ha. Visitors can see original architectural works of the site of the holy land of the Coconut Religion. In Con Phung there is also a handicraft village producing furniture with materials taken from the coconut tree, and families raising bees for honey from the longan flower. The product is sold on the spot to visitors.
Thuộc xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, ở ngay cửa ngõ của tỉnh, cách trung tâm thị xã 12 km (đường bộ) và 25 km (đường sông), cạnh tuyến phà Rạch Miếu của quốc lộ 60 từ Mỹ Tho đến Bến Tre.
Khu du lịch Cồn Phụng nằm trên một cù lao nổi giữa sông Tiền có diện tích rộng 28 ha. Tới đây du khách sẽ thăm các công trình kiến trúc độc đáo của nơi đã từng là thánh địa của đạo Dừa. Với một số di tích còn lại như: sân rồng, tháp... Trên Cồn Phụng còn có làng thủ công mỹ nghệ sản xuất những đồ gia dụng bằng vật liệu từ cây dừa và những gia đình nuôi ong lấy mật từ hoa nhãn, sản phẩm được bán tại chỗ cho khách.
In general, the translated passage keeps the main idea of the original passage and transmits quite completely what the author wants to introduce about the lanscape. The use of words is chosen carefully to describe the interesting things of the object, Con Phung Island. The readers can also learn from this translation useful vocabularies that are common in Vietnamese but rare in English. For example, “holy land of the Coconut Religion” is the most suitable word phrase in English for “thanh dia cua dao Dua” in Vietnamese. “original” makes the architecture be special in its own way that can not encounter in any other works. However, the English version seems to be quite simple and lose the smoothness and literary feature of the original version. It can not transmit wholely the attract and interest of the landscape. To sum up, the translation is fairly successful in giving readers informations and the interests of the landscape.

lethi said...

WEEK 2
Le Thi Bao Tran - code: 7044763 - class: 02
Email: tran.7044763@student.ctu.edu.vn
Paragraph 1, p.17
Generally, this translation is very good which keeps almost the meaning of the original source text. Especially, word choices are extremely good and close to the original version. For example, the phrase “được đính những viên ngọc lục bảo” is translated “potted with emeralds” in English which can convey the meaning of the original text that is Ha Long bay like a handkerchief that has several emeralds on it. In addition, the phrase “có tổng diện tích” in Vietnamese is briefly translated into one word in English – “cover”, but it still conveys exactly the original meaning that is “Ha Long bay spreads over an area of 1,553 square kilometers”. “Yet” also conveys the meaning “in spite of small area”, Ha Long bay has 1,969 islands. However, I think that the word choice of this translation still has a very small problem that is repetion of words. The word “giant” in lines 14 and 18 should not be repeated 2 times. In stead of using the word “giant” again in line 18, we can use another word, that is, “huge”, we can keep the same meaning. Moreover, structures of the two versions are nearly the same. For example, “hòn Trống Mái giống” is translated “ Trống Mái resembles” in English. The author is very good at translating the word “giống” from Vietnamese into English. Instead of using the same word for 4 times, the author uses 4 different words “resemble, is, look like, is like” to express the meaning “giống” in Vietnamese. But I wonder whether we can combine these 3 sentences into one or not. For example, Cock and Hen look like a pair of chicken, Turtle like a giant tortoise, the Monk like an old monk or not. The last sentence, I think, is the most interesting. “Mọt cái lư hương khổng lồ được đặt trên bàn thờ là mặt biển bao la”, a passive sentence in Vietnamese is translated into an active sentence in English, but it still keeps the original meaning. The verb “atop” is extremely perfect in this case. However, “ban tho la mat bien bao la”is translated “the alter of the sea” in English which may have differences in meaning. In Vietnamese, “the alter is the sea”, but in English it is the “alter of the sea”.
II. OPTIONAL PARAGRAPH

Sự việc một số trẻ em trên thế giới bị đối xử thậm tệ có thể làm cho chúng ta quặn đau. Chúng bị bóc lột hay bị lạm dụng bởi người lớn ở nhiều vùng trên khắp thế giới. Thiếu niên bị bắt mang súng để phục vụ những cuộc chiến tranh mà chúng thậm chí còn không hiểu là vì cái gì?

The fact that some children around the world are treated badly in some places can make us squirm. They are exploited or abused by adults in many areas of the world. Teenagers are made to fight in wars they do not even know the purpose of.

COMMENT:
Generally, this translation is very clear and comprehensible. Its meaning as well as structures are equivalent to the original one, therefore, it’s easy for readers to follow. What I would like to praise in this translation is the word choices. First, “Sự việc” is translated “the fact”, not “the issue” or “the problem”. I think “the fact” is more suitable than “the issue” or “the problem” in this case because “Sự việc một số trẻ em trên thế giới bị đối xử thậm tệ” has happened and is true whereas “the issue” or “the problem” refers to a subject for discussion or a question which needs to be solved. Therefore, “the fact” is the most suitable in this case. Second, “quặn đau” is translated “squirm” which conveys exactly the meaning of the source text, that is, writhing. Third, “bị bóc lột hay bị lạm dung” is perfectly translated in the target language. “exploited or abused” exactly expresses the meaning of being treated unfairly, and often violently for SO’s advantage. In addition, “bị bắt mang súng để phục vụ những cuộc chiến tranh” is briefly translated “made to fight in wars”. I think the author successfully conveys the meaning of the source text, that is, children are forced to fight in wars although they do not really want to do. Last but not least, “không hiểu là vì cái gì” is briefly translated “do not know the purpose of”. At this point, the author is able to express briefly and accurately the meaning of the source text, that is, children are forced to fight in wars although they even do not know the reasons why.

thuy said...

Week 5
7044747_Nguyen Thi Thuy Anh (thuyanh_nguyen85@yahoo.com)

COMMENT

FREQUENTLY ASED QUESTIONS ABOUT VIETNAMESE CULTURE
VIETNAM’S NATURAL BEAUTY
Paragraph 32,Page 31.

In general, the translation is rather comprehensible. Its meanings as well as structures are equivalent to the original text. It is easy for readers to follow. However, the translation still exists some problems which should be cared. Firstly, in the first sentence, the translator used the verb “include” with form of gerund in order to express “ trong đó 70km là các đụm cát” into “including seventy-two kilometers of sand dunes”. This phrase is quite suitable if the translator do not continue using the verb “include” in the next sentence: “địa hình của tỉnh có cả cồn cát, đồi núi, và các đồng bằng nhỏ”.It is a fact that the translation is referred like “ the topography of the province includes the dunes as well as hills, mountains, and small deltas. The verb “include”here probably makes readers bored because of overlapping. Next, the fouth and the fifth sentences were originally seperated. The translation, however, transferred these ones into only one sentence. That is a case of mismatching between two different languages. These sentences all described the same topic “winds and monsoon” in two different seasons : the fouth expressed for the rainy season and the fifth one indicate to the dry season. Based on writing of Vietnamese style, each distinctive subject will be put in each particular sentence although they have same topics. On the other hand, western style tends to connect them in the whole sentence so that they can mosdify to each other. Finally, the word “đồi núi” in the sentence “địa hình của tỉnh có cả cồn cát, đồi núi và các đồmg bằng nhỏ” was translated into two words “ hills” and “mountains”. This case is also mismatch between different languages. In fact, there is no English word which can refer to “đồi núi”. Thus, the translator forced to be seperated into two words. This Separation was approved because it did not change the source meaning of the text. In brief, although the translated paragraph also has some matters, it is still a good translation. It transferred the whole meaning of the source text equivalently and sucessfully

CẦN THƠ _ĐIỂM HẸN VÙNG SÔNG NƯỚC

Bến Ninh Kiều về đêm soi bóng xuống dòng sông Cần Thơ. Tản bộ trong công viên Ning Kiều nhìn ra hướng sông Hậu ngắm trăng lên, nghe tiếng đàn ca tài tử từ các du thuyền bồng bềnh trên sông nước sẽ có cảm giác Cần Thơ mơ mộng qua câu hát “Trăng về Cần Thơ trăng soi bến nước...”, có “Em gái Ninh Kiều tóc dài chấm lưng vai”. Từ bến Ninh Kiều nhìn qua Xóm Chài, qua Cồn Ấu giữa dòng sông Hậu, một cù lao xanh rì với nhiều loại đặc sản như: nhãn, sầu riêng, măngb cụt...Đến đầu năm 2008, cũng từ tầm nhìn này, du khách sẽ dược thấy cầu Cần Thơ, cầu dây văng lớn nhất Đong nam Á sáng lung linh in trên mặt nước sông Hậu.
(Truong Cong Kha)

TRANSLATION

CAN THO_ WATERWAY DESTINATION

Moon comes to Can Tho,moon reflects in the river. Ninh Kieu girl with beautiful hair that touches her shoulders. Can tho’s beauty, poetically depicted in this folk lyric, is truly stunning. At night, the Ninh Kieu wharf reflects into the Can Tho river. From Ninh Kieu, beyond fishing villages and the Hau river, there is agreen island with varieties of specialities such as longan, durian, mangosteen. Visitors often find romance in rambling through Ninh Kieu Park, enjoying the moonlight at Hau river, and in listening to the sound of boats bobing in the water.

COMMENT

Before giving comment for this translation, I would like to show my admire to the translator. His translation is so impressive that readers possibly imagine the beautiful sight of Ninh Kieu quay in each sentence. This is an acedemic text wich is rather brief and meaningful. English here was utilized so naturally as well as smoothly. In fact, the sentence “Can tho’s beauty, poetically depicted in this folk lyric...” could illustrate for what I have just mentoned. From the source text “ Cần Thơ mơ mộng qua câu hát...” showed that the target text could provide the fellings and soul over the original one. “Folk lyric” here was not only translated into a normal song but a traditional lyric as well. Besides, the translation has still existed something that needed to improve.
Fristly, from the source text, we could easy realized that the target text passed away several important ideas such as “tản bộ trong công viên Ninh Kiều nhìn ra hướng sông Hậu ngắm trăng lên....”, “ ..qua Cồn Ấu...”, and “đến đầu năm 2008, cũng từ tầm nhìn này, du khách sẽ được thấy cầu Cần Thơ, cây cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á sáng lung linh trên mặt nước sông Hậu”. Insteads, the translator added some new ideas like “Visitors often find romance in rambling through Ninh Kieu Park, enjoying the moonlight at Hau river, and in listening to the sound of boats bobing in the water.”
The two ideas were far different from each other; however, they all wanted to depict the brilliant points in Can Tho. Next, the two nouns “Xóm Chày” and “Cồn Ấu” were combined into “fishing villages”, this combination was not completely wrong; however; in my opinion, the proper names should be keep the same as their source.
Secondly, in the first sentence, “bến Ninh Kiều về đêm soi bóng xuống dòng sông Cần Thơ” was transferred into “Moon comes to Can Tho, moon reflects in the river.” Here, we could see “ moon comes to Can Tho” was not equivalent to the source text “Bến Ninh Kiều về đêm”. Although we knew that “Bến Ninh Kiều” referred to “Cần Thơ” and “Moon” indicated “the night”, the subject in the source text was changed into the object in target one.
In short, although this translation has consisted of problems, it is still a good text. We probably learn many useful things from his translating style which includes word choice and appropriate structures. Moreover, with the way of using impressive adjectives, the translator easily gains much supporting from readers.

hong said...
This comment has been removed by the author.
tri said...

7044764 tran thi Minh tri (tieuthanh04@gmail.com)

Week 5
Par. 27 (p.27)
1. What I like most in the target text is the way they translate noun phrase

-“doc thoai thoai” (sloping) and “cat trang” (white sand) are divided cleverly into 2 parts modifying for the head noun “beach”, which makes the phrase not complex but simple and easily to understand.
-In similarity, they turn the phrase “ vung nuoc rong va sau khong den 1 m” into 2 parts : one is adj (large) and one is relative clause (that is less than one meter in depth), both of them modify for “area of water”
In one sentence, the translators reproduce the noun phrase into good one that I might learn for my translating noun phrases
2. In addition, instead of using “ along the beach” which sounds boring, the translators use the word “border” as a good choice. It is a verb and also a noun. When it is a noun, it is the synonym of edge and margin . Therefore, when it is used as a verb, it helps to create a picture of the beach along the high way as well as close to the high way.
3. “doc thoai thoai” -> “sloping”. This adjective is commonly used for beaches which are declining or not flat.
4. “one meter in depth” and “ ten kilometers long” are the ways to talk about measure. We should follow this model, if we say different, it’ll sound strange in English.
5. “voi nhieu co trang” -> “with white storks” : sometimes we needn’t the words “many or much” because noun (“stork”) in plural also imply the meaning “many”
6. “which means “Stork village” in Vietnamese” is added in target text. However, this is useful and suitable because it is published for tourists. They may want to know clearly about our landscape.
7. “Family swim” is a strange word but it is used in English to refer to place for family to swim. This phrase is tidy but convey the meaning in source language text.

TRONG THƯ VIỆN
Phòng sách vắng. một người thư kí cặm cụi viết. duy bỗng nhiên cảm thấy sự huyên náo ở ngoài phố dừng lại, nhuờng chỗ cho sự yên tĩnh. Duy đứng dựa vào tường, với một quyển sách, giở ra đọc mấy hang chữ. Rồi Duy gấp lại nhìn xung quanh chàng.

Chàng nhìn ánh sang chiếu qua cửa sổ lấp lánh đọng lại trên gáy những quyển sách xếp hang trên tủvà tuong chừng như lạc vào một nơi tĩnh mịch, đầy tiếng ca lặng lễ của muon nghìn cuốn sách. Duy âu yếm nhìn từng quyển trong đó đọng lại những tình cảm, những ý tưởng của người sống về đời nào đó ở những xứ xa lạ.
IN THE LIBRARY
The reading room was quiet. A clerk bent over her copy. Duy happened to have a feeling that the bustle of the street was cut off for the silence to reign/occupy. Duy stood against the wall, took down a book, opened and read some lines. Then he folded it and looked around.

He looked at the glittering light go through thee window and then remain over the backs of the books piled on the case, feeling himself to be lost in a quiet place, full of quiet songs of thoundsand of books. Duy looked at the one by one with devotion where he met the sentiments and ideas of those who belonged to a remote past and a strange world.
(Le Van Su. CAM NANG LUYEN DICH VA NGU PHAP TIENG ANH. Nxb van Hoa Thong Tin: 94, 187)
COMMENT
In the translation, the translators use word choice well
“vang” -> “quiet” here is suitable because it can show the atmosphere of the reading room with little sound as well as little movement or disturbing (definition of “quiet” according to Oxford”)

“lap lanh” -> “glittering”. This suitable word commonly is used in English as :lap lanh” on Vietnamese. That makes us think of shiny small flashes of light.
In addition, “lap lanh” in source text is an adv modifying for the verb “dong lai” (remain) but it is changed into an adj in the English text which modified for the noun “light”. However, this change doesn’t make the meaning different
“au yem”-> with devotion. I find other words “fondle” and “cares’ which also mean “au yem”. However, they dealt with the action “touch” while Duy just look at the books so “devotion” which means “great love” is more suitable.

On the other hand, I find some words might need improving.
“cam cui”= “bent over her copy”. First, I don’t agree. Checking the meaning of “bend over”,I can’t find out any related to this meaning. I suggest using “ be completely wrapped up in her writing” instead. If it seems more complex, we could use “be absorbed in writing” or “pay much attention to her writing”.
“voi lay” = “took down”. This word doesn’t show the action “voi”. So I think the “reach and took the book down” would be better.

Tran Thanh Giang said...

7044751 - TRẦN THANH GIANG – thanhgiang.vn@hotmail.com

WEEK 3

1/ Việt Nam’s Natural Beauty (Hữu Ngọc & Lady Borton), paragraph 3 on page 9:
This one is really good, too. The translated text matched with the original well. The ideas were respected nearly completely. The readers can find somewhere changed syntactically and semantically a little bit, though. These small changes themselves make it better and more exactly when referring to the original text.
First of all, the number of sentences remain unchanged. This tells that the translators tried their best to help the readers follow easily when comparing the two texts.
Besides, the good word choices also contributed to the success of the translators. Instead of translating “mở đường dọc” as “ built roads along” or more professionally as “opened roads through”, the translators made it better using the idiom “blaze trails”. It expresses the idea “to be the first to do or to discover sth that others follow” telling the ancestors’ memory lives on or people still remember it. However, a small problem appears here. That is the idiom which the translator used (blaze trails) is quite different from the similar in the Oxford dictionary (blaze a trail).
Thirdly, I especially like the word “fascinating” used by the translators to translate “quyến rũ”. Someone else may translate it as “attractive” instead of “fascinating” expressing the idea of “interesting and attractive”. This word also appeared again as a translation of the word “đẹp” in “cảnh đẹp” from the final lines. Another example of the good word choice is the case of using “intrigued” and “delve beyond ( a given site’s natural beauty) to study (its history and culture)” to translate “hấp dẫn” and “nghiên cứu sâu (về lịch sử và văn hoá)”. The former expresses the sense of “very interested in sth/sb and wanting to know more about it/them” more than the single word “attracted”. The latter tells that the tourists just can find intrigued when they search for what they want as the meaning of the verb “to delve” says ( according to Oxford Advanced Learner Dictionary)
However, I suggest that the translation of the text “... dọc dãy Trường Sơn hiểm trở, qua Đèo Ngang .... Phú Yên” is not OK. The readers can confuse that the ancestors blazed trails through the Truong Son Mountain Range first, and then over Ngang Pass while the fact is different. In fact, Deo Ngang, deo Hai Van and deo Ca all belong to the TS Mountain Range. Besides, it is better if the translator keep the original name of the pass because these are proper names and this is one of the features of Vietnamese language. Usually, if a foreigner loses way in Vietnam, he can be directed well by Vietnamese when they say Deo Ngang instead of “Ngang Pass”. Though, we can see that the translators did not a bad work using the deletion of the word “province” in the names to avoid clumsiness and using the addition of a subject “they” in “nếu nghiên cứu sâu....”.
2/
“ NHỮNG QUẢ TÁO
....
Giữa lúc tất bật với vé và hành lý, một trong số những thương gia này vô tình đã hất tung chiếc bàn để những chiếc giỏ trưng bày các quả táo. Táo văng tung toé khắp nơi. Chẳng buồn dừng bước hay ngoái nhìn lại, tất cả họ đều chỉ cố sắp xếp để ra cho kịp chuyến bay vì họ sắp trễ giờ.
Duy chỉ một người trong số ấy dừng lại, ông hít một hơi thở sâu, cảm nhận bằng chính tâm trạng của mình, và chiêm nghiệm được nỗi trắc ẩn trước với cô gái với quầy táo đã bị đổ nhào.
Ông bảo các bạn của mình cứ tiếp tục đi dừng chờ ông, vẫy tay tạm biệt, ông nói với một người trong số họ hãy gọi điện cho vợ của ông khi họ về đến quê nhà và giải thích việc ông sẽ đáp chuyến bay kế tiếp. Rồi ông quay trở lại cổng vào nơi những quả táo còn nằm rải rác trên khắp sàn nhà. Ông vui vì điều mình đã làm.
....
APPLES
....
In their rush, with tickets and brief-cases, one of these salesmen inadvertently kicked over a table which held a display of baskets of apples. Apples flew everywhere. Without stopping or looking back, they all managed to reach the plane in time for their nearly missed boarding.
All but one. He paused, took a deep breath, got in touch with his feelings, and experienced a twinge of compassion for the girl whose apples stand had been overturned.
He told his buddies to go on without him, waved goodbye, told one of them to call his wife when they arrived at their home destination and explain his taking a later flight. Then he returned to the terminal where the apples were all over the terminal floor. He was glad he did.
....”
(from “4todayEnglish”, number 33 – September 2007, page 65,
published by HCMC Publish House)
COMMENT:
The text is a piece of story which consist a lot of feelings and emotions. For this, it is really hard to translate it into a non-native language. However, the work was done quite successful with some points that should be learned. For instance, the quite long phrase “Giữa lúc tất bật với vé và hành lý” was translated well and concisely. By an unprofessional translator, this can be translated as “while being hurry,....”. Moreover, the good word choice is also shown through the use of “overturned”. Besides, many of expression used to talk about the feelings and emotions are very good such as “got in touch with his feelings”. Especially, the translation of the emotions of the two characters in the end is really wonderful. Using “twinge of” which means “a sudden short feeling of an unpleasant emotion” and “compassion for sb” which presents “a strong feeling of sympathy for people who are suffering and a desire to help them”, according to the OALD, the translator was successful to help the readers understood the situation of the man very well. Futher more, the use of the verb “to experience”, which means “to have and be aware of a particular emotion or physical feeling”, in the second paragraph is really fanstatic
Though good points, there are small problems in the translation. Firsly, the word “ thương gia” had better be translated as “businessmen” rather than “salesmen” whose meaning is “a man or woman whose job is to sell goods, for example, in a shop / store”. Secondly, the fault of them can’t be described as an desired action, but the one which happened accidentally by using the verb “kick over” which tells that sb hit sth/ sb else with their foot. Instead, we should use another word like “to crash”. Similarly, the word flew should not have been used while another expressing the idea that the apples dropped down from a higher level to a lower level. It should be “to fall down”, I think. Especially, the sentence “All but one” appeared grammatically wrong since it lacks a verb.
Regardless to some problems above, I might agree that this is the work that should be learnt well.

Phạm Thị Quyên (Student's code : 7044759) said...

Thầy ơi! Tại vì em gặp khó khăn về địa chỉ email của em nên em chưa nhận được feedback cho 1 bài nào cả.Em cũng không biết làm sao khi email báo lỗi “overcota” nữa mà em cũng không biết gặp ai để hỏi nữa.Do vậy em cũng không biết chỉnh sửa sao nữa. Mong thầy thông cảm và chiếu cố cho em .Em chỉ biết gởi lại tất cả bài lần 1 với địa chỉ email mới để thầy đọc rồi feedback lại. Em phải hcỉnh sửa những gì mong thầy mail sớm cho em, em se gởi lại bài sửa vào địa chỉ email của thầy. ngay sau khi nhận được feedback của thầy
Em cảm ơn thầy rất nhiều!

Phạm Thị Quyên,class2,code:7044759
Email:quyenctu@gmail.com

Week 2
E mail: quyenctu@gmail.com
In core book,page 13,paragraph 4

Of course, this is a good translation because it is translated by a professional translator. Howerver, I can’t help wondering that:

First, in the tittle, why the writer take of “Viet Nam”. If we don’t have a look on the source text , do we undersatnd where the tittle are talking about? So we can say: “ What are Vietnam’s most favourite islands, bays and beaches?” or “What are themost favourite islands, bays and beaches in Vietnam?”

Second, Should “Viet Nam” be written “Vietnam”?
Third, Let have a look on phrase: “the northern province of Quang Ninh”. Does it make the ambiguty? That is, “northern” is an ADJ to modify for “province” or “Quang Ninh”. Can we say: “the north of QN province”
In addition, In the fourth line,the writer adds “and” to the transaltion so it makes me confuse that what is the Subject of the verb “conclude” .Is it “Vietnam’s costline”? Therefore, I suggest that we add “Vietnam” as the Subject for verb”include” and don’t use “and” anymore.
Finally, If I havenot read this translation I would translate “nổi tiếng và sôi động” into “famous and exciting” instead of “ popular and sporty”. I don’t undersatnd very well the use of these words. Could you help me explaint it?


Addition words:
Paper:Lê Thiết Cường: Like a Nil
Sep 15,2007
Nhandan.com.vn
Ngoại trừ bức tượng đồng duy nhất được sáng tác năm năm
nay, 18 bức tranh sơn dầu theo trường phái tối thiểu hóa trong
triển lãm đều sáng tác từ năm 2004, nhưng bây giờ tác giả
mới giới thiệu với công chúng. Tối thiểu hóa trong cách thể
hiện theo sự lý giải của họa sĩ có nghĩa là không thêm
được gì và cũng chẳng bớt được gì. Tên gọi của triển
lãm, Như Không, có nghĩa là không chú trọng đến đề tài, bút
pháp, cách tạo hình và thậm chí cả chất liệu.

Except from the only brass statue made this year, 18 oil paintings on display
were created in 2004, but not until now, they are made public. All 18 paintings
are in the minimalism art which, as explained by the artist, can’t be added
anything as well as can’t be taken away anything. Like a Nil means not to pay
attention to theme, style, technique and even medium.

My comments:
After reading both source text and translated one I have some comments:
In the first sentence, phrase “theo trường phái tối thiểu hóa” is taken away. So not untill reading the next sentence we know this article talk about it. I suggest: “18 oil paintings being in the minimalism art”
I’m wondering that why the writer doesn’t use “in the exhibition” instead of “on display”
Third, to the phrase “được giới thiệu với công chúng” I think it will be more understandable if we use “introduced to te public”
In the last sentence , “Tên gọi của triển lãm” are also taken away. I think we should keep it because it can make the the tittle be attractive more
“As the name of the exhibition, Like a Nil …..”
Week3
E mail: quyenctu@gmail.com
IN COREBOOK: PARAGRAPH 77, PAGE 63&64

This translation is really good one in both word choice and keeping the meaning of the source text. First, I like the word “marine” If I have not read this paper I cannot that word, maybe I will write “the environment at the sea” .In the next sentence, the translator is also successful in using the word “right” instead of “normal” and he also adds the phrase “with the tide” which we don’t see in the source text, but this help readers understand easier..Howerver, I am wondering that why he chooses “serverely” to translate “ nghiem trong” .Is it OK is I use “seriously”?And he also adds one relative clause “that flipped over during the storm”.This helps readers avoid misundersatanding in another way.Maybe many other people don not pay much attention to this.
Besides, I also have one suggestion that in the sentence “Sea grass beds, which are important grazing grounds for dugongs, are north of the coral beds” Should we replace C by “are north of the coral beds” because I think that “are north of the coral beds” to modify the location of “Sea grass beds” which is not very necessary and “are important grazing grounds for dugongs” are the essential information. I do not also understand what the writer means when he adds the word “enough” in the translated text .Is it difficult to see the dugongs?

IN ADDTION WORDS:
Source: vietnamnet.com
(VietNamNet) - 6 tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra 7.648 vụ TNGT làm chết 6.898 người, bị thương 5.903 người. Riêng TNGT đường bộ, đã có 7.342 vụ làm chết 6.683 người, bị thương 5.727 người.
Thượng tá Trần Sơn, ) thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) cho biết.

Theo ông, từ 2002 - 2006, TNGT ở VN năm sau tăng cao hơn năm trước và cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. Riêng năm 2006, cả nước xảy ra 14.668 vụ TNGT đường bộ, đường sắt và đường thuỷ, làm chết 12.719 người và bị thương 11.273 người. Trong đó, TNGT đường bộ chiếm 14.161.

Ông cũng cho biết thêm, theo thống kê của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tổn thất vật chất hàng năm ở VN do TNGT khoảng 885 triệu USD. Con số này còn cao hơn cả giá trị tiền thuốc sử dụng cho cả 84 triệu dân VN trong năm 2005 (817 triệu USD). Con số 885 triệu USD chiếm hơn 5,5% tổng thu ngân sách cả nước/năm. Và nếu so với tổn thất toàn cầu do TNGT đường bộ khoảng 518 tỷ USD/năm thì con số tổn thất gần 1 tỷ USD/năm của VN là quá nghiêm trọng.

VietNamNet Bridge - In the first six months of the year, there were 7,648 traffic accidents, killing 6,898 people and injuring 5,903, said senior lieutenant-colonel Tran Son from the Land routes and Railway Traffic Police Department (Ministry of Public Security) has said.

According to Mr. Son, in the 2002-2006 period, traffic accidents have increased year by year and the growth rate is higher than the economic growth rate. In 2006 alone, 14,668 traffic accidents occurred, killing 12,719 people and injuring 11,273, of which accidents on roads accounted for 14,161.

He continued that the Asian Development Bank’s (ADB) estimates showed that Vietnam losses 885 million USD annually due to traffic accidents. The money is greater than the total expenses for medicine for 84 million Vietnamese people in 2005 (817 million USD). The loss accounts for 5.5% of the state budget per year. “Compared to the loss of 518 billion USD per year due to traffic accidents all over the world, Vietnam’s loss is very serious,” Mr. Son said:

Comments:
IN the first paragragh, “has said” is redundant. And “Riêng” in “Riêng TNGT đường bộ” is missed

In the second one, the good point is that the translator wrote “in the 2002-2006 period” in stead of from 2002 to 2006”. However he combined the two last sentences into one. This make the translated text is more briefly while still maintaining the meaning

In The last one, Is it Ok if I replace “estimates” by “statistics”?
The writer also changed the structure of the source text to keep the meaning
In general this is a good translation

Week4
email: quyenctu@gmail.com
IN CORE BOOK:
Paragragh 41, page 36,37
Generally speaking, this is a very good translation in both word choice and restructuring to keep the meaning in the source text
In word choice:
To translate “nổi tiếng” in Vietnamese English Dic, there are many words ,but he chooses “popular” in stead of “ well-known” , “famous” or “renowned”. I think “popular” is the most valuable word because “popular” means that “being liked by a lot of people(to Long Man Dic of Contemporary English
In the next sentence, also “nổi tiếng” but he uses “renowned” to translate .It is also absolutely approriate because this word refers to “a particular characteristic of one place” which we cannot see in others.So readers can see the climate in Sapa is unique
In the next sentence, I pay much attention to te word “shroud”.If I have not read the translation, maybe I will “cover” in this case. But now I see it is not as good as “shroud” because “shroud” means “being covered and hidden”
In addition, the verb “creep in” & “sweep into” are also so valuable. Because “creep in” means “move in a quiet way to avoid attracting attention”which is more suitable with the subject “crispness” while “sweep into” means “move quickly with a lot of force” which is suitable with the subject “cold air” .Maybe many people misuse these verbs
Besides,the way he translates is also so briefly. For example,he only uses on word “nightfall” in stead of writing“ when the evening begins to get dark” or the phrase “ as clear and sunny as a summer afternoon” or “drop as low as zero degree”
Howerver , somewhere in the translation is not very easy to understand. For example, in the first sentence I find one mistakes “ twentieth” It must be “eighteenth”. . Besides , I think if we use “as well as” to translate “ cũng như là” ,it will be easier like he use “just as” .Moreover, I donot also understand what he means when he adds some words into the translated one such as “possibly”, “between” . But in the last sentence he takes away the expression of quality “nhều trận mưa tầm tã” into “heavy rainfall”.So readers cannot understand exactly how much rainfall it experiences

IN ADDITION WORD:
“TA KHÔNG NÊN NGÃ LÒNG” IN 109 BÀI LUYỆN DỊCH VIỆT ANH-Nguyễn Thuần Hậu,page 250,256
TA KHÔNG NÊN NGÃ LÒNG
Nước mềm , đá rắn (cứng) , thế mà nước chảy mãi,đá cũng phải mòn. Sợi dây nhỏ, cây gỗ lớn, vậy mà dây cứa mãi gỗ cũng phải đứt. Con kiến nhỏ , cái tổ to, thế mà kiến tha lâu cũng đầy tổ
Người ta cũng vậy, phàm làm việc gì dẫu thấy khó cũng đừng nên ngã lòng. Gặp việc gì khó ta cũng vững lòng mà làm, cứ cố vào, cố nữa , cố luôn mãi, thì việc dầu khó đến đâu cũng có ngày ta làm nên được . Những kẻ hay ngã lòng chẳng bao giờ làm được việc gì cả.
WE MUST NEVER LOSE HEART
Water is soft, stone is hard, but if water keeps running on the stone the later will wear down at last. A string is thin, a tree is big but if the former keeps sawing, the latter even bit tree will be cut through in the long run. Ants are small, their hill is large, by dint of working hard, in the long run they fill it with provision.
Therefore we must nerver lose heart before difficult thing to do. Hanving a difficult task to do, let’s not be scared by its arduosness. Let’s try and do , try over and over again! If we prserve and never remit our efforts, one day we will succeed however difficult the task may be. Those who lose heart easily will never able to achieve anything great at all
COMMENTS:
The translated text is so good
- In the translated text , “the former” and “the latter” are used in a formal way to avoid repeating the subject that has already metioned. Besides, in the first sentence, the phrase” at last” and “in the long run” which have the same meangning are added somewhere when being necessary.This can help the meaning of the source text is more clearly
- In the third sentence, we also see the phrase “ by dint of” is added into the translation. This can help readers unnderstand more easily.
- IN the second paragragh, the translator is so clever in restructuring the source text . In the source text, there are only three sentences, but in the translation we see there are five sentences. So we can see that keep the nnumber of sentences in the source text is not always good.
- Howerver, in the tittle,”không nên” just means giving advice .But it is translated into “must”. I think this change the meangning of the source text because “must” means obligation. So if we can translate “should not” or ” might not”


Week 5
E mail: quyenctu@gmail.com

IN ADDTION WORDS:
Source:
the book: Thiên nhiên hùng vĩ by Nguyễn Thành Tâm
page 123,125
Source text:
Động vật sống dưới đất cát
Cả hàng triệu sinh vật sống nơi đất cát. Trong 1 m vuông đất màu có chứa đến 1.000 triệu con, nhiều con quá nhỏ không thể thấy bằng mắt thường được. Nấm và cây cỏ làm hư hại cây cỏ và xác động vật, tạo ra chất khoáng sau đó được dễ cây hấp thụ. Trùng (giun) đast đào hang dưới lớp cát đá, làm không khí len vào nước và thấm qua, hòa trộn với các lớp khác nhau. Các con giun đất trong một hecta có thể đào 10 tấ đất cát mỗi năm. Loài kiến cánh quít, rết nhiều chân và nhện kiếm mồi ở dưới đất, những con vật lớn hơn như chồn , thỏ và chuột cũng đào hang ở đây.
Translated text:
Soil animals
Million if animals live in the soil. One square meter of fertile soil contain over 1.000 million animals. Many of them are too tiny to see with the naked eye. Fungi and bacteria break down plant and animal remains, releasing minerals which are then absorbed by plant roots. Earth worms tunnel through the soil, letting air in, helping water to drain through, and mixing the different layers. Earth worms can move 10 tonnes of soil per hecta per year. Ants , beetles, centipedes, millipedes and spiders hunt in the soil, and larger animals like foxes, rabbits and mice make their burrow there.
My comments:
Ta có thể thấy đây là một bản dịch khá hay. Dịch giả đã rất khéo léo trong cả việc lựa chọn từn gữ sao cho có thể chuyển tải được hết ý của bản gốc đồng thời đoạn văn được dịch với các câu có cấu trúc ngắn gọn, nội dung rõ ràng
Ngay từ nhan đề của đọan trích ta đã thấy đựoc điều đó từ 1 câu có cụm chủ vị hoan chỉnh đã dược dịch giả chuyển sang 1 cụm từ trong văn bản dịch “Động vật sống dưới đất cát” – “Soil animals”. Ngòai ra, mặc dù ta thấy trong văn bản gốc la “đất cát” nhưng tác giả chỉ dịch là “soil”.Rõ rang đây không phải là dịch thiếu ma là do sự diễn đạt khác biệt của 2 ngon ngữ và ở đây tác giả đã thể hiện được điều đó.
Câu đầu tiên trong bản dịch tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi đọc tới từ “if” mà lẽ ra phải là “of” .Phải chăng đây chỉ là do lỗi đánh máy còn nếu thực sự là dụng ý của tác giả thì tôi thực sự không hiểu.
Trong câu thư 2,Cả cấu trúc và cách lựa chọn từ ngữ đều rất hayTác giả đã tách ra làm hai câu mới từ 1 câu dài trng văn bản gốc để giúp người dọc dễ hiểu hơn, Ví dụ như từ “đất màu” đã được dịch la “fertile soil” nhưng có một điểm làm tôi chú ý nhiều hơn đó la từ “đến” trong văn bản gốc có nghĩa là chưa tới trong khi đó lại đã đuợc dịch là “over” theo TĐ thì nó mang nghĩa là “more than” vậy nên tôi nghĩ dịch như vậy là chưa chính xác . Tác giả cung thật khéo léo trong việc chuyển đổi kiểu câu mà không hề làm thay đổi nghĩa của văn bản gôc. “nhiều con quá nhỏ không thể thấy bằng mắt thường được” là 1 câu phủ định nhưng đã được dịch là “Many of them are too tiny to see with the naked eye” - statement sentence.Vì trong Tiêng Anh khi dùng “too” trước 1 ADJ là đã mang nghĩa phủ định rồi .Nhưng theo tôi từ “eye” ở đây nên ở dạnng só nhiều.
TRong câu tiếp theo ,tác giả đã dùng cụm từ “break down” để dịch cho cụm từ “làm hư hại” là hòan tòan chính xác vì chỉ có cụm từ này mới thích họp trong trường hợp nói vè cả thực vật và động vật. Và tác giả cung khong dùng từ “dead”để dịch “xác” .Thay vào đó tác giả đã dùng từ “remains” có lẽ vì nghĩa từ này sẽ bao trufm hơn chăng?
TRong câu tiếp theo ,tác giả sử dung hang lọat các cụm present participal để rút gọn mệngh đè tính ngữ.VD như :” letting air in, helping water to drain through, and mixing the different layers” Điều này làm cho câu đuợc ngắn gọn hơn mà không hềlàm độc giả cảm thấykhó hiểu.
Để ý ở câu thứ sáu ta cung thấy cấu trúc cũng đã có sự thay đổi : “trong một hecta” là 1 cụm trạng ngữ chỉ nơi chốn đã dược chuyển sang “per hecta” mang nghĩa chỉ sự trung bình . Và cụm từ “per hecta per year” nghe có vẻ hơi bị lặp từ.
Đó chỉ là một vài nhận xét của tôi, nhưng thực sự đây là 1 bài dịch khá hay . Người đọc có thể hiểu hjêt ý nghĩa của bản gốc thong qua bản dịch này
Week 6
E mail: quyenctu@gmail.com

In addintion words: page 235 & 236,”109 bài luyện dịch Việt – Anh” ,Nguyễn Thuần Hậu
NGƯỜI TA CẦN PHẢI LÀM VIỆC

Người làm ruộng có trồng trọt cày cấy thì ta mới có thóc gạo mà ăn. Thợ nề, thợ mộc có làm nhà thì ta mới có nhà mà ở. Thợ dệt có dệt vải, thợ may có may quần áo thì ta mới có đồ mặc vào mình. Quyển sách ta học cũng có người làm,người in. Cái đưòng ta đi cũng có người sửa,ngừơi quét. Nói tóm lại, nhất thiết một chút gì ta cần dùng đến, cũng là có người chịu khó làm việc mới lên.

WE OUGHT TO WORK
Owing to the cultivator’s tilling, we have rice to eat. Only by the mason and carpenter’s building house, can we have the place to live ion. By the weaver and the tailor’s work, we have thing s to cover our bodies. The books that we read have to be written and printed. The roads that we walk on have to be repaired and swept, too. In a word, everything we want have to be done by painstaking man.
My comments:
This a good translation. I am interested in word choice most
First,in the title ,To translate the subject “người ta” there are many words such as “people”,”man”, “one”,or “they”.However, the translator has choosen “we” in stead of others. Because in this case, “người ta” refers to the advice for evryone.Besides, he has used modal verb “ought to “ not “must”, “have to”, “need to”, or “should” because in this case , the writer want to focus on duty
In general , he has transpose completely the position of words and added some more words to make the translation more naturally .For example, “Owing to”or “ only” in the second sentence to emphasize the meaning of the sourcetext


In Core book: paragragh 84, on page 68,69
I am really interested in this transaltion because it is transalted very freely not word by word . The translator has transposed, some words in each sentence, added or omitted somewhere when he find necessary to keep the equivalance of the source text in both term of meaning and the style
In the first sentence, “lên tới” is an preposition, but he has changed into a noun “a total”
In the second sentence, he has used “cover” in stead of “include” to translated “bao gồm” because “cover” means “overpread something in some places” whereas “inclued”only means “contain” .because of word by word translation, I may misuse this word in this case.
One more good point is in the next sentence.He has tranlsaled very briefly, but this not makes readers confused. That is, from a long sentence in the source text “có 19 loài mới được tìm thấy” , he has changed into a brief phrase “nineteen newly-found species”
Howerver, in the fifth sentence, “the French Larousse dictionary” refers to thing,so I am wondering whether using preposition “by” in this case is approriate.My suggestion is that using “in” in stead of “by” or we can write “to the explanation in the French Larousse dictionary”
October 15, 2007 10:05 AM


Yủeưlửiuetl
U eyửuiưeyt
Jrhỉêt

tri said...

7044764 Tran Thi Minh Tri (tieuthanh04@gmail.com)
Week4
Par 32: 30,31
The translated paragraph expresses source idea smoothly with good word choice and structure reconstruction. Thanks to this translation I have learnt something useful for my translation
1. “trong do 70km la cac dun cat”. If we translate “la” into “is” in English, it will make the sentence seem literal and meaningless because 70 km can not be dunes of sand. The translator cleverly changes the phrase into “70 kilometers of sand dunes”. The “trong do” means there are 70kilometers of sand dunes along a hundred kilometers of shoreline and it has equal meaning with “ the shoreline includes/contents sand dunes. Therefore, “trong do” = “including”

2. The new word “topography” has exactly the same meaning with “dia hinh” in Vietnamese. It is defined as “The description of a particular place, town, manor, parish, or tract of land; especially, the exact and scientific delineation and description in minute detail of any place or region”

3. “monsoon” = “gio mua” At first, I thought they just found a relatively equivalent word in English but infer the special type of wind in Vietnam. However, after checking the definition of “monsoon” (monsoon is seasonal wind in South Asia, esp in the Indian Ocean, which blow from the southwest from the latter part of May to the middle of September, and from the northeast from about the middle of October to the middle of December), I can confirm that this word is used for our “gio mua”, which blows from the south-west in summer and from the north-west in winter.

4. “mang den suot tu thang 5 den thang 10” : In stead of using the “go through or take during….”, which sounds roughly anf not exactly meaning, the “run” here is more suitable since only with one word, translator can give sense of a continuous period of time. In “ Oxford Advanced Learner’s dictionary”, they define: to run means to continue for a long tome without stopping “

5. “cac quoc gia o vung Dong Nam A” can be translated like this: “nations in Southeast Asian zone” but “ other Southeast Asian nations” is tidier and better.
6. I also like the word “key”. We can use others like main or important but only the word key give the effect. Because, the gateway plays as a gate, a door so it need a key to enter a house, here a country.


MẸ GIÀ MỘT NẮNG HAI SƯƠNG
Bà cụ ngồi bên gánh hang rong, chậm rãi lôi ra cái túi ni long chứa đày bạc lẻ, cẩn thận vuốt chon gay ngắn rồi bắt đầu đếm.
Đôi tay xương xẩu của ba nổi đầy những đường gân ngang dọc, như vết tích của cả đồi người không ngừng lo toan.mặc cho cái nắng giũa trưa táp từng mảng lứon lên đôi vai, bà vẫn ngồi nán lại them chut nữa, hi vọng một người khách nào đấy ghé lại gánh hang rong.

Ở cái tuổi 72, cái tuỏi mà người ta có thể tĩnh tâm gẫm lại sự đời, cái tuổi mà xương cốt không bình thường lúc trở trời, thì bà vẫn phẩi đều đăn sang sang gánh hai mâm bánh rảo khắp các nẻo đường.
Thiên Thủy ( báo Tuổi Trẻ 1994)
THE TOILING ELDERLY MOTHER
The elderly peddler sitting by her panniers/ loads, unhurriedly took out her tiny plastic bag full of small change, carefully smoothed them, then began counting. Her bony/ skinny hands crisscrossed with obvious tendon, the vestiges of a whole worried life. Paying no attention to the sun scorching her shoulders, she sat on for a little while, hoping that some customer would come and buy something.

At the age of seventy-two, the age the others would have their minds at peace, pondering over the past life and the age the body would ache at the weather change, every morning she still had to regularly balance the two panniers of cakes on the shoulders on all the streets.
Thien Thuy (The Youth 1994)
(Le Van Su. Cam nang luyen dich va ngu phap tieng Anh. Nxb Van hoa thong tin: 151, 245)

Comment:
The source text uses words with Vietnamese style which is difficult to translate into another language with completely equivalence. The target text is translated by using relatively equivalent words and negative technique.

1. In the title, “1 nang 2 suong” cannot be translated literally word by word like “ one sunshine, two fog drops” because the idiom in Vietnamese originally refers to working hard and suffer the bad weather. So the word “toiling’ which means working very hard for a long time is a good choice.

2. I like the “crisscrossed” here because it helps us think about an image of tendon. In addition, this verb is used to replace for the adjective in Vietnamese in order to make the sentence smoother. Changing the part of speech suitably is one of the best ways in translating.

3. “ghe vao ganh hang rong” is translated into “come and buy”. 2 verbs are used to make the phrase simpler but still remain its meaning.

4. I also like the antonym/negative technique in the target text, it makes the text tidier:
-slowly (“cham rai”) = unhurriedly (slowly #hurriedly)
-not stop worrying (“khong ngung lo toan”) = worried
-not as usual (“xuong cot khong binh thuong”) = ache (dau nhuc)

5. “mac cho”. At first I think of “although”. However, it cannot convey the meaning of her attention, she does not care about the “strong” sunshine. The phrase “paying no attention to” is more suitable when it can express the idea of her feeling.

Beside these good points, I find something that may be improved in the text

“the age others would…” I think we need a preposition here so that the sentence becomes more structural or we can replace “the age” by “when”, because we talk about the point of time not about a thing.

tri said...

7044764 Tran thi minh Tri (tieuthanh04@gmail.com)
Paragraph 25 _ p. 26

Like other versions in this book, this paragraph is translated with a few changes in structure. However, these changes go with good word choices make the English version look smooth.
I like some figures such as:
“trùng tu” : I think about the words like “renew” (make something new again, not special for building) and then the word “rebuilt” but the action doesn’t mean destroying and built all again. And the word “ renovate” = to get old building back into good condition is the best choice.

“khu biệt thự” : is translated into “the palace”. It isn’t an exact meaning. However; this is a good translation because the translator knows that the villa for the King is really a palace. He/she uses this word replacing for villa to avoid repetition

“xem giường ngủ của hoàng hậu Nam Phương và của các hoàng tử và công chúa”
- “xem”: can be translated into “watch, look or see”. But view is more suitable because it means to look or to watch sth carefully. In this situation, visitors not only watch but they also want to find out some special thing through their observation
- “giường ngủ của……” : if translating literally “của”= “ ‘s, of” , it would make the phrase complex and difficult to understand. In stead of that, the translator uses “for” which sounds better
“ngự bào, xiêm y của hoàng hậu và vua”= “costume like those worn by the king and queen”: in this phrase, the English version is more exact than the Vietnamese one because the clothes visitors tried on were not worn by the queen and the king but they were made recently similar to those in the past. The word “costume” is also better than my word “clothes”. It shows us the clothes are the distinctive style of dress of the loyal.
“chụp ảnh”: not “ take photographs” but “have their photographs taken”. Visitors sit on the throne already so they must ask another person to take photographs for them. They use this grammar type suitably.

Beside the good points above, I think the English version have some problems:
The first phrase “Of the special interest” may be lack of “one” and “interest” doesn’t usually refer to a place.

“Hàng ngàn” = a thousand ? I think it should be changed into “thousands”

Emperor Bao Dai : I think Vietnam is a small country. It doesn’t include small states or countries. It isn’t an empire so Bao Dai should be called King instead of Emperor.Bán Trâu
Ai chưa ở nhà quê, chưa biết được cái khổ của bán con trâu.
Con trâu tức là một cánh tay của người làm ruộng. Nuôi nấng hàng năm không mất xu nào, chỉ việc dắt ra bờ đường, bờ đê để cho nó ăn cỏ là đủ. Ăn mất ít làm được nhiều mùa hạ như mùa đôn, lúc mưa như lúc nắng, từ sáng đến tối, chỉ cặm cụi kéo cày, ít khi được nghỉ. Vả lại nó cũng biết quyến luyến với chủ như giống chó, mèo: ta chớ thấy cái bề ngaoif dữ tợn của trâu mà xét đoán nhầm. Trâu biết luyến chủ, mà chủ nào ghét bỏ trâu. Bởi vậy mà bà Thiện phải bán trâu đi, thực lấy làm đau lòng đứt ruột.
Cậu Vện biết mẹ phải bán trâu, không làm gì được chạy lại ôm lấy cổ trâu mà khóc! Con trâu cũng biết ý cậu, nghếch dầu lên kêu ầm nhà.
Thấy cảnh ấy, ai là người không bùi ngùi tấc dạ.
Từ Ngọc


109 Bài Luyện Dịch Viet – Anh – Nhà Xuất Bản Trẻ TP.HCM
(Nguyễn Thuần Hậu Biên Soạn)


The translated text:
Selling the Buffalo
Those who have never lived in the country can’t understand the sorrows for being obliged to sell their buffaloes.
The buffalo is considered as the cultivator's arm. Feeding it for years does not cost a farthing. Only it’s enough to take it to the road-side or to the dyke for him grazing grass. It eats so little but works so much. In summers as well as in winters, in all the weathers, from sunrise to sunset, it is so wrapped up in ploughing the fields that crarcely is he allowed to get some rest. Moreover, it knows how to be deeply attached to his master and of course the master does not detest it at all.
Mrs Thiện was obliged to sell her buffalo so she felt so much grief-stricken.
Hearing his mother sells the buffalo, Master Vện couldn't do anything and ran up, put his arms round the buffalo’s neck, crying. The animal seemed to understand him by stretching its neck up and lowing out loud through the house.
Seeing that spectacle, who is the man not to be sad at heart?

Comment

First, the title “ Bán trâu” = “selling the buffalo”. Why “the” here? Does it mean that this is a definite buffalo, a special one? The text also mentions about Mrs Thien’s buffalo but it’s just an example.
It talks about buffaloes in the whole so “the” here stands for buffaloes but it’s better than “buffaloes” because some families they have only one, not 2 or 3 buffaloes.

Second, “chưa biết”= “can’t understand”: if I were the translator, I would use present perfect tense (haven’t understood). However, the translator makes it simpler and smoother with the model verb “can”.

Third, “phải” = “be obliged to” : it not a suitable word choice because no one forces the farmers to sell their buffaloes but they think it’s necessary to sell them to get money for their family. To me, “must sell” is better.

Fourth, “tức là”: mean, is... Here the translator uses “considered as” because the farmers themselves think they are like their arm.

Fifth, “mùa hạ cũng như mùa đông............”: we should add “In” since it serve as a obliged preposition to show the period of time the buffaloes work in.

Sixth, “lúc mưa cũng như lúc nắng”= “all the weather” : it makes the phrase tidy because rainny and sunny weather can be understood as whenever in Vietnam.

“từ sáng đến tối”= “from sunrise to sunset": this is 2 symbols standing for day and night. They make the text become more pictures.

“ta chớ thấy bề ngoài dữ tợn của trâu mà xét đoán nhầm” : the translator uses the subject “it” to translate, it’s make the sentence sound English and because “ta” is an undefinite pronoun so we can delete it.

“đau lòng đứt ruột” = “grief-chicken”

At last, “buì ngùi tất dạ”: this is one of the phrase familiar in Vietnamese but difficult to find out the equivalent in English. The translator analyses it and uses a longer phrase. It’s not exact but we can accept
To sum up, the source text uses many phrase popular to Vietnamese but hard to convey into English. However, the translator tries to make the target text sound smoothly and send as much Vietnamese’s feeling as possible. Beside the good points there are some points I think it need to change as I said above

thuy said...
This comment has been removed by the author.
tri said...

7044764 tieuthanh04@gmail.com Tran Thi Minh tri
11. nhìn chung, bài dịch đã dùng đúng thì. Đây là bài miêu tả nên dùng thì hiện tại đơn là chính xác.
- Với địa danh ở VN rất hay khi giữ nguyên tiếng Việt và chú thích nghĩa bên trong ( )
- “Nhìn từ trên xuống” : có thể dịch là “seeing from above” nhưng ở đây Ha Long Bay mới là chủ từ và see phải ở dạng pasive
- “dotted”: là từ hay vì những từ như attach chỉ thể hiện sự gắn kết những viên ngọc, còn từ được dùng còn thể hiện hình ảnh có những hạt ngọc rải rác trên những ngọn núi
- LIm dim = "hafl-closed eyes": do hiện tượng unmatching nên không thể kiếm từ chính xac ở tiếng Anh nhưng cụm từ trên đã tương đối diễn ta được trạng thái lim dim
-TRỐNG MÁI= cook and hen: hiểu đuợc hàm ý là đôi gà trống và mái. Nếu không hiểu được rõ nghĩa co thể bị sai lầm khi dịch là " male and female"
-"Hòn Ông Sư....ra biển, tay chắp ....": dấu (,) đã được tác giả mạnh dạn thay bằng từ “as”. Vì nghĩa ở đây as=when
-tuy nhiên, hòn Rùa:Turtle trong khi con Rùa: Turtoise thể hiện sự không thống nhất. Về thực chất đây là 2 loại rùa khác nhau.


PHỤ NỮ VIỆT NAM
Nhân ta rất tự hào về nguời phụ nữ Việt nam, những người mẹ “nah hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” đã sinh ra và nuôi dưỡng lớp lớp thế hệ anh hùng Việt Nam. Nhưng chúng ta còn phải phấn đấu hơn nữa để thực hiện triệt để việc giải pgóng phụ nữ, đảm bảo cho phụ nữ cùng với toàn dân thực hiện quyền làm chủ đầy đủ nhất. Công tác của ta ngày nay là phát động mạnh mẽ phong trào phụ nữ thi đua lao động sản xuất và cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội. (Lê Văn Sự. Cẩm nang luyện dịch và ngữ pháp tiếng Anh Translation and grammar. NXB Văn Hóa Thông Tin: 84)

VIETNAMESE WOMEN
Our people are very proud of the Vietnamese women, the “ heroic, undaunted, loyal and resourceful” mothers who have given birth to and brought up generations of Vietnamese heroes. Hower we must strive more to achieve the complete emancipation of women and to ensure that women and the rest of the people exercise their right to collective mastery in the fullest way. At present, our work consists in stirring up among women a strong emulaion movement for productive labour n order to successfully built socialism with industry and thrift.

COMMENT
Tense: Have given birth and brought up: dùng đúng thì vì nhấn mạnh truyền thống từ xưa đến nay
Word choice: hợp lí và có những từ dung formal, hợp với văn phong
- emancipation of women: đồng nghĩa với liberation of women
- “cần kiệm”: thực ra đây là từ ghép nên cần phải dùng ít nhất 2 từ mới diễn tả đủ nghĩa của nó (cần cù và tiết kiệm). dùng từ “industry” ở đây cho thấy sự formal hơn từ diligence.
Tuy nhiên, có một số chỗ không ổn:
- many gernarations: cũng hiểu được là nhiều nhưng chưa diễn tả hết nghĩa của từ “lớp lớp” , nên dịch là “ batch after batch gerneration”
- our work : có thể dịch là We need to
- exercise : là 1 từ mới để chỉ sụ thực hiện mà tôi biết bên cạnh những từ đã biết như carry out or act
in conclusion, đoạn văn đã sử dụng thì ht đơn và ht hoàn thành 1 cách hợp lí. Những từ ngữ lựa chọn để dịch cũng thể hiện gan hết nghĩa và văn phong formal của văn bản gốc

thuy said...
This comment has been removed by the author.
thuy said...

Week2
Nguyen Thi Thuy Anh _ 7044747 _ Group 02.

THAM KHẢO BIÊN DỊCH VĂN HÓA VIỆT NAM _ CẢNH ĐẸP THIÊN NHIÊN VIỆT NAM (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT VIETNAMESE CULTURE _ VIETNAM’S NATURAL BEAUTY)
Trang 8 Đoạn 2 (page 8 paragraph 2)
Nhìn chung đây là một bản dịch khá hoàn hảo, rất dễ hiểu dối với người đọc. cách dùng từ rất xác với bản gốc. Tuy nhiên cũng từ đó phát sinh ra một số điểm mà em thấy chưa thỏa đáng lắm. Câu đầu tiên “Việt nam là một đất nước trải dài hình chữ “S” bản dịch ghi là Vietnam is a long “s” shaped country, từ “long” là một tính từ không diễn tả được động từ “trải dài”.Thứ hai là trong bản dịch “the north” , “ the south” và “the center” không viết hoa. Kế tiếp cụm từ “dãy Trường Sơn” được dịch thành “ Trường Sơn Mountain Range” nên dùng là “ Trường Sơn Mountain Chain”. Trong “chạy dọc theo dãy đất hẹp miền Trung”. Bản dịch dùng giới từ “in” chưa thật chính xác.Ở đây ta nên dùng giới từ “along”. Cụm từ “tập quán” được dịch là “practices” mà từ practices thường diễn tả cho một cá thể hay cá nhân nào đó, nó không thể hiện được cho tập quán của cả một cộng đồng nên được thay thế là “customs”. Cụm từ “mối quan hệ đăc biệt” được dịch là “special tie” mà từ này mang nghĩa quá ràng buộc do đó nên được đổi thành “special relationship”. Và trong đoạn cuối có cum từ “ một truyền thống tự quyết mang tính cộng đồng cao” được dịch là “ a tradition of both self- determination and a strong local community”,đoạn dịch này co một vài điểm bất ổn sau đây: thứ nhất liên từ “and” diễn tả hai sự việc ngang hàng nhau nhưng trong đoạn dịch ta thấy rằng “tính cộng đồng cao” bổ nghĩa cho “tính tự quyết” do đó ta nên dùng giới từ “with” sé thích hợp hơn.

CẦN THƠ _ DIỂM HẸN VÙNG SÔNG NƯỚC

Chiều về lại Cần Thơ đi tham quan làng cổ Bình Thủy _Nơi có đình Bình Thủy, chùa Nam Nhã, đặc biệt có ngôi nhà cổ được xây dựng cách đây 300 năm vẫn còn giữ vẹn nét xưa cũ, nơi từng được chọn để quay các cảnh phimnhuw “ công tử Bạc Liêu”, “Đất Phương Nam”, “ông hội Dồng Hoằng”. Đặc biệt, trong khuôn viên nhà cổ Bình Thủy còn có một cây xương Rồng cao 12m; được cho là cây xương rồng cao lớn nhất Việt Nam. Rồi đi theo con lộ vòng cung nổi tiếng một thời khối lửa, xuyên qua các vườn cây ăn trái, những cánh dồng lúa bạt ngàn, những cây cầu khỉ vẫn còn vẻ chân chất làng quê song nước, những bến đò bên hang cau già có bầy trâu đang nhai cỏ (Truong Cong Kha)

Translation
Returning to Can Tho at noon, visitors explore the Binh Thuy ancient villades which are famous for the Binh Thuy Communal House, Nam Nha temple and ancient houses built over 300 years ago. The Binh Thuy House is the location where many films were shot, and is also known for its cactus tree, which at 12 meters in height is the biggest cactus in Vietnam. From there, visitors follow the curved road to meander through fruit gardens, limitless rice paddies, afoot bridge, and the coconut-lined wharf.
(Heritage September/October)
Comment
First, we can safely say that the original text is the Vietnamese one because it contains more information than the English text. Generally, this is a good translation. The translator seems to be selective in the word-choice and extra details. Here, I mean that he omitted some information from the original text. To me, I prefer keeping the spirit of the source language as much as possible. Moreover, this is an article written by a Vietnamese journalist, and his purpose of writing not only aim to Vietnamese readers but also foreign tourists. All he wanted to do is to show others the beauty and attraction of his hometown; by the way he could contribute to the development of tourism there. Through analyzing the two texts, I have found out some mistakes in the process of translation.
First and foremost, let’s see what we have with the first sentences in both Vietnamese and English texts. In the Vietnamese text, it is written” chiều về lại Cần Thơ đi tham quan làng cổ Bình Thủy-nơi có đình Bình Thủy, chùa Nam Nhã, đặc biệt có ngôi nhà cổ được xây dựng cách đây 300 năm vẫn giữ vẹn nét xưa cũ, nơi từng được chọn để quay các cảnh phim như “ Công tử Bạc Liêu”, “Đất Phương Nam”, “ông hội đồng Hoằng”. đặc biệt, trong khuôn viên nhà cổ Bình thuỷ còn có một cây xương rồng cao 12m được cho là cây xương rồng cao nhất Việt Nam.” But in the English version, there are some changes in structure and details “ Returning to Can Tho at noon, visitors explore the Binh Thuy ancient villages which are famous for the Binh Thuy Communal House, Nam Nha temple, and ancient house built over 300 years ago. The Binh Thuy House is the location where many films was shot, and is also known for ist cactus tree, which at 12 meters in height is the biggest cactus in Vietnam.” The proper name “chùa Nam Nhã” exactly has to be translated as” Nam Nha pagoda”, not “Nam Nha temple”. Because “temple” means “đ ình” in Vietnamese. In addition, the phrase” vẫn giữ vẹn nét xưa cũ” is tatally omitted in the translation. I think this detail is very important to the writer’s idea. He wanted to express the condition of the house at present, it is as beautiful and charming as it used to be. Moreover, I do not agree with the translator in that he omitted or did not mention the names of some films made in the Binh Thuy House. Supposed that some foreigners are really interest in this information, but they do not have chance to go to Vietnam, they could find these films on the Internet to learn more about the House in specific and the land and the people in Can tho in the ancient time in general. Won’t that be fun for them?

Anonymous said...

Cash Making Opportunities - The Beginning The working life is already tough enough, but the worries of being out of work was even tougher. The unsecured working environment have prompted me to search the internet for an alternative source of extra income so that I could learn how to Make Money Work for me and be Financially Independent. I listed down a number of Free Internet Business Opportunity Ideas while researching ways how people earn money online while working-from-home.......

www.onlineuniversal.com